Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình gia công trên mastercam X5

Được đăng lên bởi Lê Tiến Dũng
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 504 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài Tập Lớn Công Nghê CNC

GVGD: PGS.TS Trần Xuân Việt

LẬP TRÌNH GIA CÔNG TRÊN MÁY TIỆN

-

Sơ Đồ Nguyên Công:
Vật liệu: chọn vật liệu thép, phôi thanh sau khi gia công sẽ thực hiện cắt. Chọn phôi

-

có đường kính Φ45.
Định vị: trong toàn bộ nguyên công sẽ sử dụng đồ gá mâm cặp 3 chấu tự định tâm

-

trên máy tiện CNC.
Máy: máy tiện CNC.



I.

Các Bước Nguyên Công:
Nguyên công 1: Tiện mặt đầu trụ.
Nguyên công 2: Tiện thô mặt ngoài trụ, sau khi tiện thô có thể tiện tinh.
Nguyên công 3: Tiện rãnh.
Nguyên công 4: Khoan lỗ Φ8.
Nguyên công 5: Cắt đứt.

Chương trình gia công trên máy CNC (sử dụng phần mềm Mastercam X5 để lập trình
gia công).
1. Vẽ và thiết lập phôi:
1

SVTH: Lê Tiến Dũng

Lớp: CN-CĐT K57

MSSV: 20125057

Bài Tập Lớn Công Nghê CNC

2. Thiết

lập mâm cặp:

3. Thực

hiện nguyên công:

GVGD: PGS.TS Trần Xuân Việt

2

SVTH: Lê Tiến Dũng

Lớp: CN-CĐT K57

MSSV: 20125057

Bài Tập Lớn Công Nghê CNC

GVGD: PGS.TS Trần Xuân Việt

3.1.

Nguyên công 1 tiện mặt đầu:
+ Dao: dao tiện mặt đầu.

3.2.

Nguyên công 2 tiện mặt ngoài:
+ Dao: dao tiện mặt ngoài.

3

SVTH: Lê Tiến Dũng

Lớp: CN-CĐT K57

MSSV: 20125057

Bài Tập Lớn Công Nghê CNC

GVGD: PGS.TS Trần Xuân Việt

3.3.

Nguyên công 3 tiện rãnh.
+ Dao: dao tiện rãnh.

3.4.

Nguyên công 4 khoan lỗ Φ8.
+ Dao: mũi khoan có đường kính Φ8.

4

SVTH: Lê Tiến Dũng

Lớp: CN-CĐT K57

MSSV: 20125057

Bài Tập Lớn Công Nghê CNC

3.5.

II.

GVGD: PGS.TS Trần Xuân Việt

Nguyên công 5 cắt đứt.
+ Dao: dao cắt đứt.

Chương trình mã code gia công:

G21
(ROUGH FACE RIGHT – Tiện Mặt Đầu)
5

SVTH: Lê Tiến Dũng

Lớp: CN-CĐT K57

MSSV: 20125057

Bài Tập Lớn Công Nghê CNC

GVGD: PGS.TS Trần Xuân Việt

G0 T3131
G18
G97 S3600 M03
G0 G54 X43.209 Z0. M8
G50 S3600
G96 S550
G99 G1 X-6.591 F.5
G0 Z2.
M9
G28 U0. V0. W0. M05
T3100
M01
(ROUGH RIGHT –Tiện Biên Dạng )
G0 T0101
G18
G97 S2044 M03
G0 G54 X42.828 Z3.842
G50 S3600
G96 S275
G1 X40. Z2.428 F.25
Z-54.8
X42.828 Z-53.386
G0 Z3.914
X41.862
G1 X39.033 Z2.5
Z-45.945
G18 G3 X40. Z-47.8 I-3.317 K-1.855
G1 Z-54.8
X42.828 Z-53.386
6

SVTH: Lê Tiến Dũng

Lớp: CN-CĐT K57

MSSV: 20125057

Bài Tập Lớn Công Nghê CNC

GVGD: PGS.TS Trần Xuân Việt

G0 Z3.914
X40.895
G1 X38.066 Z2.5
Z-45.268
G3 X39.433 Z-46.36 I-2.833 K-2.532
G1 X42.262 Z-44.946
G0 Z3.914
X39.928
G1 X37.1 Z2.5
Z-44.814
G3 X38.466 Z-45.511 I-2.35 K-2.986
G1 X41.295 Z-44.097
G0 Z3.914
X38.961
G1 X36.133 Z2.5
Z-44.49
G3 X37.5 Z-44.983 I-1.867 K-3.31
G1 X40.328 Z-43.568
G0 Z3.914
X37.994
G1 X35.166 Z2.5
Z-44.261
G3 X36.533 Z-44.6...
Bài Tập Lớn Công Nghê CNC GVGD: PGS.TS Trần Xuân Việt
LẬP TRÌNH GIA CÔNG TRÊN MÁY TIỆN
Sơ Đồ Nguyên Công:
- Vật liệu: chọn vật liệu thép, phôi thanh sau khi gia công sẽ thực hiện cắt. Chọn phôi
có đường kính Φ45.
- Định vị: trong toàn bộ nguyên công sẽ sử dụng đồ mâm cặp 3 chấu tự định tâm
trên máy tiện CNC.
- Máy: máy tiện CNC.
I. Các Bước Nguyên Công:
- Nguyên công 1: Tiện mặt đầu trụ.
- Nguyên công 2: Tiện thô mặt ngoài trụ, sau khi tiện thô có thể tiện tinh.
- Nguyên công 3: Tiện rãnh.
- Nguyên công 4: Khoan lỗ Φ8.
- Nguyên công 5: Cắt đứt.
Chương trình gia công trên máy CNC (sử dụng phần mềm Mastercam X5 để lập trình
gia công).
1. Vẽ và thiết lập phôi:
1
SVTH: Lê Tiến Dũng Lớp: CN-CĐT K57 MSSV: 20125057
Lập trình gia công trên mastercam X5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình gia công trên mastercam X5 - Người đăng: Lê Tiến Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Lập trình gia công trên mastercam X5 9 10 995