Ktl-icon-tai-lieu

lập trình Codevision

Được đăng lên bởi Hòa Nguyễn
Số trang: 200 trang   |   Lượt xem: 4086 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CodeVisionAVR
VERSION 1.23.8b

User Manual

CodeVisionAVR

CodeVisionAVR V1.23.8a User Manual
Revision 15/02.2003
Copyright © 1998-2003 Pavel Haiduc and HP InfoTech S.R.L. All rights reserved.
No part of this document may be reproduced in any form except by written permission of the
author.
All rights of translation reserved.
© 1998-2003 HP InfoTech S.R.L.

Page 1

CodeVisionAVR
Table of Contents
Table of Contents .................................................................................................................................. 2
1. Introduction........................................................................................................................................ 7
2. CodeVisionAVR Integrated Development Environment................................................................ 8
2.1 Working with Files ........................................................................................................................ 8
2.1.1 Creating a New File .............................................................................................................. 8
2.1.2 Opening an Existing File....................................................................................................... 9
2.1.3 Files History .......................................................................................................................... 9
2.1.4 Editing a File ....................................................................................................................... 10
2.1.5 Saving a File ....................................................................................................................... 11
2.1.6 Renaming a File.................................................................................................................. 11
2.1.7 Printing a File...................................................................................................................... 12
2.1.8 Closing a File ...................................................................................................................... 13
2.1.9 Using the Navigator ............................................................................................................ 14
2.2 Working with Projects ................................................................................................................. 15
2.2.1 Creating a New Project...........................................................................................
CodeVisionAVR
VERSION 1.23.8b
User Manual
lập trình Codevision - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lập trình Codevision - Người đăng: Hòa Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
200 Vietnamese
lập trình Codevision 9 10 961