Ktl-icon-tai-lieu

làm quen mạch điện:mở đầu

Được đăng lên bởi Trong Nguyen Thanh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 244 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học Khoa Điện - Điện tử - PIF Club
Tài liệu học tập SV năm nhất – buổi 2
I. Giới thiệu chung khoá học “Điện tử vui”:
Chương trình học cho sinh viên năm nhất được tổ chức trong học kì 1.
Nội dung: giới thiệu, hướng dẫn về các linh kiện kiện tử và các IC thông dụng, cách nhận biết, cách thức hoạt động,
dùng chúng để làm gì và dùng như thế nào, nhằm giúp SV năm nhất có thể tự chế tạo các mạch điện tử đơn giản.
Sau khi hoàn thành khoá học “Điện tử vui”, SV năm nhất có hiểu biết và kĩ năng cơ bản về điện – điện tử, có thể tham
gia thi tuyển vào khoá học Thiết kế mạch & Lập trình Vi điều khiển (tổ chức vào học kì 2).
Khoá học này hoàn toàn miễn phí, do các anh chị sinh viên khoá trên hướng dẫn.
Để tham gia và hoàn tất khoá học với kết quả tốt nhất (rèn luyện được nhiều kĩ năng, tăng thêm kiến thức), các bạn
cần chuẩn bị các dụng cụ, linh kiện cần thiết cho từng buổi học.
Các dụng cụ được giới thiệu trong khoá học này, là những thiết bị cần thiết đối với sinh viên ngành điện – điện tử
(thậm chí là ngành cơ – điện tử), và sẽ gắn bó với bạn trong suốt những ngày tháng học tại trường :D. Do đó, nếu bạn
chuẩn bị càng sớm, thì thời gian thực hành càng nhiều, và bạn sẽ tích luỹ được nhiều kinh nghiệm hơn.
Có một yêu cầu nhỏ đối với các bạn là phải chuẩn bị sẵn các linh kiện và dụng cụ cho từng buổi học (sẽ được các
anh chị dặn trước) và hoàn thành bài tập được giao cho buổi học hôm đó (nếu có).
Tài liệu về nội dung học sẽ được gửi tới các bạn vào từng buổi học..
Ngoài ra, các bạn nếu có điều kiện nên thường xuyên tìm hiểu thêm thông tin, thông báo tại:
+ Website CLB ()
+ Forum ()
+ Facebook ()
+ Một số thông báo và nội dung học được dán tại bảng thông báo nhà H1, CS2.
II. Nội dung buổi học 2:
1) Giới thiệu về chợ Nhật Tảo
a) Tại sao là chợ Nhật Tảo
Dân điện, điện tử không ai không biết chợ Nhật Tảo. Cái hay ở TP. HCM là ở mỗi khu vực có nhiều cửa hàng bán một
mặt hàng giống nhau cho nên giá cả rất cạnh tranh. Chúng ta sẽ thường mua linh kiện, dụng cụ ở chợ điện tử Nhật
Tảo. Chợ Nhật Tảo ngày xưa ngự trên đường Nhật Tảo, sau này do chợ đó quá lụp xụp, xuống cấp nên đã được “di
dời” vào cao ốc Nguyễn Kim, bố trí ở tầng trệt và lầu 1, chia thành các khu A, B, C, D,… Trên đường Nhật Tảo (và
một số đường gần đó) vẫn còn một số tiệm tư nhân sót lại.
b) Đường đi tới chợ Nhật Tảo và địa chỉ mua một số loại linh kiện, dụng cụ
Chú ý: Giới thiệu các tiệm dưới đây dàn...
Câu lc b Nghiên cu khoa học Khoa Đin - Đin t - PIF Club
Forum trao đổi dành cho sinh viên năm nhất (thc mc bt c điu gì, K12 hãy lên forum, các anh ch luôn nhit tình
giúp đỡ): www.PayItForward.edu.vn forum forum Các khoá hc Dành cho sinh viên năm nhất [K2012]
I. Gii thiu chung khoá hc “Điện t vui”:
Chương trình học cho sinh viên năm nhất được t chc trong hc kì 1.
Ni dung: gii thiu, ng dn v các linh kin kin t các IC thông dng, cách nhn biết, cách thc hoạt động,
dùng chúng để làm gì và dùng như thế nào, nhm giúp SV năm nhất th t chế to các mạch điện t đơn giản.
Sau khi hoàn thành khoá học “Điện t vui”, SV năm nht có hiu biết và kĩ năng cơ bản v đin đin t, có th tham
gia thi tuyn vào khoá hc Thiết kế mch & Lp trình Vi điều khin (t chc vào hc kì 2).
Khoá hc này hoàn toàn min phí, do các anh ch sinh viên khoá trên hướng dn.
Để tham gia hoàn tt khoá hc vi kết qu tt nht (rèn luyện được nhiu năng, tăng thêm kiến thc), các bn
cn chun b các dng c, linh kin cn thiết cho tng bui hc.
Các dng c được gii thiu trong khoá hc này, nhng thiết b cn thiết đối vi sinh viên ngành điện điện t
(thm chí là ngành cơ đin t), và s gn bó vi bn trong sut nhng ngày tháng hc tại trường :D. Do đó, nếu bn
chun b càng sm, thì thi gian thc hành càng nhiu, và bn s tích lu được nhiu kinh nghiệm hơn.
mt u cu nh đối vi các bn là phi chun b sn các linh kin dng c cho tng bui hc (s được các
anh ch dặn trước) và hoàn thành bài tập được giao cho bui học hôm đó (nếu có).
Tài liu v ni dung hc s được gi ti các bn vào tng bui hc..
Ngoài ra, các bn nếu có điều kiện nên thường xuyên tìm hiu thêm thông tin, thông báo ti:
+ Website CLB (www.PayItForward.edu.vn)
+ Forum (www.payitforward.edu.vn/forum)
+ Facebook (www.facebook.com/payitforward.edu.vn)
+ Mt s thông báo và ni dung học được dán ti bng thông báo nhà H1, CS2.
II. Ni dung bui hc 2:
1) Gii thiu v ch Nht To
a) Ti sao là ch Nht To
Dân điện, điện t không ai không biết ch Nht To. Cái hay TP. HCM là mi khu vc có nhiu ca hàng bán mt
mt hàng ging nhau cho nên giá c rt cnh tranh. Chúng ta s thường mua linh kin, dng c ch đin t Nht
To. Ch Nht To ngày xưa ngự trên đường Nht To, sau này do ch đó quá lụp xp, xung cấp nên đã được di
dờivào cao c Nguyn Kim, b trí tng trt lu 1, chia thành các khu A, B, C, D,Trên đưng Nht To (và
mt s đường gần đó) vn còn mt s tiệm tư nhân sót li.
b) Đường đi tới ch Nht Tảo và địa ch mua mt s loi linh kin, dng c
Chú ý: Gii thiu các tiệm dưới đây dành cho các bạn mới đi chợ lần đầu, sau này làm nhiu, kinh nghim, các
bn s t khám phá đưc nhng tim khác.
- Đối vi Led, các bn th mua ti: Tim 158B tại địa ch 122 - Lý Thường Kit - Q10 (nh tr giá xung 1 tí đi
vi led 3 màu; khong 2k/led 3 màu).
- Các linh kin c bn th mua trong “Chung Nguyễn Kim” đi vào cổng hướng đường n Phước, vào i
cng th 2 (đi theo hướng t n Phước ra Nguyn Kim) ri tìm tim tên “Xéo” (sau này b các cô các chú cht chém
nhìu thì t các bn s kinh nghim mua linh kin thôi ^^, ch này theo ch quan ca mình thấy có đủ loi và giá
c cũng ok).
- Còn v dng c m mch: Thường mua tim nằm trên đường Nht To, đi dọc đường này, các bn s tìm thy
Tim Ngọc” (gần như là tim to nht đó), sau đó các bạn dòm sang tim kế bên =)), đây ta ch yếu mua kim,
m hàn, c,… (tiệm Ngọc ng n những dng c y nhưng giá hơi đắt hơn 1 chút. Nếu hi tim kế bên không
món bn mun mua, thì bn bay sang tim Ngc hi tiếp).
- Ngoài ta tim “Thiên Minh trên đường Tân Phước, s là nơi ta mua những mt hàng cn chất lượng mt chút.
(các bạn đi theo hướng mũi tên đỏ khong 200 mét và nó nm bên tay trái ca bn).
Tài liu hc tp SV năm nhất bui 2
làm quen mạch điện:mở đầu - Trang 2
làm quen mạch điện:mở đầu - Người đăng: Trong Nguyen Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
làm quen mạch điện:mở đầu 9 10 221