Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình máy cnc

Được đăng lên bởi Tran Hoang
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 4607 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn lập trình cho CNC/CN/MCT
Lập trình là gì ?
+Nó là tâp hợp của các khối lệnh chứa đựng những hướng dẫn kế hoạch nội dung công việc thực hiện công việc gia công
*Yêu cầu người lập trình
+Hiểu về máy hiểu lý thuyết lập trình
+Am hiểu về dao tiện phương pháp lắp dao
+Chọn được dao tiện phù hợp với nguyên công để đảm bảo khi gia công mang lại an toàn cho máy và sản ph ẩm
+Hiểu được khả năng gia công của máy
Hệ điều hành :
đa phần các máy đều sử dụng các mã lệnh toán học ISO/EIA nhưng cũng có những hãng chạy hệ điều hành riêng nh ư
MAZAK( mazatrol fusion, mazak matrix...)
Anh em chúng ta làm việc bên hàn này theo mình được biết chạy máy của Hàn hoặc của Nhật là ph ần nhiều . Những máy
của hàn như WIA , HWACHOEN. HUYNHDAI... chạy theo mã toán ISO
Công ty mình làm khuân nên sử dụng máy của nhật là mazak máy của hãng mazak thì có th ể l ập trình theo mã l ệnh c ủa
ISO/EIA hoặc theo hệ điều hành riêng của hãng nếu muốn mình gọi đó là hệ điều hành Ngôn luận
Trình tự lập trình:
1: Nghiên cứu bản vẽ để xác định gia công
2: Xác định chọn dao phù hợp với yêu cầu của sản phẩm như kích thước dao loại dao
ví dụ: độ dung của sản phẩm va dao độ bóng yêu càu của sản phẩm.....
3: Xác dịnh phương pháp đi dao như thế nào để hiểu quả nhất
4: Xét setup dao ( Tool Set ) lấy thông số bù trừ cho dao
5: Bắt đầu lập trình

LẬP TRÌNH
Trong thư mục này mình sẽ giới thiệu từng phần lập trình của từng hãng mà mình biết bởi vì đa phần anh em chúng ta
không được học qua cơ bản nên mình lập sơ đồ như sau ( ngắn gọn nhất dễ hiểu nhất không chuyên sâu cắt từng ph ần
riêng biệt):
A: Mã lệnh M
B: Mã lệnh G
( các mã lệnh T S D H mình sẽ giới thiệu sau ở mục NC)
C: Hướng dẫn lập trình hệ diều hành Mazatrol Fusion Nexus Of Mazatrol Matrix Nexus
( khu vưc BUSAN dùng rất nhiều loại diều hành này theo mình biết)
D: Hướng dẫn lập trình hệ diều hành chạy theo mã ISO/EIA
E : Hướng dẫn lập trình NC chạy theo ISO/EIA

A Mã lệnh M:
+M00 : pogram stop ( dừng chương trình tạm thời khi ấn nút khởi động tiếp tục chạy các bước tiếp theo )
+M01 : optional stop (dừng chương trình khi đến lệnh m01 khi không tiếp t ục khi off )
+M02: program end ( kết thúc chương trình nhưng không quay lại từ đầu chương trình)
+M03: spindle forward rotation ( khởi động trục chính quay theo chiều kim đồng hồ )
+M04: spindle reverse rotation ( khởi động trục chính quay ngược chiều kim đồng hồ )
+M05: spindle stop ( dừng trục chính )
+M06: chuck open ( mở kẹp trục chính sử dụng cho mazatrol)
+M06: thay ...
Sau ây mình xin h ng d n các b n l p trình cho CNC/CN/MCTđ ướ
L p trình là gì ?
+Nó là tâp h p c a các kh i l nh ch a ng nh ng h ng d n k ho ch n i dung công vi c th c hi n công vi c gia công đự ướ ế
*Yêu c u ng i l p trình ườ
+Hi u v máy hi u lý thuy t l p trình ế
+Am hi u v dao ti n ph ng pháp l p dao ươ
+Ch n c dao ti n phù h p v i nguyên công m b o khi gia công mang l i an toàn cho máy và s n ph m đượ để đả
+Hi u c kh n ng gia công c a máy đượ ă
H i u hành : đ
a ph n các máy u s d ng các mã l nh toán h c ISO/EIA nh ng c ng có nh ng hãng ch y h i u hành riêng nh đ đề ư ũ đ ư
MAZAK( mazatrol fusion, mazak matrix...)
Anh em chúng ta làm vi c bên hàn này theo mình c bi t ch y máy c a Hàn ho c c a Nh t là ph n nhi u . Nh ng máy đượ ế
c a hàn nh WIA , HWACHOEN. HUYNHDAI... ch y theo mã toán ISO ư
Công ty mình làm khuân nên s d ng máy c a nh t là mazak máy c a hãng mazak thì có th l p trình theo mã l nh c a ể ậ
ISO/EIA ho c theo h i u hành riêng c a hãng n u mu n mình g i ó là h i u hành Ngôn lu n đ ế đ đ
Tnh t l p trình:ự ậ
1: Nghiên c u b n v xác nh gia công để đị
2: Xác nh ch n dao phù h p v i yêu c u c a s n ph m nh kích th c dao lo i daođị ư ướ
ví d : dung c a s n ph m va dao bóng yêu càu c a s n ph m..... độ độ
3: Xác d nh ph ng pháp i dao nh th o hi u qu nh t ươ đ ư ế để
4: Xét setup dao ( Tool Set ) l y thông s bù tr cho dao
5: B t u l p trình đầ
L P TRÌNH
Trong th m c này mình s gi i thi u t ng ph n l p trình c a t ng hãng mà mình bi t b i vì a ph n anh em chúng ta ư ế đ
không c h c qua c b n nên mình l p s nh sau ( ng n g n nh t d hi u nh t không chuyên sâu c t t ng ph n đượ ơ ơ đồ ư
riêng bi t):
A: Mã l nh M
B: Mã l nh G
( các mã l nh T S D H mình s gi i thi u sau m c NC)
C: H ng d n l p trình h di u hành Mazatrol Fusion Nexus Of Mazatrol Matrix Nexusướ
( khu v c BUSAN dùng r t nhi u lo i di u hành này theo mình bi t)ư ế
D: H ng d n l p trình h di u hành ch y theo mã ISO/EIAướ
E : H ng d n l p trình NC ch y theo ISO/EIAướ
A Mã l nh M:
+M00 : pogram stop ( d ng ch ng trình t m th i khi n nút kh i ng ti p t c ch y các b c ti p theo ) ươ ở độ ế ư ế
+M01 : optional stop (d ng ch ng trình khi n l nh m01 khi không ti p t c khi off ) ươ đế ế
+M02: program end ( k t thúc ch ng trình nh ng không quay l i t u ch ng trình)ế ươ ư đầ ươ
+M03: spindle forward rotation ( kh i ng tr c chính quay theo chi u kim ng h )ở độ đồ
+M04: spindle reverse rotation ( kh i ng tr c chính quay ng c chi u kim ng h )ở độ ư đ
+M05: spindle stop ( d ng tr c chính )
+M06: chuck open ( m k p tr c chính s d ng cho mazatrol)
+M06: thay d ng c ( only for EIA/ISO)
+M07 : chuck close ( k p tr c chính s d ng cho mazatrol )
+M07: kích ho t quá trình b m d u tr n ngu i ( only for EIA/ISO) ơ ơ
+M08: cutting oil feed ( phun d u làm mát )
+M09 : cutting oil stop ( d ng phun làm mát )
+M10: k p tr c th 4
+M11 : m k p tr c th 4
+M16 : orient position 0 độ
+M17: orient position 120 độ
+M18 : orient position 240độ
+M20 : T ng t t ngu n i n( only for EIA/ISO) độ đ
+M20==> M29 mã l nh ngo i vi ( ví d nhu dùng robot )
+M30 : reset and rewind ( k t thúc ch ng trình quay l i t u => tr v n i s n xu t hehe)ế ươ đầ ơ
Lập trình máy cnc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình máy cnc - Người đăng: Tran Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Lập trình máy cnc 9 10 295