Ktl-icon-tai-lieu

Lập Trình C cho vi điều khiển 8051

Được đăng lên bởi Xuân Thắng Nguyễn
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 739 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập đầu tiên, chớp tắt 8 led đơn ở Port 0 vi điều khiển.

Hình 1: Kết nối Vi điều khiển.
Code:
//Đầu tiên bạn phải khai báo thư viện cho VDK được sử dụng
#include<at89x52.h>
//Hàm delay dùng trì hoãn thời gian
//Bằng cách cho vòng lặp for chạy với số vòng lặp là x
void delay(unsigned int x)
{
unsigned int y;
for(y=0;y<x;y++)
{}
}
void main()
{
//while(1) là điều kiện luôn đúng, tức là vòng lặp này làm VDK chạy hoài mà không
ngừng
while(1)
{
//P0 là tên Port mình tác động để xuất giá trị ra
P0=0X00; delay(500);//0x00 là mã hex tương ứng với một dãy 8 số 0
//delay để mắt có thể nhìn thấy.
P0=0XFF; delay(500);//0xff là mă hex tương ứng với một dãy 8 số 1
}
}

Tải code và mô phỏng: 
Bài 2: Tương tự, ta sẽ lập trình cho 16 led chớp tắt

Hình 2: Kết nối 16 led đơn.
Code:
// Code bài này tương tự bài đầu nên mình xin cho qua nhe.
#include<AT89X52.H>
void delay(unsigned int x)
{
unsigned int y;
for(y=0;y<x;y++) {}
}
void main()
{
while(1)
{
P0=0X00; P1=0X00;delay(500);
P0=0XFF; P1=0XFF;delay(500);
}
}

Tải code và mô phỏng: 
Bài 3: Điều khiển 32 led chớp tắt.

Hình 3. Kết nối 32 led đơn.
Code:
#include<at89x52.h>
void delay(unsigned int x)
{
unsigned int y;
for(y=0;y<x;y++)
{}
}
void main()
{
while(1)
{
P0=0XFF;P1=0XFF;P2=0XFF;P3=0XFF;
delay(5000);
P0=0;P1=0;P2=0;P3=0;
delay(5000);
}
}
Tải code và mô phỏng: 
Bài 4: Chớp tắt 32 led 5 lần rồi sáng luôn.
Mạch điện mắc như hình 3.
Code:

#include<at89x52.h>
signed char i;
void delay(unsigned int x)
{
unsigned int y;
for(y=0;y<x;y++)
{}
}
void main()
{
//for chạy 5 vòng lặp thực hiện chớp tắt 5 lần.
for(i=0;i<5;i++)
{
P0=0X00;P1=0X00;P2=0X00;P3=0X00;delay(50000);
P0=0XFF;P1=0XFF;P2=0XFF;P3=0XFF;delay(50000);
}
//sau khi kết thúc kết thúc vòng for vòng lặp while(1) {} có tác dụng làm VDK ở trạng thái
chờ!
while(1)
{}
}
Tải code và mô phỏng: 
Ngoài cách trên bạn có thể dùng cách sau:
Code:
#include<at89x52.h>
signed char i;
void delay(unsigned int x)
{
unsigned int y;
for(y=0;y<x;y++)
{}
}
void main()
{
i=0;
while(i<5)
{
P0=0X00;P1=0X00;P2=0X00;P3=0X00;delay(50000);
P0=0XFF;P1=0XFF;P2=0XFF;P3=0XFF;delay(50000);
i++ ;//khi i=5 thì điều kiện cho while sẽ sai làm thoát vòng lặp
}

lb: goto lb;//hoạt động tương tự while(1) {}
}
Bài 1: Điều khiển sáng dần, tắt dần led kết nối Port 0
Lưu ý: Phần cứng nên kết nối thêm điện trở kéo lên do VDK của chúng ta khôn...
i tập đầu tn, chớp tắt 8 led đơn Port 0 vi điều khiển.
nh 1: Kết nối Vi điều khiển.
Code:
//Đầu tiên bn phi khai báo thư viện cho VDK đưc sử dng
#include<at89x52.h>
//Hàm delay dùng t hoãn thời gian
//Bằng cách cho ng lặp for chy với số vòng lặp x
void delay(unsigned int x)
{
unsigned int y;
for(y=0;y<x;y++)
{}
}
void main()
{
//while(1) điều kiện luôn đúng, tức là vòng lặp này m VDK chạy hoài không
ngng
while(1)
{
//P0 n Port mình tác động đ xuất giá tr ra
P0=0X00; delay(500);//0x00 là mã hex tương ứng với một dãy 8 số 0
//delay để mắt th nn thấy.
P0=0XFF; delay(500);//0xff là mă hex tương ứng với một dãy 8 số 1
}
}
Lập Trình C cho vi điều khiển 8051 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập Trình C cho vi điều khiển 8051 - Người đăng: Xuân Thắng Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Lập Trình C cho vi điều khiển 8051 9 10 270