Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình android

Được đăng lên bởi Đào Thị Hương
Số trang: 354 trang   |   Lượt xem: 1531 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Mục lục
Contents
Bài tập 1: Làm quen với môi trường phát triển điện thoại di động .......................................................... 2
Bài tập 2: Thao tác với Android Virtual Device và DDMS ..................................................................... 5
Bài tập 3: Cách tạo Android Project và tìm hiểu cấu trúc bên trong của một Android Project.............. 14
Bài tập 4: Cách sửa một số lỗi thường gặp trong Android Project ......................................................... 22
Bài tập 5: Tìm hiểu vòng đời của một Ứng Dụng Android .................................................................... 24
Bài tập 6: Phân biệt Foreground Lifetime và Visible Lifetime .............................................................. 31
Bài tập 7: Làm quen với các Layout trong Android ............................................................................... 40
Bài tập 8: Các kiểu lập trình sự kiện trong Android ............................................................................... 51
Bài tập 9: Thực hành về Toast Notification và Alert Dialog .................................................................. 69
Bài tập 10: Sử dụng TextView, EditText và Button trong Android ....................................................... 72
Bài tập 11: Sử dụng Checkbox và RadioButton trong Android ...................................................... 80
Bài tập 12: Ví dụ tổng hợp TextView, EditText, CheckBox, Button và ImageButton
trong Android ....................................................................................................................................... 89
Bài tập 13: Thực hành về ListView trong Android ......................................................................... 103
Bài tập 14: Thực hành về Custom Layout cho ListView trong Android ...................................... 125
Bài tập 15: Thực hành về Spinner trong Android .......................................................................... 136
Bài tập 16: Kết hợp Spinner với ListView trong Android.............................................................. 139
Bài tập 17: Thực hành về AutocompleteTextView và MultiAutocompleteTextView................. 150
Bài tập 18: Cập nhật DataSource cho AutocompleteTextView lúc Runtime .............................. 154
Bài tập 19: Thực hành Gridview trong Android ............................................................................. 167
Bài tập 21: Thực hành về Tab Selector trong Android ....................
1
Mục lục
Contents
Bài tập 1: Làm quen với môi trường phát triển điện thoại di động .......................................................... 2
Bài tập 2: Thao tác với Android Virtual Device và DDMS ..................................................................... 5
Bài tập 3: Cách tạo Android Project và tìm hiểu cấu trúc bên trong của một Android Project.............. 14
Bài tập 4: Cách sửa một số lỗi thường gặp trong Android Project ......................................................... 22
Bài tập 5: Tìm hiểu vòng đời của một Ứng Dụng Android .................................................................... 24
Bài tập 6: Phân biệt Foreground Lifetime và Visible Lifetime .............................................................. 31
Bài tập 7: Làm quen với các Layout trong Android ............................................................................... 40
Bài tập 8: Các kiểu lập trình sự kiện trong Android ............................................................................... 51
Bài tập 9: Thực hành về Toast Notification và Alert Dialog .................................................................. 69
Bài tập 10: Sử dụng TextView, EditText và Button trong Android ....................................................... 72
Bài tp 11: S dng Checkbox và RadioButton trong Android ...................................................... 80
Bài tp 12: Ví d tng hp TextView, EditText, CheckBox, Button và ImageButton
trong Android ....................................................................................................................................... 89
Bài tp 13: Thc hành v ListView trong Android ......................................................................... 103
Bài tp 14: Thc hành v Custom Layout cho ListView trong Android ...................................... 125
Bài tp 15: Thc hành v Spinner trong Android .......................................................................... 136
Bài tp 16: Kết hp Spinner vi ListView trong Android.............................................................. 139
Bài tp 17: Thc hành v AutocompleteTextView và MultiAutocompleteTextView ................. 150
Bài tp 18: Cp nht DataSource cho AutocompleteTextView lúc Runtime .............................. 154
Bài tp 19: Thc hành Gridview trong Android ............................................................................. 167
Bài tp 21: Thc hành v Tab Selector trong Android .................................................................. 175
Bài tp 22: Thc hành v Menu trong Android.............................................................................. 184
Bài tp 23: Thc hành v Context Menu trong Android ............................................................... 193
Bài tp 24: Thc hành v Intent trong Android ............................................................................. 196
Bài tp 25: Tiếp tc cng c kiến thc Intent, ví d tng hp Qun Lý Nhân Viên ................... 216
Bài tp 26: Dùng Implicit Intent đ viết chương trình gi đin thoi và nhn tin SMS ........... 263
Bài tp 27: Đa ngôn ng trong Android .......................................................................................... 274
Bài tp 28: X lý tp tin trong Android ........................................................................................... 279
Bài tp 29: XML Parser trong Android ........................................................................................... 293
Bài tp 30: Thc hành v Shared Preferences ................................................................................ 299
Bài tp 31: Cách s dng SQLite trong Android ............................................................................ 312
Bài tp 32: Tiếp tc cng c kiến thc SQLite, ví d tng hp qun lý sách ............................... 320
Bài tp 33: S dng ContentProvider trong Android .................................................................... 345
Bài tp 34: đa tiến trình trong Android (Multi-Threading) ......................................................... 354
Lập trình android - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình android - Người đăng: Đào Thị Hương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
354 Vietnamese
Lập trình android 9 10 819