Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình phay

Được đăng lên bởi Vũ Viết Hải
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 211 lần   |   Lượt tải: 0 lần
O304;
G90 G54 T01 M03 S2500;
G00 X50. Y150. Z150.;
G00 X50. Y150. Z10.;
G00 X50. Y150. Z1.;
G01 X50. Y150. Z-2. F200;
G01 X100. Y50. Z-2. F200;
G01 X150. Y150. Z-2. F200;
G00 X150. Y150. Z10.;
G00 X200. Y150. Z10.;
G00 X200. Y150. Z1.;
G01 X200. Y150. Z-2. F200;
G01 X200. Y50. Z-2. F200;
G01 X250. Y50. Z-2. F200;
G01 X250. Y150. Z-2. F200;
G00 X250. Y150. Z10.;
G00 X200. Y175. Z10.;
G00 X200. Y175. Z1.;
G01 X200. Y175. Z-2. F200;
G02 X225. Y175. R0. F200;
G03 X250. Y185. R0. F200;
G00 X250. Y185. Z10.;
G00 X300. Y150. Z10.;
G00 X300. Y150. Z1.;
G01 X300. Y150. Z-2. F200;
G01 X350. Y50. Z-2. F200;
G01 X400. Y150. Z-2. F200;
G00 X400. Y150. Z10.;
G00 X450. Y150. Z10.;
G00 X450. Y150. Z1.;
G01 X450. Y150. Z-2. F200;
G01 X450. Y50. Z-2. F200;
G00 X450. Y50. Z10.;
G00 X550. Y50. Z10.;
G00 X550. Y50. Z1.;
G01 X550. Y50. Z-2. F200;
G01 X500. Y50. Z-2. F200;
G01 X500. Y150. Z-2. F200;
G01 X550. Y150. Z-2. F200;
G00 X550. Y150. Z10.;
G00 X500. Y100. Z10.;
G00 X500. Y100. Z1.;
G01 X500. Y100. Z-2. F200;
G01 X550. Y100. Z-2. F200;
G00 X550. Y150. Z10.;
G00 X500. Y175. Z10.;

G00 X500. Y175. Z1.;
G01 X500. Y175. Z-2. F200;
G01 X525. Y200. Z-2. F200;
G01 X550. Y175. Z-2. F200;
G00 X550. Y175. Z10.;
G00 X550. Y200. Z10.;
G00 X550. Y200. Z1.;
G01 X550. Y200. Z-2. F200;
G01 X575. Y225. Z-2. F200;
G00 X575. Y225. Z10.;
G00 X650. Y150. Z10.;
G00 X650. Y150. Z1.;
G01 X650. Y150. Z-2. F200;
G01 X650. Y50. Z-2. F200;
G00 X650. Y50. Z10.;
G00 X600. Y150. Z10.;
G00 X600. Y150. Z1.;
G01 X600. Y150. Z-2. F200;
G01 X700. Y150. Z-2. F200;
G00 X700. Y150. Z10.;
G00 X750. Y150. Z10.;
G00 X750. Y150. Z1.;
G01 X750. Y150. Z-2. F200;
G01 X750. Y50. Z-2. F200;
G00 X750. Y50. Z10.;
G00 X800. Y150. Z10.;
G00 X800. Y150. Z1.;
G01 X800. Y150. Z-2. F200;
G01 X800. Y50. Z-2. F200;
G00 X800. Y50. Z10.;
G00 X750. Y100. Z10.;
G00 X750. Y100. Z1.;
G01 X750. Y100. Z-2. F200;
G01 X800. Y100. Z-2. F200;
G00 X800. Y100. Z10.;
G00 X850. Y50. Z10.;
G00 X850. Y50. Z1.;
G01 X850. Y50. Z-2. F200;
G01 X900. Y150. Z-2. F200;
G01 X950. Y50. Z-2. F200;
G00 X950. Y50. Z10.;
G00 X875. Y100. Z10.;
G00 X875. Y100. Z1.;
G01 X875. Y100. Z-2. F200;
G01 X925. Y100. Z-2. F200;
G00 X925. Y100. Z10.;

G00 X900. Y200. Z10.;
G00 X900. Y200. Z1.;
G01 X900. Y200. Z-2. F200;
G02 X925. Y200. R0. F200;
G01 X900. Y175. Z-2. F200;
G00 X900. Y175. Z10.;
G00 X1000. Y150. Z10.;
G00 X1000. Y150. Z1.;
G01 X1000. Y150. Z-2. F200;
G01 X1000. Y50. Z-2. F200;
G00 X1000. Y50. Z100.;
G90 G00 X0.Y0;
M05;
M30;

...
O304;
G90 G54 T01 M03 S2500;
G00 X50. Y150. Z150.;
G00 X50. Y150. Z10.;
G00 X50. Y150. Z1.;
G01 X50. Y150. Z-2. F200;
G01 X100. Y50. Z-2. F200;
G01 X150. Y150. Z-2. F200;
G00 X150. Y150. Z10.;
G00 X200. Y150. Z10.;
G00 X200. Y150. Z1.;
G01 X200. Y150. Z-2. F200;
G01 X200. Y50. Z-2. F200;
G01 X250. Y50. Z-2. F200;
G01 X250. Y150. Z-2. F200;
G00 X250. Y150. Z10.;
G00 X200. Y175. Z10.;
G00 X200. Y175. Z1.;
G01 X200. Y175. Z-2. F200;
G02 X225. Y175. R0. F200;
G03 X250. Y185. R0. F200;
G00 X250. Y185. Z10.;
G00 X300. Y150. Z10.;
G00 X300. Y150. Z1.;
G01 X300. Y150. Z-2. F200;
G01 X350. Y50. Z-2. F200;
G01 X400. Y150. Z-2. F200;
G00 X400. Y150. Z10.;
G00 X450. Y150. Z10.;
G00 X450. Y150. Z1.;
G01 X450. Y150. Z-2. F200;
G01 X450. Y50. Z-2. F200;
G00 X450. Y50. Z10.;
G00 X550. Y50. Z10.;
G00 X550. Y50. Z1.;
G01 X550. Y50. Z-2. F200;
G01 X500. Y50. Z-2. F200;
G01 X500. Y150. Z-2. F200;
G01 X550. Y150. Z-2. F200;
G00 X550. Y150. Z10.;
G00 X500. Y100. Z10.;
G00 X500. Y100. Z1.;
G01 X500. Y100. Z-2. F200;
G01 X550. Y100. Z-2. F200;
G00 X550. Y150. Z10.;
G00 X500. Y175. Z10.;
Lập trình phay - Trang 2
Lập trình phay - Người đăng: Vũ Viết Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Lập trình phay 9 10 655