Ktl-icon-tai-lieu

Làm quen mạch điện: IC555

Được đăng lên bởi Trong Nguyen Thanh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 525 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học Khoa Điện - Điện tử - PIF Club
Tài liệu học tập SV năm nhất – buổi 6
I. Nội Dung Chính
 Kiến thức cơ bản về IC định thời 555.
 Ứng dụng IC 555 và IC 4017 trong mạch đếm vòng.
II. Dụng cụ và linh kiện
 Testboard (dụng cụ không thể thiếu trong các buổi học).
 Kềm các loại.
 Dây cắm testboard.
 Nguồn Pin (3 viên pin + đế pin).
 IC 555
 IC 4017
 Tụ 10uF, trở 10k, trở 1k, trở 100 ohm, trở 100k, LED (nhiều hơn 10 LED).
 Các loại IC logic đã học. 74HC14, 74HC08, 74HC32…
III. Nội Dung Cụ Thể
1. Tìm hiểu về IC 555.
a. Sơ đồ chân.
 IC 555 là một loại linh kiện khá phổ biến thường dùng trong việc tạo xung vuông và có thể thay đổi
tần số tùy thích.
 Sơ đồ chân của IC: xem hình dưới.
 Chân 1 (GND) và 8 (VCC) là hai chân dùng để cấp nguồn cho IC.
 Chân 2 (TRIGGER): chân so áp với áp chuẩn là 1/3 áp nguồn nuôi
(1/3 VCC).
 Chân 6 (THRESHOLD): chân so áp với áp chuẩn là 2/3 áp nguồn
nuôi (2/3 VCC).
 Chân 3 (OUT): chân xuất tín hiệu ra. Trạng thái của tín hiệu ra
được xác định theo mức 0 và 1.
 Tín hiệu xuất ra chân 3 là mức 1 khi áp trên chân số 2 nhỏ
hơn VCC/3 và áp trên chân số 6 nhỏ hơn 2VCC/3.
Hình 1
 Tín hiệu xuất ra chân 3 là mức 0 khi áp trên chân số 2 lớn hơn VCC/3 và áp trên chân số 6 lớn
hơn 2VCC/3.
 Chân 5 (CONTROL VOLTAGE): chân điều khiển điện áp chuẩn dùng để so sánh, ta có thể thay đổi
điện áp chuẩn bằng cách tác động vào chân này: dùng biến áp ngoài hay dùng các điện trở ngoài
cho nối GND. Chân này có thể không nối cũng được nhưng để giảm nhiễu người ta thường nối
chân này xuống GND thông qua tụ điện từ 0.01uF đến 0.1uF, các tụ này lọc nhiễu và giữ cho điện
áp chuẩn được ổn định.
 Chân 4 (RESET): Khi chân này ở mức thấp thì trạng thái ngõ ra trên chân số 3 (OUT) luôn ở mức
thấp, không có tín hiệu được xuất ra chân 3. Khi chân này ở mức cao thì trạng thái ngõ ra tùy theo
mức áp trên chân 2 và 6.
 Chân 7 (DISCHARGE): là một khóa điện tử đóng/ngắt theo mức áp trên chân số 3.

Forum trao đổi dành cho sinh viên năm nhất (thắc mắc bất cứ điều gì, K12 hãy lên forum, các anh chị luôn nhiệt tình
giúp đỡ):   forum  forum  Các khoá học  Dành cho sinh viên năm nhất [K2012]

Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học Khoa Điện - Điện tử - PIF Club

Hình 2a
Hình 2b
b. Hoạt động của IC.
Để tìm hiểu hoạt động của IC 555, ta khảo sát một ứng dụng cụ thể: mạch phát xung vuông.
Khi mới đóng mạch, tụ C sẽ nạp qua Ra, Rb với thời hằng
(Ra+Rb)C.
Có 5 giai đoạn cần khảo sát:
Chú ý: Điện áp trên hai đầu tụ cũng ch...
Câu lc b Nghiên cu khoa học Khoa Đin - Đin t - PIF Club
Forum trao đổi dành cho sinh viên năm nhất (thc mc bt c điu gì, K12 hãy lên forum, các anh ch luôn nhit tình
giúp đỡ): www.PayItForward.edu.vn forum forum Các khoá hc Dành cho sinh viên năm nhất [K2012]
I. Ni Dung Chính
Kiến thức cơ bản v IC định thi 555.
ng dng IC 555 và IC 4017 trong mạch đếm vòng.
II. Dng c và linh kin
Testboard (dng c không th thiếu trong các bui hc).
Km các loi.
Dây cm testboard.
Nguồn Pin (3 viên pin + đế pin).
IC 555
IC 4017
T 10uF, tr 10k, tr 1k, tr 100 ohm, tr 100k, LED (nhiều hơn 10 LED).
Các loại IC logic đã học. 74HC14, 74HC08, 74HC32…
III. Ni Dung C Th
1. Tìm hiu v IC 555.
a. đồ chân.
IC 555 mt loi linh kin khá ph biến thưng dùng trong vic to xung vuông th thay đổi
tn s tùy thích.
Sơ đồ chân của IC: xem hình dưới.
Chân 1 (GND) và 8 (VCC) là hai chân dùng để cp ngun cho IC.
Chân 2 (TRIGGER): chân so áp vi áp chun là 1/3 áp ngun nuôi
(1/3 VCC).
Chân 6 (THRESHOLD): chân so áp vi áp chun 2/3 áp ngun
nuôi (2/3 VCC).
Chân 3 (OUT): chân xut tín hiu ra. Trng thái ca tín hiu ra
được xác định theo mc 0 và 1.
Tín hiu xut ra chân 3 mc 1 khi áp trên chân s 2 nh
hơn VCC/3 và áp trên chân s 6 nh hơn 2VCC/3. Hình 1
Tín hiu xut ra chân 3 là mc 0 khi áp trên chân s 2 lớn hơn VCC/3 và áp trên chân số 6 ln
hơn 2VCC/3.
Chân 5 (CONTROL VOLTAGE): chân điều khiển điện áp chuẩn dùng để so sánh, ta th thay đổi
điện áp chun bằng cách tác động vào chân này: dùng biến áp ngoài hay dùng các đin tr ngoài
cho ni GND. Chân này th không nối cũng được nhưng để gim nhiễu người ta thường ni
chân này xung GND thông qua t đin t 0.01uF đến 0.1uF, các t này lc nhiu gi cho điện
áp chuẩn được ổn định.
Chân 4 (RESET): Khi chân này mc thp ttrng thái nra trên chân s 3 (OUT) luôn mc
thp, không có tín hiệu được xut ra chân 3. Khi chân này mc cao thì trng thái ngõ ra tùy theo
mc áp trên chân 2 và 6.
Chân 7 (DISCHARGE): là một khóa điện t đóng/ngắt theo mc áp trên chân s 3.
Tài liu hc tp SV năm nhất bui 6
Làm quen mạch điện: IC555 - Trang 2
Làm quen mạch điện: IC555 - Người đăng: Trong Nguyen Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Làm quen mạch điện: IC555 9 10 724