Ktl-icon-tai-lieu

LẬP HỒ SƠ TRONG ĐÓNG MỚI

Được đăng lên bởi huynhvandua
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1148 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn NB-03
½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
7
Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn
Ph·n NB-03 lºp hã sç kiÌm tra trong giŸm
sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn
Chõçng 1 qui ½Ùnh chung
1.1 Qui ®Þnh chung
1 Trong gi¸m s¸t kü thuËt ®ãng míi tμu biÓn, ®Ó phôc vô cho viÖc gi¸m s¸t còng
nh lu tr÷ ®Ó lμm b»ng chøng phôc vô cho viÖc chøng nhËn chÊt lîng ®ãng
tμu cã rÊt nhiÒu c¸c b¶n vÏ, tμi liÖu kü thuËt vμ biÓu mÉu kü thuËt kh¸c nhau
ph¶i ®îc lËp bëi c¬ quan thiÕt kÕ, c¬ së chÕ t¹o vËt liÖu vμ thiÕt bÞ l¾p lªn tμu,
c¬ së ®ãng tμu, kü thuËt chñ tμu vμ ®¨ng kiÓm. C¸c hå s¬ nμy bao gåm :
(1) B¶n vÏ vμ tμi liÖu kü thuËt :
Gåm c¸c b¶n vÏ vμ tμi liÖu kü thuËt thiÕt kÕ tμu trong c¸c giai ®o¹n thiÕt kÕ
kh¸c nhau nh khi thiÕt kÕ kü thuËt, khi thiÕt kÕ thi c«ng, hoμn c«ng, ...
Trong ®ã c¸c b¶n vÏ phôc vô trùc tiÕp cho viÖc thi c«ng b¾t buéc ph¶i cã
tríc khi thi c«ng.
C¸c b¶n vÏ nμy ®Òu ph¶i ®îc duyÖt tríc khi thi c«ng. Qui ®Þnh cã liªn
quan ®Õn viÖc duyÖt b¶n vÏ ë c¸c giai ®o¹n thiÕt kÕ kh¸c nhau ®îc nªu
trong Qui chÕ xÐt duyÖt thiÕt kÕ hiÖn hμnh cña §¨ng kiÓm.
(2) C¸c giÊy chøng nhËn, chøng chØ vËt liÖu vμ trang thiÕt bÞ vμ c¸c hå s¬ kü
thuËt ®i kÌm
Gåm c¸c GiÊy chøng nhËn, tμi liÖu kü thuËt hoÆc b¶n vÏ ®i kÌm víi c¸c vËt
liÖu, trang thiÕt bÞ sö dông trong ®ãng tμu. C¸c tμi liÖu nμy ph¶i ®îc ®¨ng
kiÓm viªn xem xÐt tríc khi l¾p lªn tμ
u.
Trêng hîp c¸c vËt liÖu vμ thiÕt bÞ ®· ®îc chøng nhËn mÉu th× ®¨ng kiÓm
viªn ph¶i yªu cÇu tr×nh b¶n vÏ bè trÝ tríc khi l¾p ®Æt.
(3) C¸c tiªu chuÈn kiÓm tra vμ qui tr×nh thö nghiÖm
C¸c tiªu chuÈn kiÓm tra ph¶i ®îc trao ®æi vμ thèng nhÊt gi÷a ®¨ng kiÓm
viªn vμ c¸c bªn cã liªn quan tríc khi thùc hiÖn kiÓm tra.
C¸c qui tr×nh thö ph¶i ®îc duyÖt tríc khi thö.
(4) C¸c biªn b¶n, b¸o c¸o kÕt qu¶ kiÓm tra vμ thö
Trong qu¸ tr×nh ®ãng tμu tïy theo hÖ thèng kiÓm tra chÊt lîng cña tõng
c¬ së ®ãng tμu, viÖc kiÓm tra kü thuËt thêng ®îc thùc hiÖn bëi tæ s¶n
xuÊt, c¸n bé kü thuËt, KCS cña nhμ m¸y, ®¹i diÖn chñ tμu vμ ®¨ng kiÓm
viªn. Mçi khi kiÓm tra hoÆc thö ®Òu ph¶i cã biªn b¶n ghi l¹i kÕt qu¶ kiÓm
tra vμ thö. Sau mçi lÇn kiÓm tra ®Òu ph¶i cã x¸c nhËn cña ngêi kiÓm tra.
C¸c biªn b¶n nμy, lμ biªn b¶n cña nhμ m¸y, thêng ghi l¹i tØ mØ kÕt qu¶
kiÓm tra vμ thö, vμ ®îc ®¨ng kiÓm viªn sö dông ®Ó tham kh¶o vμ ®Ýnh
LẬP HỒ SƠ TRONG ĐÓNG MỚI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LẬP HỒ SƠ TRONG ĐÓNG MỚI - Người đăng: huynhvandua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
LẬP HỒ SƠ TRONG ĐÓNG MỚI 9 10 541