Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình PLC

Được đăng lên bởi hquocphu
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 861 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trang 32
CHÖÔNG 3
NGN NGÖÕ GRAPH VAØ ÖÙNG DUÏNG
Khi laäp trình cho PLC söû duïng khoái FB thì chuùng ta coù theå söû duïng ngoân
ngöõ Graph. Ngoân ngöõ naøy raát thuaän ïi trong nhöõng hthoáng ñieàu khieån tuaàn
ï. Löu yù trong khi caøi ñaët phaàn meàm Step7 ta phaûi chn caøi ñaët ngoân ngöõ naøy.
3.1 Tạo mt khối FB dưới dạng ngôn ngữ Graph
3.1.1. Tạo một khi FB Graph
Bước 1: Double click vào folder Blocks.
Bước 2: Chọn trên thanh Menu: Insert > S7 Block > Function Block.
Bước 3: Một hộp thoại “ Properties” xut hiện. Chọn ngôn nglập trình là Graph
Rồi chọn OK. Như vậy kết quả một khối FB1 được tạo ra trong folder
Blocks
3.1.2. Viết chương trình theo k
ieåu tuần t
Ñeå tin theo doõi xeùt duï ñieàu khieån khôûi ñoäng SAO/TAMGIAC cuûa ñoäng
3 pha nhö sau
Đng cơ không đồng bộ 3 pha to lồng sóc phải được vận hành cả 2 chiều
quay. Đ khắc phục được ng khởi động lớn, động cơ phải được khởi động với
chế đkết nối sao - tam giác
Hình 3.1. Choïn ngoân ngöõ Graph khi lp trình treân khoái FB
Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn
Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
Ban quyen © Truong DH Su pham Ky thuat TP. HCM
Lập trình PLC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình PLC - Người đăng: hquocphu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Lập trình PLC 9 10 775