Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình phay

Được đăng lên bởi Ngan Nam Van Doi
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 298 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trang 30
Chöông 3
LAÄP TRÌNH PHAY HEÄ ÑIEÀU KHIEÅN FANUC
I. Nhoùm leänh laäp trình heä ñieàu khieån Fanuc.
1. Caùc leänh laäp trình cô baûn.
- Leänh di chuyeån dao: G00, G01, G02, G03
- Leänh veà toïa ñoä vaø ñôn vò kích thöôùc: G90, G91, G20, G21
- Leänh veà heä toïa ñoä: G17, G18, G19, G54 G59, G92
- Leänh veà ñieåm tham chieáu: G28
- Leänh veà toác ñoä chaïy dao: F…, G94, G95, G96
- Leänh veà toác ñoä truïc chính: S…, G97, M03, M04, M05
- Leänh choïn vaø thay dao: T…, M06
- Leänh veà caùc chöùc naêng phuï: M00, M01, M02, M07, M08, M09, M25, M26, M30
2. Caùc leänh laäp trình buø tröø vaø dòch chænh dao.
Caùc heä ñieàu khieån yeâu caàu laäp trình gia coâng theo toïa ñoä taâm dao (Tool Center
Coordinate) thay cho ñieåm bieân treân chu vi dao caét. Do ñoù khoâng theå söû duïng tröïc tieáp
toïa ñoä chi tieát vì taâm dao phaûi coù vò trí caùch ñöôøng bieân caét moät khoaûng baèng baùn kính
dao. Pheùp dòch chænh trí taâm dao ñöôïc goïi laø buø tröø baùn kính dao (Radius
Compensation). Caùc leänh laäp trình buø tröø vaø dòch chænh dao cho pheùp bieán ñoåi ñôn
giaûn döõ lieäu laäp trình theo bieân daïng chi tieát gia coâng thaønh döõ lieäu ñöôøng taâm dao.
Trong giaùo trình naøy, ta söû duïng thuaät ngöõ hieäu chænh dao, bao goàm:
- Hieäu chænh baùn kính dao: G40, G41, G42
- Hieäu chænh chieàu daøi dao: G43, G44, G49
3. Caùc leänh veà chu trình gia coâng.
Leänh chu trình gia coâng cho pheùp thöïc hieän chuoãi caùc chöùc naêng gia coâng laëp laïi
baèng moät khoái leänh. Leänh chu trình haïn cheá ñöôïc vieäc xaùc ñònh toïa ñoä, giaûm ñaùng keå
loãi laäp trình, tieát kieäm khoaûng 50% thôøi gian laäp trình.
Coù theå phaân loaïi chu trình gia coâng thaønh ba nhoùm:
- Chu trình cô baûn (Standard Cycles): G80, G81, G82... G89;
- Chu trình ñaëc bieät (special cycles): G71, G72, G73, G75, G76 …
4. Caùc leänh veà laäp trình pheùp laëp.
Lập trình phay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình phay - Người đăng: Ngan Nam Van Doi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Lập trình phay 9 10 332