Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình gia công

Được đăng lên bởi Thái Bảo
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1160 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BTHCADCAM2011 1
ĐẠI HC ĐÀ NNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGH
Bài 04 BTH: CAM trong Pro/ ENGINEER
Phn này cung cp cho SV các kiến thc v CAM để thc hin gia công mô phng
chi tiết trên ProENGINEER
Bài 1. LËp tr×nh gia c«ng chi tiÕt cã biªn d¹ng, hèc
(h×nh 4)
H×nh 4: B¶n chi tiÕt
Trong Pro/E, gia c«ng Manufacturing mét chøc n¨ng quan träng, cho phÐp t¹o ra,
kiÓm tra (m« pháng), söa ®æi liÖu ®−êng ch¹y dao gia c«ng. liÖu nµy thÓ ®−îc ghi ra
file. NÕu modul hËu (Post-Processor) thÝch hîp, liÖu ®−êng ch¹y dao thÓ t¹o ra
ch−¬ng tr×nh NC ®Ó ®iÒu khiÓn m¸y gia c«ng.
Tr−íc khi thùc hiÖn bµi thùc hµnh, cÇn ph¶i hiÓu mét sè kh¸i niÖm th−êng dïng trong Pro/E.
Lập trình gia công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình gia công - Người đăng: Thái Bảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Lập trình gia công 9 10 935