Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình mạng

Được đăng lên bởi boylonely2801-gmail-com
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1873 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lập trình mạng

Lập trình Socket với TCP/IP
Giảng viên: TS. Nguyễn Mạnh Hùng
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT)

Nội dung






Giao thức TCP/IP
Cài đặt phía server
Cài đặt phía client
Ví dụ: đảo ngược chuỗi
Bài tập

2

TCP/IP trong mô hình ISO

[image source: ]

[image source: ]

3

Giao thức TCP/IP

4

Server (1)
Bước 1: Mở một server socket tại một cổng có số hiệu xác
định
try {
ServerSocket myServer = new ServerSocket(số cổng);
}
catch(IOException e) {
System.out.println(e);
}

5

Server (2)
Bước 2: Tạo một đối tượng socket từ ServerSocket để lắng
nghe và chấp nhận các kết nối từ phía client
try {
Socket clientSocket = myServer.accept();
DataInputStream is = new
DataInputStream(clientSocket.getInputStream());
PrintStream os = new
PrintStream(clientSocket.getOutputStream());
}catch (IOException e) {
System.out.println(e);
}

6

Server (3)
Bước 3: Mỗi khi nhận được dữ liệu từ client, tiến hành xử lí
và gửi trả về client đó
// Xu li du lieu nhan duoc va tra ve
while (true) {
// doc du lieu vao
String input = is.read();
// xu li du lieu
...
// tra ve du lieu
os.println(dữ liệu trả về);
}

7

Client (1)
Bước 1: Mở một kết nối client socket đến server có tên xác
định, tại một cổng có số hiệu xác định
try {
Socket mySocket = new Socket(tên máy chủ, số cổng);
} catch (UnknownHostException e) {
System.err.println(e);
} catch (IOException e) {
System.err.println(e);
}

8

Client (2)
Bước 2: Mở luồng kết nối vào (nhận dữ liệu) và kết nối ra
(gửi dữ liệu) đến socket vừa mở
try {
DataOutputStream os = new
DataOutputStream(mySocket.getOutputStream());
DataInputStream is = new
DataInputStream(mySocket.getInputStream());
} catch (UnknownHostException e) {
System.err.println(e);
} catch (IOException e) {
System.err.println(e);
}

9

Client (3)
Bước 3: Gửi dữ liệu đến server

try {
os.writeBytes(dữ liệu gửi đi);
}catch (UnknownHostException e) {
System.err.println("e);
} catch (IOException e) {
System.err.println("e);
}

10

Client (4)
Bước 4: Nhận dữ liệu đã qua xử lí từ server về
try {
String responseStr; // du lieu nhan ve
if ((responseStr = is.read()) != null) {
return responseStr;
}
}catch (UnknownHostException e) {
System.err.println(e);
} catch (IOException e) {
System.err.println(e);
}

11

Client (5)
Bước 5: Đóng các kết nối tới server
try {
os.close();
is.close();
mySocket.close();
} catch (UnknownHostException e) {
System.err.println(e);
} catch (IOException e) {
System.err.println(e)...
Lập trình mạng
Lập trình Socket với TCP/IP
Giảng viên: TS. Nguyễn Mạnh Hùng
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT)
Lập trình mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình mạng - Người đăng: boylonely2801-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Lập trình mạng 9 10 588