Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình gia công trên máy phay CNC

Được đăng lên bởi tinh-nguyen-van
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 3550 lần   |   Lượt tải: 51 lần
2011, ÑXPhöông-BM CTM, Khoa CK, ÑHNT
63
CHÖÔNG 4
LAÄP TRÌNH GIA COÂNG TREÂN MAÙY PHAY CNC
1. Khaùi nieäm veà laäp trình gia coâng treân maùy CNC
1.1 Khaùi nieäm laäp trình vaø chöông trình gia coâng
Ñeå coù theå töï ñoäng gia coâng ñöôïc moät chi tieát treân maùy coâng cuï CNC thì caàn thieát coù
moät chöông trình gia coâng. Vaäy laäp trình gia coâng töùc laø taïo ra moät chöông trình gia coâng baèng
moät phöông tieän laäp trình naøo ñoù vaø chöông trình gia coâng được chöùa treân moät phöông tieäân
mang chöông trình naøo ñoù (baêng ñoät loã, baêng töø, ñóa töø, boä nhôù maùy tính PC, boä nhôù trong boä
ñieàu khieån maùy coâng cuï).
Chöông trình gia coâng laø moät chuoãi caùc caâu leänh do caùc chöõ caùi, caùc con soá vaø caùc kyù
hieäu taïo thaønh ñeå höôùng daãn maùy thöïc hieän vaø chuyeån ñoäng caét goït gia coâng taïo hình chi tieát
theo yù ñoà cuûa ngöôøi laäp trình. Noù chính laø ngoân ngöõ giao tieáp giöõa ngöôøi vaø maùy ñeå thöïc hieän
ñgia coâng. Laäp trình gia coâng treân maùy CNC cuõng gioáng nhö laäp trình noùi chung trong tin
hoïc. Noù ñoøi hoûi ngöôøi laäp trình phaûi:
Naém ñöôïc quy taéc, quy öôùc vaø cuù phaùp cuûa caâu leänh laäp trình.
Phaûi coù moät yù ñoà gia coâng ñuùng ñaén vaø hôïp lyù. Muoán thöïc hieän vieäc gia coâng taïo hình moät
chi tieát naøo ñthì ngöôøi laäp trình phaûi bieát vaän duïng caùc cuù phaùp laäp trình NC moät caùch
ngaén goïn, roõ raøng, chính xaùc nhaèm tieát kieäm thôøi gian gia coâng nhöng laïi ñaûm baûo toát nhaát
chaát löôïng gia coâng.
Am hieåu caùc kieán thöùc chung veà maùy CNC, ñoàng thôøi cuõng phaûi naém thaät roõ caùc ñaëc ñieåm
cuûa töøng loaïi maùy, hoï maùy, ñôøi maùy hieän nay toàn taïi nhieàu heä ñieàu khieån (cuõng coù theå
goïi laø heä ñieàu haønh) maùy coâng cuï khaùc nhau ( ví duï: Fanuc, Simens - Sinumerik,
Heidenhain, Emcotronic….) vôùi caùc version khaùc nhau. Tuy coù khaùc nhau chuùt ít nhöng
haàu heát chuùng ñeàu döïa vaøo boä maõ NC theo DIN 66025 cuûa Coäng hoaø lieân bang Ñöùc.
1.2 Caùc hình thöùc toå chöùc laäp trình NC
(Chuù veà thuaät ngöõ: ngöôøi ta thöôøng goïi chung laäp trình NC chung treân maùy CNC vaø
maùy NC chöù khoâng goïi laäp trình CNC cho duø ta coù hai loaïi maùy NC vaø CNC).
Veà hình thöùc toå chöùc trình coù theå phaân loaïi nhö sau:
a) Theo vò trí vaø khoâng gian laäp trình
- Laäp trình trong chuaån saûn xuaát: coâng vieäc laäp trình ñöôïc tieán haønh trong phoøng
laøm vieäc rieâng vaø thöôøng coù söï trôï giuùp cuûa maùy tính. Ñaây laø moät hình thöùc laäp trình
chung khi xí nghieäp phaûi thieát laäp nhieàu chöông trình NC cho caùc maùy CNC khaùc nhau
vaø cho caùc chi tieát khaùc nhau cuûa moät saûn phaåm toång theå.
- Laäp trình tröïc tieáp taïi phaân xöôûng: ngöôøi vaän haønh laäp chöông trình gia coâng ngay taïi
maùy coâng cuï CNC trong phaân xöôûng baèng söû duïng baøn phím laäp trình treân panel ñieàu
khieån maùy.
b) Theo phöông tieän giuùp khi laäp trình
- Laäp trình baèng tay: töø baûn veõ cheá taïo vaø caùc phaàn nguyeân coâng, ngöôøi laäp trình tieán
haønh phaân tích vaø laäp chöông trình trong ñaàu vaø tröïc tieáp söû duïnh baøn phím treân panel
ñieàu khieån ñeå soaïn vaø löu chöông trình vaøo boä nhôù cuûa heä ñieàu khieån maùy. Hoaëc cuõng
coù theå laø ta soaïn chöông trình gia coâng ra giaáy hoaëc maùy tính PC, tieán haønh kieåm tra
vaø sau ñoù nhaäp vaøo maùy baèøng baøn phím treân maùy hoaëc chuyeån caùc thoâng tin laäp trình
qua baêng töø , ñóa töø, caùp truyeàn maø maùy CNC coù theå ñoïc ñöôïc. Laäp trình baèng tay
Lập trình gia công trên máy phay CNC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình gia công trên máy phay CNC - Người đăng: tinh-nguyen-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Lập trình gia công trên máy phay CNC 9 10 794