Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình PIC sử dụng CCS

Được đăng lên bởi 12138046-st-hcmuaf-edu-vn
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1302 lần   |   Lượt tải: 1 lần
04-Jun-11

LẬP TRÌNH PIC
SỬ DỤNG CCS

PIC Product Selector

Product Family

PIC16F84 PIC16F87

PIC16F690 PIC16F887 dsPIC33FJ128GP
P202

Architecture

8

8

8

8

16

5K $ Pricing

3.11

2.06

1.20

1.78

3.44

Flash (KB)

1.75

7

7

14

128

EEPROM (Bytes)

64

256

256

256

0

RAM (KB)

0.06

0.36

0.25

0.36

8.00

CPU Speed (MHz,
MPS)

[20,5]

[20,5]

[20,5]

[20,5]

[80,40]

Low Power

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Comparators

0

2

2

2

2

ADC Channels

0

0

12

14

10

ADC Bits

-

-

10

10

12

Total UART

-

1

1

1

2

2

1

04-Jun-11

PIC Product Selector

Product Family

PIC16F84 PIC16F87

PIC16F690 PIC16F887 dsPIC33FJ128GP
P202

SPI

0

1

1

1

2

I2C

0

1

1

1

1

USB

-

-

-

-

-

Ethernet

-

-

-

-

-

LIN

-

-

Yes

Yes

-

CAN

-

-

-

-

-

Total Timers

1

3

3

3

7

Input Capture

0

1

1

2

4

PWM Channels

0

1

1

2

4

Parallel Port

-

-

-

-

PMP

Segment LCD

0

0

0

0

0

Supply Voltage

2 to 6

2 to 5.5

2 to 5.5

2 to 5.5

3 to 3.6

3

Một chương trình trong CCS
#include < 16F877 .h >
#device PIC6f877 *=16 ADC=10
#use delay(clock=20000000)
....
Int a,b
....
Void thuc_hien_ADC ( )
{...
...
}
#INT_TIMER1
Void phuc_vu_ngat_timer ( )
{...
...
}
Main ( )
{...
...
}

// Các chỉ thị tiền xử lý

// Các khai báo biến
// Các hàm con

// Các hàm phục vụ ngắt

//Chương trình chính
4

2

04-Jun-11

Hàm
1. Hàm không trả về giá trị
Void tinh_toan ( )
{
z= x+y ;
}
2. Hàm có trả về giá trị
int tinh_toan (int a, int b)
{
......
Return (a+b) ;
}

Ví dụ
int tinh_toan (int a ,int b)
{
Return (a+b) ;
}
Main ( )
{
Int c, d, e ;
c=2;
d = 4;
e = tinh_toan(c ,d );
}

5

Biến
•
•
•
•
•

int1
số 1 bit
int8
số nguyên 1 byte (8 bit)
int16 số nguyên 16 bit
int32 số nguyên 32 bit
float32 số thực 32 bit
C standard type

•
•

Default type

short

Int1

char

unsigned int8

Int

Int8

long

int16

long long

int32

float

float32

Số có dấu: thêm signed vào phía
trước
Số không dấu: mặc nhiên, hoặc thêm
unsigned vào phía trước

Tầm giá trị
int1
int 8
int16
int32
signed int8
signed int16
signed int32
float32

0, 1 (true, false)
0 28 - 1
0 216 - 1
0 232 - 1
-27 27 - 1
-215 215 - 1
-231 231 – 1
-1.5 x 1045 3.4 x 1038

Ví dụ:
int a,b,c;
signed int d,e;
char f;
int x = 1; //biến x loại int
//và có giá trị đầu là 1
int16 y[100]; //biến mảng 101 phần tử
6

3

04-Jun-11

Hằng số
•
•
•
•

int const a=12;
int16 const b=65535;
int ...
04-Jun-11
1



http://www.microchip.com/productselector/MCUProductSelector.html
2
     

 
      
   
    
     


    
     

  
  

Lập trình PIC sử dụng CCS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình PIC sử dụng CCS - Người đăng: 12138046-st-hcmuaf-edu-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Lập trình PIC sử dụng CCS 9 10 657