Ktl-icon-tai-lieu

Lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Được đăng lên bởi chientgc
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1889 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bieân soaïn & giaûng: Löu Tröôøng Vaên,M.Eng (AIT)
1
LAÄP BAÙO CAÙO NGHIEÂN CÖÙU KHAÛ THI:
KHAÙI NIEÄM, BOÄ KHUNG COÂNG VIEÄC
Taøi lieäu löu haønh noäi boä phuïc vuï cho lôùp”Boài döôõng kieán thöùc & k
naêng Quaûn Lyù Döï Aùn Xaây Döïng
Giaûng vieân: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT)
Trung taâm boài döôõng nghieäp vuï keá toaùn
Khoa Kinh teá & Quaûn trò kinh doanh
ÑAÏI HOÏC MÔÛ BAÙN COÂNG TP.HCM
Lập báo cáo nghiên cứu khả thi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập báo cáo nghiên cứu khả thi - Người đăng: chientgc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Lập báo cáo nghiên cứu khả thi 9 10 706