Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình c++

Được đăng lên bởi Hoàng Hữu Minh Đăng
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 3474 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Mục lục

Trang

Bài 1: GIỚI THIỆU CHUNG .................................................................. 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mở đầu ......................................................................................................... 2
Các thư viện lập trình của Windows ............................................................. 3
Các khái niệm cơ bản ................................................................................... 4
Lập trình sự kiện (Even driven programming)............................................... 5
Các thành phần giao diện đồ họa (GUI) ....................................................... 6
Cấu trúc chương trình C for Win................................................................. 10
Qui trình hoạt động của chương trình ứng dụng ........................................ 10
Một số quy ước đặt tên............................................................................... 11
Ví dụ ........................................................................................................... 11
Tài nguyên của ứng dụng (Resources) ................................................... 18
Một số kiểu dữ liệu mới ........................................................................... 19
Phân tích, tìm hiểu source code của project ........................................... 19

Bài 2: PAINT VÀ REPAINT................................................................. 24
1.
2.
3.
4.

Giới thiệu .................................................................................................... 24
Tổng quan về GDI (Graphics Device Interface) .......................................... 25
Một số hàm đồ họa cơ sở ........................................................................... 28
Kết luận....................................................................................................... 30

Bài 3: CÁC THIẾT BỊ NHẬP LIỆU ...................................................... 31
U

1.
2.
3.

Bàn phím .................................................................................................... 31
Thiết bị chuột .............................................................................................. 38
Timer........................................................................................................... 41

Bài 4: HỘP THOẠI VÀ ĐIỀU KHIỂN ................................................... 45
1.
2.

Hộp thoại......................................................................
Mc lc
Trang
Bài 1: GII THIU CHUNG .................................................................. 2
1. M đầu ......................................................................................................... 2
2. Các thư vin lp trình ca Windows ............................................................. 3
3. Các khái nim cơ bn ................................................................................... 4
4. Lp trình s kin (Even driven programming)............................................... 5
5. Các thành phn giao din đồ ha (GUI) ....................................................... 6
6. Cu trúc chương trình C for Win................................................................. 10
7. Qui trình hot động ca chương trình ng dng ........................................ 10
8. Mt s quy ước đặt tên............................................................................... 11
9. Ví d ........................................................................................................... 11
10. Tài nguyên ca ng dng (Resources) ................................................... 18
11. Mt s kiu d liu mi........................................................................... 19
12. Phân tích, tìm hiu source code ca project ........................................... 19
Bài 2: PAINT VÀ REPAINT................................................................. 24
1. Gii thiu .................................................................................................... 24
2. Tng quan v GDI (Graphics Device Interface) .......................................... 25
3. Mt s hàm đồ ha cơ s ........................................................................... 28
4. Kết lun....................................................................................................... 30
Bài 3: CÁC THIT B NHP LIU ...................................................... 31 U
1. Bàn phím .................................................................................................... 31
2. Thiết b chut .............................................................................................. 38
3. Timer........................................................................................................... 41
Bài 4: HP THOI VÀ ĐIU KHIN ................................................... 45
1. Hp thoi..................................................................................................... 45
2. Menu ........................................................................................................... 57
Bài 5: X LÝ VĂN BN ...................................................................... 62
1. Hin th văn bn .......................................................................................... 62
2. Định dng văn bn...................................................................................... 64
3. S dng font ............................................................................................... 65
Tài liu tham kho ............................................................................... 69
Lập trình c++ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình c++ - Người đăng: Hoàng Hữu Minh Đăng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Lập trình c++ 9 10 399