Ktl-icon-tai-lieu

LẬP TRÌNH MÁY CÔNG CỤ CNC

Được đăng lên bởi 0978893077
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 5983 lần   |   Lượt tải: 25 lần
LẬP TRÌNH MÁY CÔNG CỤ CNC

TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tháng 8 năm 2006

09 Ngô Quyền, P.5, Q.10, TP HCM
Tel: +84 8 9572089
Fax: +84 8 9572104
Email: v-tools@hcm.fpt.vn

Prepared by: Lương Ngọc Tuấn

MỤC LỤC
Nội dung

Trang

1. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LẬP TRÌNH CNC -----------------------------------------------------------------1.1 Các khái niệm căn bản
-----------------------------------------------------------------1.1.1 Chương trình CNC
-----------------------------------------------------------------1.1.2 Lập trình CNC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.3 Định dạng của chương trình CNC
1.1.4 Cấu trúc chương trình CNC
-----------------------------------------------------------------1.2 Các phương thức lập trình CNC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.2.1 Lập trình trực tiếp
1.2.2 Lập trình tự động
-----------------------------------------------------------------1.2.3 Lập trình theo công nghệ CAD/CAM
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.3 Các lệnh G code
1.3.1 Công dụng và đặc điểm của lệnh G code ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.3.2 Tính lưu trạng thái của lệnh G code
1.3.3 Các lệnh không tương hợp
-----------------------------------------------------------------1.3.4 Thứ tự các từ lệnh trong khối lệnh
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.3.5 Các nhóm lệnh G code
1.3.6 Các lệnh G code cho phay khoan
-----------------------------------------------------------------1.3.7 Các lệnh G code cho tiện
-----------------------------------------------------------------1.4 Các lệnh phụ trợ M
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.4.1 Các lệnh M cho trung tâm phay
1.4.2 Các lệnh M cho tiện
-----------------------------------------------------------------1.4.3 Lện M trong khối lệnh
-----------------------------------------------------------------1.5 Tên chương trình và số thứ tự khối lệnh ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...
LP TRÌNH MÁY CÔNG C CNC
TP H Chí Minh, Vit Nam
Tháng 8 năm 2006
09 Ngô Quyn, P.5, Q.10, TP HCM Prepared by: Lương Ngc Tun
Tel: +84 8 9572089
Fax: +84 8 9572104
Email: v-tools@hcm.fpt.vn
LẬP TRÌNH MÁY CÔNG CỤ CNC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LẬP TRÌNH MÁY CÔNG CỤ CNC - Người đăng: 0978893077
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
LẬP TRÌNH MÁY CÔNG CỤ CNC 9 10 143