Ktl-icon-tai-lieu

LẮp đặt tủ điện hạ thế

Được đăng lên bởi Anh Jimle
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1583 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Câu hỏi kiểm tra:
Vẽ và nêu nguyên lý đấu dây công tơ điện một pha đấu
trực tiếp?
Trả lời:
* Nguyên tắc đấu dây công tơ điện một pha đấu trực tiếp:
+ Cuộn dòng của công tơ mắc nối tiếp với nguồn và phụ tải.
+ Cuộn áp của công tơ mắc song song với nguồn và phụ tải.
* Chú ý: đấu đúng cực tính. Đầu đầu cuộn dòng và đầu đầu cuộn áp (ký hiệu *
trên hình vẽ) đấu về phía nguồn.
*
A

*
PHỤ
TẢI

0

BÀI 4:
LẮP MẠCH ĐO LƯỜNG
TỦ HẠ THẾ TRẠM BIẾN ÁP

I. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng:
• - Đọc và hiểu được sơ đồ nguyên lý đi dây của
mạch đo lường tủ điện hạ thế;
• - Lắp được mạch đo theo đúng trình tự các bước
và đúng sơ đồ;
• - Tiết kiêm vật tư, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật,
an toàn cho người và thiết bị trong quá trình
thực hành.

II. Điều kiện cho bài thực hành:
1. Dụng cụ:
Stt

Tªn dông cô - Quy c¸ch

®¬n vÞ

Sè lîng

1

K×m v¹n n¨ng 500V

C¸i

01

2

K×m tuèt d©y 500V

C¸i

01

3

K×m c¾t 500V

C¸i

01

4

K×m Ðp ®Çu cèt 500V

C¸i

01

5
6

Tuèc n¬ vÝt

C¸i
C¸i

02
01

®ång hå v¹n n¨ng

Ghi chó

DÑt, vu«ng

2. Vật tư:
Stt

Tªn vËt t - Quy c¸ch

®¬n vÞ

1

D©y dÉn PVC 1x2,5 mm2

m

2

B¨ng c¸ch ®iÖn

3

D©y nÞt nhùa

C¸i

4

®Çu cèt nhÞ thø 2

C¸i

5

Hµng kÑp 6 lç

C¸i

Cuén

Sè lîng

01

06

Ghi chó

D©y c¸c mµu:
vµng, xanh,
®á, tr¾ng.
®ñ cho mét
nhãm thùc
tËp.

3. Thiết bị :
Stt

Tªn thiÕt bÞ - Quy c¸ch

®¬n vÞ

Sè lîng

1

Ampemet 0  5A - 500V

C¸i

03

2

Volmet 0  500V

C¸i

01

3

M¸y biÕn dßng ®iÖn
250/5A

C¸i

03

4

Kho¸ chuyÓn m¹ch KV
600V - 16A
C«ng t¬ t¸c dông 1 pha
220V – 5A(20)
Phô t¶i bãng ®Ìn sîi ®èt
500W - 220V

C¸i

01

C¸i

03

C¸i

03

5
6

Ghi chó

Theo c«ng
suÊt m¸y
biÕn ¸p

Dïng ®Ó
thö m¹ch

4. Sơ đồ đi dây:

A1 A2 1 2 3 4

A B C 0

A1 A2 1 2 3 4

A1 A2 1 2 3 4

k 1 l1 k 2 l2 k 3 l3

R S T N

III. Biện pháp an toàn:
1. Nối đất tủ điện hạ thế trước khi đấu.
2. Nơi làm việc phải bố trí hợp lý, khoa học. Dụng
cụ, vật tư để gọn gàng, ngăn nắp, phù hợp với vị
trí làm việc.
3. Sử dụng thiết bị, dụng cụ đúng chức năng, thiết bị
làm việc đúng chế độ định mức.
4. Tuyệt đối không được làm hở mạch thứ cấp của
BI.
5. Kiểm tra cẩn thận toàn bộ mạch điện, báo cáo giáo
viên nghiệm thu rồi mới đóng điện thử mạch.

IV. Trình tự tiến hành:

...
Câu hỏi kiểm tra:
Vẽ và nêu nguyên lý đấu dây công tơ điện một pha đấu
trực tiếp
?
PHỤ
TẢI
*
*
A
0
Trả lời:
* Nguyên tắc đấu dây công tơ điện một pha đấu trực tiếp:
+ Cuộn dòng của công tơ mắc nối tiếp với nguồn phụ tải.
+ Cuộn áp của công tơ mắc song song với nguồn và phụ tải.
* Chú ý: đấu đúng cực tính. Đầu đầu cuộn dòng và đầu đầu cuộn áp (ký hiệu *
trên hình vẽ) đấu về phía nguồn.
LẮp đặt tủ điện hạ thế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LẮp đặt tủ điện hạ thế - Người đăng: Anh Jimle
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
LẮp đặt tủ điện hạ thế 9 10 300