Ktl-icon-tai-lieu

lập trình autolisp

Được đăng lên bởi khonggilakho
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1715 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG

Ng«n ng÷ AUTOLISP
I> TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGŨ AutoLISP
1. Giíi thiÖu chung:
LISP lµ ch÷ viÕt t¾t cña côm tõ tiÕng Anh: LISt Processor (Xö lý danh s¸ch)
AutoLisp lµ mét øng dông cña ng«n ng÷ Lisp ®­îc sö dông trong m«i tr­êng AutoCad.
LISP lµ ng«n ng÷ lËp tr×nh thuéc nhãm trÝ tuÖ nh©n t¹o do MacCarthy so¹n th¶o cuèi nh÷ng n¨m
50. Víi AutoLisp ng­êi dïng cã thÓ më réng vµ tuú biÕn c¸c chøc n¨ng cña AutoCad.
HiÖn nay AutoLisp ®· ®­îc h·ng Autodesk ph¸t triÓn theo c¸c sè hiÖu ph¸t hµnh cña
AutoCad. VÒ c¨n b¶n nh÷ng phiªn b¶n sau vÉn sö dông ®­îc nh÷ng ch­¬ng tr×nh lËp b»ng phiªn
b¶n tr­íc, ng­îc l¹i th× kh«ng ®­îc do cã mét sè biÕn hÖ thèng vµ lÖnh cña AutoCad gi÷a c¸c
phiªn b¶n kh«ng gièng nhau nªn viÖc dïng chung cã gÆp mét sè trë ng¹i. Do vËy yªu cÇu ng­êi
lËp tr×nh AutoLisp ph¶i n¾m thËt v÷ng AutoCad ®Ó sö dông AutoLisp mét c¸ch hiÖu qu¶.
AutoLisp lµ mét ng«n ng÷ lËp tr×nh th«ng dÞch, nghÜa lµ dÞch ®Õn dßng nµo thùc hiÖn
dßng ®ã vµ cho kÕt qu¶, kh«ng cã tr×nh biªn dÞch riªng. Mét tËp hîp c¸c c©u lÖnh cña AutoLisp
®­îc gäi lµ hµm Lisp vµ tÖp (file) chøa c¸c hµm gäi lµ tÖp (file) Lisp cã phÇn më réng lµ *.Lsp.
Víi AutoLisp, ng­êi dïng cã thÓ dÔ dµng truy cËp ®Õn d÷ liÖu cña AutoCad, cã thÓ thay
®æi, t¹o míi, xo¸ bá c¸c ®èi t­îng, thªm c¸c th«ng tin vµo b¶n vÏ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc Tù
®éng ho¸ trong thiÕt kÕ...
2. C¸c qui ­íc cña AutoLisp:
a) C¸ch viÕt ch­¬ng tr×nh cña AutoLisp
Cã 2 c¸ch viÕt ch­¬ng tr×nh AutoLisp:
-

ViÕt trùc tiÕp:

T¹i dßng nh¾c Command: cña AutoCad ta cã thÓ gâ c¸c c©u lÖnh theo có ph¸p cña AutoLisp.
LÖnh nµy sÏ ®­îc thùc thi ngay vµ cho kÕt qu¶ trªn mµm h×nh t¹i vïng dßng lÖnh, nh­ng lÖnh nµy
kh«ng l­u tr÷ ®­îc.
-

ViÕt thµnh ch­¬ng tr×nh:

Dïng ch­¬ng tr×nh so¹n th¶o (d¹ng m· ASCII) bÊt kú hoÆc Visual LISP, viÕt thµnh ch­¬ng tr×nh
nh­ mét t¹p tin nguån cã phÇn më réng *.lsp
Tªn tÖp tu©n thñ theo qui ­íc cña hÖ ®iÒu hµnh, th­êng kh«ng qu¸ 8 ký tù, gi÷a c¸c ký tù kh«ng
cã kho¶ng trèng.

21

LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG

b) T¶i vµ ch¹y ch­¬ng tr×nh øng dông AutoLisp
Tõ VLISP: Tools\ Load Text in Editor
Tõ AutoCad: Tool\ Load Application hoÆc trªn dßng lÖnh Command: ap
§Ó AutoCad tù ®éng t¶i ngay tõ khi khëi ®éng hoÆc më b¶n vÏ cã 2 c¸ch:
-

§Æt tªn tÖp lµ ACAD.LSP vµ ®Æt trong th­ môc Support cña AutoCad

-

Khi t¶i file lÇn ®Çu sö dông Startup Suite\ Contents vµ chän ®­êng dÉn cho file

c) C¸c hµm trong AutoLisp
AutoCad nhËn vµ xö lý c¸c lÖnh trong hµm cña AutoLisp theo có ph¸p sau:
-

Tªn hµm do ng­êi dïng ®Þnh nghÜa gåm c¸c ch...
LP TRÌNH NG DNG
21
Ng«n ng÷ AUTOLISP
I> TNG QUAN V NGÔN NGŨ AutoLISP
1. Giíi thu chung:
LISP c viÕt t¾t cña côm tõ tiÕng Anh: LISt Processor (Xö lý danh s¸ch)
AutoLisp mét øng dông cña ng«n ng÷ Lisp ® îc sö dông trong m«i tr êng AutoCad.
LISP ng«n ng÷ lËp tr×nh thuéc nhãm trÝ tuÖ nh©n o do MacCarthy so¹n tho ci nh÷ng n¨m
50. i AutoLisp ng êi dïng cã thÓ më réng t bn c¸c cc n¨ng cña AutoCad.
Hn nay AutoLisp ®· ® îc h·ng Autodesk ph¸t trn theo c¸c sè hu ph¸t hµnh cña
AutoCad. VÒ n bn nh÷ng phn bn sau n sö dông ® îc nh÷ng ch ¬ng tr×nh lËp b»ng phn
bn tr íc, ng îc l¹i th× kh«ng ® îc do cã mét sè bn hÖ thèng nh cña AutoCad gi÷a c¸c
phn bn kh«ng gièng nhau nªn viÖc dïng chung cã gÆp mét sè trë ng¹i. Do y yªu u ng êi
p tr×nh AutoLisp ph¶i n¾m thËt v÷ng AutoCad ®Ó sö dông AutoLisp mét c¸ch hu qu.
AutoLisp mét ng«n ng÷ lËp tr×nh th«ng dÞch, nghÜa dÞch ®Õn dßng nµo tc hn
dßng ®ã cho kÕt qu, kh«ng cã tr×nh bn dÞch rng. Mét tËp p c¸c u nh cña AutoLisp
® îc i hµm Lisp tÖp (file) ca c¸c hµm i tÖp (file) Lisp cã phÇn më réng *.Lsp.
i AutoLisp, ng êi ng cã thÓ dÔ dµng truy cËp ®Õn liÖu cña AutoCad, cã thÓ thay
®æi, o míi, x c¸c ®èi t îng, thªm c¸c th«ng tin o bn tc hn c¸c c«ng viÖc Tù
®éng h trong thiÕt kÕ...
2. C¸c qui íc cña AutoLisp:
a) C¸ch viÕt ch ¬ng tr×nh a AutoLisp
Cã 2 c¸ch viÕt ch ¬ng tr×nh AutoLisp:
- ViÕt trùc tiÕp:
T¹i dßng nh¾c Command: cña AutoCad ta cã thÓ c¸c u nh theo có ph¸p cña AutoLisp.
nh nµy sÏ ® îc tc thi ngay cho kÕt qu trªn mµm h×nh t¹i vïng dßng nh, nh ng nh nµy
kh«ng l u tr÷ ® îc.
- ViÕt thµnh ch ¬ng tr×nh:
Dïng ch ¬ng tr×nh so¹n tho (d¹ng m· ASCII) bÊt hoÆc Visual LISP, viÕt thµnh ch ¬ng tr×nh
nh mét t¹p tin nguån cã phÇn më réng *.lsp
n tÖp tu©n t theo qui íc cña hÖ ®u hµnh, th êng kh«ng qu¸ 8 tù, gi÷a c¸c tù kh«ng
cã khong trèng.
lập trình autolisp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lập trình autolisp - Người đăng: khonggilakho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
lập trình autolisp 9 10 344