Ktl-icon-tai-lieu

Làm quen với vi điều khiển 8051 - cấu trúc phần cứng và cách lập trình phần mềm

Được đăng lên bởi minh-dang
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 5386 lần   |   Lượt tải: 25 lần
Làm quen với vi điều khiển 8051 - cấu trúc phần cứng và cách lập trình phần mềm

Cấu trúc bus
Bus địa chỉ của họ vi điều khiển 8051 gồm 16 đường tín hiệu (thường gọi là bus
địa chỉ 16 bit). Với số lượng bit địa chỉ như trên, không gian nhớ của chip được
mở rộng tối đa là 216 = 65536 địa chỉ, tương đương 64K.
Bus dữ liệu của họ vi điều khiển 8051 gồm 8 đường tín hiệu (thường gọi là bus
dữ liệu 8 bit), đó là lý do tại sao nói 8051 là họ vi điều khiển 8 bit. Với độ rộng
của bus dữ liệu như vậy, các chip họ 8051 có thể xử lý các toán hạng 8 bit trong
một chu kỳ lệnh.

Bộ nhớ chương trình
Vi điều khiển họ 8051 có không gian bộ nhớ chương trình là 64K địa chỉ,
đó cũng là dung lượng bộ nhớ chương trình lớn nhất mà mỗi chip thuộc họ này
có thể có được. Bộ nhớ chương trình của các chip họ 8051 có thể thuộc một
trong các loại: ROM, EPROM, Flash, hoặc không có bộ nhớ chương trình bên
trong chip. Tên của từng chip thể hiện chính loại bộ nhớ chương trình mà nó
mang bên trong, cụ thể là vài ví dụ sau:
STT
Tên chip
ROM
EPROM
Flash
1
8051
4 Kbyte
x
x
2
8052
8 Kbyte
x
x
3
8031
x
x
x
4
8032
x
x
x
5
87C51
x
4 Kbyte
x
6
87C52
x
8 Kbyte
x
7
AT89C51 / AT89S51
x
x
4 Kbyte
8
AT89C52 / AT89S52
x
x
8 Kbyte

Bộ nhớ dữ liệu
Vi điều khiển họ 8051 có không gian bộ nhớ dữ liệu là 64K địa chỉ, đó
cũng là dung lượng bộ nhớ dữ liệu lớn nhất mà mỗi chip thuộc họ này có thể có
được (nếu phối ghép một cách chính tắc, sử dụng các đường tín hiệu của bus
địa chỉ và dữ liệu). Bộ nhớ dữ liệu của các chip họ 8051 có thể thuộc một hay hai
loại: SRAM hoặc EEPROM. Bộ nhớ dữ liệu SRAM được tích hợp bên trong mọi
chip thuộc họ vi điều khiển này, có dung lượng khác nhau tùy loại chip, nhưng
thường chỉ khoảng vài trăm byte. Đây chính là nơi chứa các biến trung gian trong
quá trình hoạt động của chip. khi mất điện, do bản chất của SRAM mà giá trị của
các biến này cũng bị mất theo. Khi có điện trở lại, nội dung của các ô nhớ chứa
các biến này cũng là bất kỳ, không thể xác định trước. Bên cạnh bộ nhớ loại
SRAM, một số chip thuộc họ 8051 còn có thêm bộ nhớ dữ liệu loại EEPROM với
dung lượng tối đa vài Kbyte, tùy từng loại chip cụ thể. Dưới đây là một vài ví dụ
về bộ nhớ chương trình của một số loại chip thông dụng thuộc họ 8051.
STT
Tên chip
Bộ nhớ SRAM
Bộ nhớ EEPROM
1
AT89C51
128 byte
0
2
AT89C52
256 byte
0
3
AT89C2051
128 byte
0
4
AT89S51
128 byte
0
5
AT89S52
256 byte
0
6
AT89S8252
256 byte
2048 byte

Nguyễn Xuân Kiên – MicroStudy Group

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

1

...
Làm quen vi vi điu khin 8051 - cu trúc phn cng cách lp trình phn mm
Nguyn Xuân Kiên MicroStudy Group
1
Cu trúc bus
Bus địa ch ca h vi điu khin 8051 gm 16 đường tín hiu (thường gi là bus
địa ch 16 bit). Vi s lượng bit địa ch như trên, không gian nh ca chip được
m rng ti đa là 2
16
= 65536 địa ch, tương đương 64K.
Bus d liu ca h vi điu khin 8051 gm 8 đường tín hiu (thường gi là bus
d liu 8 bit), đó là lý do ti sao i 8051 là h vi điu khin 8 bit. Vi độ rng
ca bus d liu như vy, các chip h 8051 có th x các toán hng 8 bit trong
mt chu k lnh.
B nh chương trình
Vi điu khin h 8051 có kng gian b nh chương trình là 64K địa ch,
đó cũng là dung lượng b nh chương trình ln nht mà mi chip thuc h này
có th có được. B nh chương trình ca các chip h 8051 có th thuc mt
trong các loi: ROM, EPROM, Flash, hoc kng b nh chương trình bên
trong chip. Tên ca tng chip th hin cnh loi b nh chương trình mà nó
mangn trong, c th là vài ví d sau:
STT Tên chip ROM EPROM Flash
1 8051 4 Kbyte x x
2 8052 8 Kbyte x x
3 8031 x x x
4 8032 x x x
5 87C51 x 4 Kbyte x
6 87C52 x 8 Kbyte x
7 AT89C51 / AT89S51 x x 4 Kbyte
8 AT89C52 / AT89S52 x x 8 Kbyte
B nh d liu
Vi điu khin h 8051 có không gian b nh d liu là 64K địa ch, đó
cũng là dung lượng b nh d liu ln nht mà mi chip thuc h y có th có
được (nếu phi ghép mt cách chính tc, s dng các đường n hiu ca bus
địa ch và d liu). B nh d liu ca các chip h 8051 có th thuc mt hay hai
loi: SRAM hoc EEPROM. B nh d liu SRAM được tích hp bên trong mi
chip thuc h vi điu khin này, có dung lượng kc nhau tùy loi chip, nhưng
thường ch khong vài trăm byte. Đây chính là nơi cha các biến trung gian trong
quá trình hot động ca chip. khi mt đin, do bn cht ca SRAM mà giá tr ca
các biến y cũng b mt theo. Khi có đin tr li, ni dung ca các ô nh cha
các biến này cũng là bt k, kng th xác đnh trước. Bên cnh b nh loi
SRAM, mt s chip thuc h 8051 còn có thêm b nh d liu loi EEPROM vi
dung lượng ti đa i Kbyte, y tng loi chip c th. Dưới đây là mt vài ví d
v b nh chương trình ca mt s loi chip thông dng thuc h 8051.
STT Tên chip B nh SRAM B nh EEPROM
1 AT89C51 128 byte 0
2 AT89C52 256 byte 0
3 AT89C2051 128 byte 0
4 AT89S51 128 byte 0
5 AT89S52 256 byte 0
6 AT89S8252 256 byte 2048 byte
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Làm quen với vi điều khiển 8051 - cấu trúc phần cứng và cách lập trình phần mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Làm quen với vi điều khiển 8051 - cấu trúc phần cứng và cách lập trình phần mềm - Người đăng: minh-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Làm quen với vi điều khiển 8051 - cấu trúc phần cứng và cách lập trình phần mềm 9 10 913