Ktl-icon-tai-lieu

Làm quen mạch điện: IC74HC595

Được đăng lên bởi Trong Nguyen Thanh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 586 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học Khoa Điện - Điện tử - PIF Club
Tài liệu học tập SV năm nhất – buổi 5
I. Nội Dung Chính
 Kiến thức cơ bản về IC dịch và chốt (thế nào là dịch và chốt thì các em sẽ được biết sau bài này).
 Ứng dụng IC vừa học ở bài này và bài trước (IC logic) để làm một mạch tạo password.
II. Dụng cụ và linh kiện
 Testboard (dụng cụ không thể thiếu trong các buổi học).
 Kềm các loại.
 Dây cắm testboard.
 Nguồn Pin (3 viên pin + đế pin).
 IC 74HC595.
 Tụ 100uF, trở 10k, trở 1k, 4 nút nhấn 2 chân, 1 con diode 1N4007 (có thể các em chưa biết diode là gì
nhưng cứ ra Nhật Tảo nói bán cho con con diode “4007” là người ta biết) (* xem hình ảnh nút nhấn và
diode cuối bài).
 Các loại IC logic đã học. 74HC14, 74HC08, 74HC32…
III. Nội Dung Cụ Thể
1. Thế nào là dịch và chốt.
a. Dịch là gì.
 Thuật ngữ “Dịch” được dùng cho con IC này thực ra là cách nói của dân kỹ thuật dùng để nói về đặc
tính ngõ vào nối tiếp của con IC này.
 Vậy thế nào là đặc tính ngõ vào nối tiếp của IC?. Có thể nói 1 cách đơn giản ta có thể đưa lần lượt
nhiều giá trị logic vào ngõ vào của IC để nó lưu vào bộ nhớ chờ đến lúc xử lý (khác với các IC Logic của
bài học hôm trước trong 1 lần xử lý thì nó chỉ lấy giá trị hiện tại của ngõ vào, Vd đối với IC Not thì khi
nó phát hiện ngõ vào là 1 thì lập tức ngõ ra có giá trị là 0 và ngược lại, vậy là nó chỉ xử lý 1 lúc 1 giá trị
được đưa vào ngõ vào).
 1 ví dụ nữa để các bạn hiểu rõ hơn về đặc tính này. Giả sử ở bước đầu ta đưa giá trị logic 0 vào ngõ
vào của IC, bước tiếp theo ta lại cho giá trị logic 1 vào chính ngõ vào đó. Sau đó ta thực hiện lệnh And.
Thì khi đó con IC sẽ thực hiện phép toán AND giá trị 0 và 1 với nhau và ngõ ra sẽ là 0 ( 0 and 1 =0) (đây
chỉ là ví dụ cho các bạn hiểu đặc tính ngõ vào nối tiếp thôi, đừng quá bận tâm tới nó).
 Có thể hiểu ngõ vào nối tiếp tức là vào từ từ từng giá trị, còn nếu nói vào song song thì có nghĩa là nó
sẽ có nhiều ngõ vào và các giá trị sẽ được nạp vào IC cùng 1 lúc (các IC Logic chúng ta học ở bài trước
là vào song song), thuật ngữ này đối với ngõ ra cũng tương tự.
b. Chốt là gì.
 “Chốt” là khi thoả 1 điều kiện nào đó thì nó cho phép IC giữ nguyên giá trị ngõ ra, không cho nó thay
đổi cho dù tín hiệu ngõ vào có thay đổi như thế nào.
 Vậy là qua phần trên ta đã hiểu được tên của IC và phần nào hình dung được chức năng của con IC
này, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu cụ thể về IC dịch và chốt với đại điện là IC 74HC595.

Forum trao đổi dành cho sinh viên năm nhất (thắc mắc bất cứ điều...
Câu lc b Nghiên cu khoa học Khoa Đin - Đin t - PIF Club
Forum trao đổi dành cho sinh viên năm nhất (thc mc bt c điu gì, K12 hãy lên forum, các anh ch luôn nhit tình
giúp đỡ): www.PayItForward.edu.vn forum forum Các khoá hc Dành cho sinh viên năm nht [K2012]
I. Ni Dung Chính
Kiến thức cơ bản v IC dch cht (thế nào là dchcht thì các em s được biết sau bài này).
ng dng IC va hc bài này và bài trước (IC logic) để làm mt mch to password.
II. Dng c và linh kin
Testboard (dng c không th thiếu trong các bui hc).
Km các loi.
Dây cm testboard.
Nguồn Pin (3 viên pin + đế pin).
IC 74HC595.
T 100uF, tr 10k, tr 1k, 4 nút nhn 2 chân, 1 con diode 1N4007 (có th các em chưa biết diode là
nhưng c ra Nht Tảo nói bán cho con con diode “4007” ngưi ta biết) (* xem hình nh nút nhn
diode cui bài).
Các loại IC logic đã học. 74HC14, 74HC08, 74HC32…
III. Ni Dung C Th
1. Thế o là dch và cht.
a. Dch là gì.
Thut ng Dịch” đưc dùng cho con IC y thc ra cách nói ca dân k thut dùng để nói v đặc
tính ngõ vào ni tiếp ca con IC này.
Vy thế nào là đc tính ngõ vào ni tiếp ca IC?. Có th nói 1 cách đơn giản ta th đưa lần t
nhiu giá tr logic vào ngõ vào của IC để nó lưu vào b nh ch đến lúc x (khác vi các IC Logic ca
bài học hôm trước trong 1 ln x thì ch ly giá tr hin ti ca ngõ vào, Vd đối vi IC Not thì khi
nó phát hin ngõ vào là 1 thì lp tc ngõ ra có giá tr 0 và ngược li, vy là nó ch x 1 lúc 1 giá tr
được đưa vào ngõ vào).
1 d nữa để các bn hiểu hơn v đặc tính này. Gi s ớc đầu ta đưa giá trị logic 0 vào n
vào ca IC, bước tiếp theo ta li cho giá tr logic 1 vào chính ngõ vào đó. Sau đó ta thực hin lnh And.
Thì khi đó con IC sẽ thc hin phép toán AND giá tr 0 và 1 vi nhau và ngõ ra s là 0 ( 0 and 1 =0) (đây
ch là ví d cho các bn hiểu đặc tính ngõ vào ni tiếp thôi, đừng quá bn tâm ti nó).
Có th hiu ngõ vào ni tiếp tc là vào t t tng giá tr, còn nếu nói vào song song thì có nghĩa là nó
s có nhiu ngõ vào và các giá tr s đưc np vào IC cùng 1 lúc (các IC Logic chúng ta hc bài trước
là vào song song), thut ng này đối với ngõ ra cũng tương t.
b. Cht là gì.
“Chốt là khi tho 1 điều kiện nào đó thì cho phép IC gi nguyên giá tr ngõ ra, không cho nó thay
đổi cho dù tín hiệu ngõ vào có thay đổi như thế nào.
Vy qua phần trên ta đã hiểu được tên ca IC phần nào hình dung được chức năng của con IC
này, bây gi chúng ta s đi tìm hiu c th v IC dch và cht vi đại điện là IC 74HC595.
Tài liu hc tp SV năm nhất bui 5
Làm quen mạch điện: IC74HC595 - Trang 2
Làm quen mạch điện: IC74HC595 - Người đăng: Trong Nguyen Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Làm quen mạch điện: IC74HC595 9 10 856