Ktl-icon-tai-lieu

Lắp đặt ống gió

Được đăng lên bởi nguyenduynam
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1362 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Reetech

Reetech

TIEÂU CHUAÅN OÁNG GIOÙ

GIÔÙI THIEÄU
Nhaèm khoâng ngöøng naâng cao chaát löôïng saûn phaåm, ñoàng thôøi ñeå thoáng nhaát teân goïi, kích thöôùc vaø
caùc thoâng soá khaùc trong vieäc ñaët haøng vaø saûn xuaát caùc loaïi oáng gioù, caùc chi tieát phuïc vuï laép raùp heä
thoáng oáng gioù vaø thoáng nhaát caùch laép caùc thieát bò phaân phoái vôùi oáng gioù Coâng Ty Cô Ñieän Laïnh cho
löu haønh cuoán TIEÂU CHUAÅN OÁNG GIOÙ vaø CAÙC PHUÏ KIEÄN LAÉP RAÙP HEÄ THOÁNG THOÂNG GIOÙ
REETECH.
Ñoái töôïng söû duïng cuoán tieâu chuaån naøy:
- Caùn boä kyõ thuaät coâng tröôøng
- Xöôûng cô khí
Heä thoáng tieâu chuaån naøy ñöôïc xaây döïng döïa treân cô sôû tieâu chuaån oáng gioù cuûa caùc nöôùc nhö: Anh,
Phaùp, Myõ, …, ñoàng thôøi caên cöù vaøo khaû naêng coâng ngheä taïi Coâng ty.
Kinh nghieäm töø thöïc teá trong quaù trình saûn xuaát vaø baûo trì caùc heä thoáng thoâng gioù trong caùc toaø cao
oác, khaùch saïn, nhaø maùy…laø cô sôû quan troïng trong vieäc xaây döïng cuoán tieâu chuaån naøy.
Cuoán TIEÂU CHUAÅN bao goàm taùm phaàn:
Phaàn giôùi thieäu
Phaàn 1 - OÁng gioù tieát dieän chöõ nhaät
Phaàn 2 - Taêng cöùng oáng gioù tieát dieän chöõ nhaät
Phaàn 3 - OÁng gioù tieát dieän troøn
Phaàn 4 - Laép gheùp caùc thieát bò phaân phoái vôùi oáng gioù
Phaàn 5 - Voû bao caùch nhieät
Phaàn 6 - Hoäp giaûm aâm
Phaàn 7 - Phuï luïc
Phaàn chung giôùi thieäu veà phaân loaïi oáng theo aùp suaát, ñoä daøy toái thieåu cuûa vaät lieäu cheá taïo töông öùng
vôùi kích thöôùc maët caét cuûa oáng.Trong caùc phaàn 1,3 giôùi thieäu caùc loaïi moái gheùp, kích thöôùc vaø öùng
duïng cuûa moái gheùp theo aùp suaát trong ñöôøng oáng vaø kích thöôùc oáng, ngoaøi ra trong moãi phaàn coøn
giôùi thieäu caùc loaïi co, oáng giaûm, oáng leäch vaø caùc kích thöôùc giôùi haïn töông öùng. Phaàn 2 giôùi thieäu
caùch taêng cöùng oáng gioù tieát dieän chöõ nhaät coù lieân quan giöõa ñoä daøy vaät lieäu cheá taïo vôùi aùp suaát vaø
kích thöôùc oáng. Phaàn 4 giôùi thieäu moät soá caùch laép raùp oáng gioù vôùi caùc thieát bò phaân phoái gioù. Phaàn 5
giôùi thieäu caùc voû bao caùch nhieät cuûa oáng, maët bích vaø co keøm caùc baûng tra kích thöôùc töông öùng vôùi
ñoä daøy cuûa lôùp caùch nhieät. Phaàn 6 giôùi thieäu sô löôïc caáu taïo hoäp giaûm aâm laép treân ñöôøng oáng gioù.
Phaàn phuï luïc giôùi thieäu moät soá ñôn vò chuyeån ñoåi töø heä Anh sang heä SI vaø ngöôïc laïi.
* Kích thöôùc oáng ñöôïc hieåu laø kích thöôùc maët caét ngang cuûa oáng.

0.1

Reetech

0.2

TIEÂU CHUAÅN OÁNG GIOÙ

MUÏC ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lắp đặt ống gió - Người đăng: nguyenduynam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Lắp đặt ống gió 9 10 257