Ktl-icon-tai-lieu

làm quen mạch điện: IC logic

Được đăng lên bởi Trong Nguyen Thanh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 513 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học Khoa Điện - Điện tử - PIF Club
I/ Tài
Mụcliệu
đích
của
bài
học:
học
tập
SV
năm nhất – buổi 4 (tự học)

I. Mục Đích Của Bài Học
- Làm quen với nguyên lý hoạt động và ứng dụng cơ bản của các loại IC Logic.
II. Nội dung:
1. Mức Logic
Mức Logic là 1 định nghĩa trong toán học về nhị phân. Có 2 mức là mức “1” (phổ biến là tương ứng với mức điện
áp > 0.5*VCC) và mức “0” (tương ứng với điện áp < ½ VCC).
Mức “1” cũng còn được gọi là mức HIGH (mức cao). Mức “0” cũng được gọi là mức LOW (mức thấp).
* tuỳ vào cấu tạo của từng loại IC mà các mức này có thể xê dịch, cái này có thể đọc trong datasheet ứng với IC đó.
*VCC là điện áp cấp nguồn cho chip (IC) hoạt động, ví dụ 5V, 3.3V, 12V,…

2. Phép Toán Logic Và Các IC Logic:
a) NOT
- Phép toán này còn được gọi là phép đảo trạng thái logic. Cụ thể là nếu ngõ vào có mức logic là 1 thì ngõ ra sẽ
có mức logic là 0 và ngược lại.
- Ký hiệu toán: x’= ̅ với x là tín hiệu vào, và x’ là ngõ ra.
- Ký hiệu trên mạch điện và bảng giá trị:

IC NOT: 74HC14. Các em xem datasheet để biết rõ về chân cẳng của nó (để biết chân nào là ngõ vào (Input),
chân nào là ngõ ra (output), chân cấp nguồn (VCC) và chân nối đất (GND)).
*GND (Ground) thường được gọi là chân “đất”, thực tế không phải là dùng dây điện nối chân đó xuống
“đất” :D.
Nguồn cấp cho mạch điện tử hoạt động là nguồn DC (một chiều), trong đó cực dương nối vào chân VCC, và
cực ấm nối vào chân GND.
b) AND
- Toán tử này thực hiện lệnh nhân logic.
-

z = x.y = {
-

Trong trường hợp có nhiều ngõ vào logic thì ngõ ra chỉ bằng 1 khi tất cả ngõ vào có mức logic là 1.
Ký hiệu trên mạch và bảng giá trị:

2 ngõ vào
Forum trao đổi dành cho sinh viên năm nhất (thắc mắc bất cứ điều gì, K12 hãy lên forum, các anh chị luôn nhiệt tình
giúp đỡ):   forum  forum  Các khoá học  Dành cho sinh viên năm nhất

Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học Khoa Điện - Điện tử - PIF Club
- IC AND: 74HC08
c) NAND
- Toán tử này thì làm ngược lại với toán tử AND.

z = ̅̅̅̅̅ = {
-

Ký hiệu trên mạch và bảng giá trị:

-

IC NAND: 74HC00

d) OR
- Toán tử cộng logic.

z = x+y = {
-

Ký hiệu trên mạch và bảng giá trị:

-

Với cổng OR có nhiều ngõ vào thì ngõ ra bằng 0 khi tất cả ngõ vào đều là 0.
IC OR: 74HC32

e) NOR
- Toán tử cho giá trị ngược với toán tử OR

z = ̅̅̅̅̅̅̅ = {
-

Ký hiệu trên mạch và bảng giá trị:

-

Với cổng NOR có nhiều ngõ vào thì ngõ ra bằng 1 khi tất cả ngõ vào đều là 0.
IC NOR: 74HC02

f) XOR
- Đây là phép toán cực kỳ quan trọng, nếu 2 ngõ vào có giá ...
Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học Khoa Điện - Điện t- PIF Club
Forum trao đổi dành cho sinh viênm nhất (thc mc bt c điều gì, K12 hãy lên forum, các anh ch luôn nhit tình
giúp đỡ): www.PayItForward.edu.vn forum forum c khoá hc Dành cho sinh viên năm nhất
I/ Mc đích của bài hc:
I. Mục Đích Của Bài Hc
- Làm quen vi nguyên lý hoạt động ng dụng bản ca các loi IC Logic.
II. Ni dung:
1. Mc Logic
Mức Logic là 1 định nghĩa trong toán học v nh phân. Có 2 mc là mc 1 (ph biến là tươngng vi mức đin
áp > 0.5*VCC) và mc 0 (tương ứng với điện áp < ½ VCC).
Mức “1” cũng còn được gi là mc HIGH (mc cao). Mức “0” cũng được gi là mc LOW (mc thp).
* tu vào cu to ca tng loi IC mà các mc này có th xê dch, cái này có th đọc trong datasheet ng với IC đó.
*VCC là điện áp cp ngun cho chip (IC) hoạt động, ví d 5V, 3.3V, 12V,…
2. Phép Toán Logic Và Các IC Logic:
a) NOT
- Phép toán này còn đưc gi là phép đảo trng thái logic. C th là nếu ngõ vào có mc logic là 1 thì ngõ ra s
mức logic là 0 và ngược li.
- hiu toán: x’= vi x là tín hiệu vào, và x’ là ngõ ra.
- hiu trên mạch điện và bng giá tr:
- IC NOT: 74HC14. Các em xem datasheet đ biết rõ v chân cng của nó (đ biết chân nào là ngõ vào (Input),
chân nào là ngõ ra (output), chân cp ngun (VCC) và chân nối đất (GND)).
*GND (Ground) thường được gọi chân “đất”, thực tế không phi dùng dây điện nối chân đó xuống
“đất” :D.
Ngun cp cho mạch điện t hoạt đng ngun DC (mt chiều), trong đó cực dương nối vào chân VCC,
cc m ni vào chân GND.
b) AND
- Toán t này thc hin lnh nhân logic.
z = x.y =
 

- Trong trưng hp có nhiu ngõ vào logic thì ngõ ra ch bng 1 khi tt c n vào có mc logic là 1.
- hiu trên mch và bng giá tr:
2 ngõ vào
Tài liu hc tp SV năm nhất bui 4 (t hc)
làm quen mạch điện: IC logic - Trang 2
làm quen mạch điện: IC logic - Người đăng: Trong Nguyen Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
làm quen mạch điện: IC logic 9 10 779