Ktl-icon-tai-lieu

Làm quen với các lệnh trong Catia

Được đăng lên bởi Đại Mở
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 584 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ch-¬ng ii: tæng quan vÒ phÇn mÒm catia
i/ giíi thiÖu vÒ phÇn mÒm catia:
1/ H-íng dÉn cµi ®Æt phÇn mÒm catia:
1.1/ CÊu h×nh ®ßi hái cña m¸y tÝnh :
_ PhÇn cøng m¸y tÝnh cña b¹n ph¶i chÊp nhËn ®-îc c¸c ®ßi hái sau ®©y:
• Disk drive : 1 Disk drive bªn trong hay bªn ngoa× ( dung l-îng tèi thiÓu theo yªu cÇu lµ 4GB )
®uîc ®ßi hái ®Ó l-u tr÷ ch-¬ng tr×nh thùc hiÖn, ch-¬ng tr×nh d÷ liÖu, m«i tr-êng sö dông vµ kh«ng gian
trèng. Cµi ®Æt tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm cña phiªn b¶n CATIA 5 ®ßi hái 2.0 GB trªn Windows vµ cµi ®Æt tÊt
c¸c s¶n phÈm cña ENOVIA DMU ®ßi hái 700 MB trªn Windows.
• Bé nhí ( Memory ) : RAM 256 lµ dung l-äng tèi thiÓu chÊp nhËn ®-îc cña bé nhí dµnh cho tÊt
c¸c øng dông. RAM 512 lµ chÊp nhËn ®-îc cho øng dông cña DMU trªn mét bé phËn lín. §ßi hái cã
sÏ cao h¬n khi sè l-¬ng d÷ liÖu lín.
_ VÒ phÇn mÒm phiªn b¶n CATIA 5 ch¹y ®-îc trªn :
• Windows 2000
• Windows XP
1.2/ Cµi ®Æt phÇn mÒm:
1.2.1 / Cµi ®Æt ch-¬ng tr×nh phô
_ Cµi ®Æt nµy gièng nh- cµi ®Æt ch-¬ng tr×nh b×nh th-êng víi mét vµi sù kh¸c biÖt nhá. Tr-íc tiªn,
bá ®Üa vµo å CD_ROM vµ cµi ®Æt gièng nh- c¸c kiÓu cµi ®Æt b×nh th-êng.Khi cã dßng nh¾c th× b¹n nhËp
vµo nh÷ng s- cho phÐp ( nÕu cã ) cho ch-¬ng tr×nh phô.TiÕp tôc cµi ®Æt ®Õn khi hép tho¹i danh s¸ch vÒ
h×nh d¹ng vµ s¶n phÈm mµ b¹n ®· s½n sµng cµi ®Æt trong th- môc cµi ®Æt hiÖn hµnh.
Làm quen với các lệnh trong Catia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Làm quen với các lệnh trong Catia - Người đăng: Đại Mở
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Làm quen với các lệnh trong Catia 9 10 203