Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình Java cơ bản

Được đăng lên bởi Duy Oánh Đào
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 2496 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lập trình Java cơ bản

Cao Đức Thông - Trần Minh Tuấn
cdthong@ifi.edu.vn, tmtuan@ifi.edu.vn

1

Bài 5. GUI nâng cao
•
•
•
•
•
•
•

TextArea, Canvas
CardLayout, GridBagLayout
Frame, Menu, Dialog
Scrollbar và ScrollPane
Giới thiệu các thành phần Swing
Phương pháp thiết kế MVC
Bài tập

2

Các thành phần được giới thiệu
Object
Component
Scrollbar

Canvas

Container
Window

Dialog

TextComponent
TextArea

Frame

FileDialog
3

Vùng văn bản (TextArea)
• Cho phép người dùng nhập vào nhiều
dòng văn bản.
• Tạo đối tượng TextArea
•
•
•
•

TextArea();
TextArea(int rows, int columns);
TextArea(String s);
TextArea(String s, int rows, int columns);

• Các phương thức khác giống như
TextField
4

Vùng văn bản (TextArea)
// Cac import can thiet...
public class DemoTextArea extends Applet implements ActionListener
{
private TextArea textArea1, textArea2;
private Button copy;
public void init()
{
textArea1 = new TextArea("Sample Text", 5, 20);
textArea2 = new TextArea(5, 20);
copy = new Button("Copy >>>");
setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER, 10, 10));
copy.addActionListener(this);
add(textArea1);
add(copy);
add(textArea2);
}
5

Vùng văn bản (TextArea)

}

public void actionPerformed(ActionEvent event)
{
textArea2.setText(textArea1.getText());
}

6

Khung vẽ (Canvas)
• Khung vẽ là một vùng chuyên để vẽ đồ
hoạ, nó không bị che bởi các thành phần
giao diện khác.
• Khung vẽ có thể xử lý các sự kiện giống
như Applet.
• Để sử dụng khung vẽ, cần tạo một lớp
khác dẫn xuất từ Canvas và cài đặt nạp
chồng phương thức paint().
• Nên gọi setSize cho khung vẽ. Toạ độ vẽ
là (0,0) tính trong khung vẽ.
7

Khung vẽ (Canvas)
// Cac import can thiet...
public class DemoCanvas extends Applet implements ActionListener
{
private Button rectButton;
private Button circleButton;
private MyCanvas canvas;
public void init()
{
setLayout(new BorderLayout());
rectButton = new Button("Draw Rectangle");
circleButton = new Button("Draw Circle");
rectButton.addActionListener(this);
circleButton.addActionListener(this);
Panel panel = new Panel();
panel.add(rectButton);
panel.add(circleButton);
8

Khung vẽ (Canvas)

}

}

canvas = new MyCanvas();
canvas.setBackground(Color.lightGray);
add(panel, BorderLayout.NORTH);
add(canvas, BorderLayout.CENTER);

public void actionPerformed(ActionEvent event)
{
if (event.getSource() == rectButton)
canvas.draw(1);
else if (event.getSource() == circleButton)
canvas.draw(2);
}

9

Khung vẽ (Canvas)
class MyCanvas extends Canvas
{
private int shape;
public void ...
Lp trình Java cơ bn
1
Cao Đức Thông - Trn Minh Tun
cdthong@ifi.edu.vn
, tmtuan@ifi.edu.vn
Lập trình Java cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình Java cơ bản - Người đăng: Duy Oánh Đào
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Lập trình Java cơ bản 9 10 362