Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình PLC

Được đăng lên bởi hquocphu
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 382 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Truong DH SPKT TP. HCMCHÖÔNG 2: NGOÂN NGÖÕ LAÄP TRÌNH STL
2.1. Caáu truù c leän h
Nhö ñaõ bieá t, caá u truùc cuûa moät leän h STL coù daïn g
“Teâ n leä nh” + “Toaù n haïn g”
Ví duï :
Nhaõn : L

PIW274

// Ñoï c noäi dung coå ng vaøo cuû a module Analog

teân leänh toaùn haïn g

thchæ oâ nhôù.
Trong ñoù toaù n haïn hg coù theå laø moät döõ lieäu hoaëc moäK
t yñòa
ruo

©T
yen
u
q
an

2.1.1 Toaùn haïng laø döõ lieäu

H Su
ng D

pham

M

P. HC
uat T

B

- Döõ lieäu logic TRUE (1) vaø (0) coù ñoä daøi 1 bit.
Ví duï
CALL FC1
In_Bit_1 = TRUE //Giaù trò logic 1 ñöôïc gaùn cho bieán hình thöù c In_Bit_1
In_Bit_2 = FALSE // Giaù trò logic ñöôïc gaùn cho bieán hình thöù c
In_Bit_2
Ret_val = MW0 //Giaù trò traû veà .
- Döõ lieäu soá nhò phaân.
Ví duï
L 2#110011 //Naïp soá nhò phaân 110011 vaøo thanh ghi ACCU1
- Döõ lieäu laø soá Hexadecimal x coù ñoä daøi 1 byte (B#16#x), 1 töø (W#16#x)
hoaë c 1 töø keùp (DW#16#x).
Ví duï
L B#16#1E
//Naïp soá 1E vaøo byte thaáp cuûa thanh ghi ACCU1
L W#16#3A //Naïp soá 3A2 vaøo 2 byte thaáp cuûa thanh ghi ACCU1
L DW#16#D3A2E //Naïp soá D3A2E vaøo thanh ghi ACCU1
- Döõ lieäu laø soá nguyeân x vôùi ñoä daøi 2 bytes cho bieá n kieåu INT.

Trang 16

Thu vien DH SPKT TP. HCM - 

Truong DH SPKT TP. HCMVí duï
L
930
L
-1025
Döõ lieäu laø soá nguyeân x vôù i doä daøi 4 bytes daïng L#x cho bieá n kieåu
DINT.
Ví duï
L
L#930
L
L#-2047

-

- Döõ lieäu laø soá thöï c x cho bieá n kieåu REAL.
Ví duï
L
1.234567e+13
L
930.0
CM giaây.
- Döõ lieäu thôø i gian cho bieán kieå u S5T daïng giôø _phuù tt_giaâ
P. yH_mili
T
ua
y th
Ví duï
K
am
u ph
L
S5T#2h_1m_0s_5ms
S
H
D
uonug TOD daïng giôø:phuùt:giaây.
- Döõ lieäu thôø i gian cho bieá
n
kieå
r
T
n©
quye
Ví duï
n
a
B
L
TOD#5:45:00
- DATE: Bieåu dieãn giaù trò thôø i gian tính theo naêm/thaùng/ngaøy.
Ví duï
L
DATE#1999 – 12 – 8.
- C: Bieåu dieã n giaù trò soá ñeám ñaët tröôù c cho boä ñeám .
Ví duï
L
C#20
- P: Döõ lieäu bieåu dieã n ñòa chæ cuûa moät bit oâ nhôù.
Ví duï
L
P#Q0.0
Döõ lieäu “kí töï”.
Ví duï
L
‘ABCD’
L
‘E’

Trang 17

Thu vien DH SPKT TP. HCM - 

Truong DH SPKT TP. HCM2.1.2 Toaùn haïng laø ñòa chæ.
Ñòa chæ oâ nhôù trong S7_300 goàm hai phaàn: phaàn chöõ vaø phaàn soá. Ví duï :
PIW
304
hoaëc
M
300.4

phaàn chöõ

phaàn soá

phaà n chöõ

phaàn soá

a. Phaàn chöõ chæ vò trí vaø kích thöôù c cuûa oâ nhôù .
Chuùn g coù theå laø:
- M: Chæ oâ nhôù trong mieàn c...
Trang 16
CHÖÔNG 2: NGOÂN NGÖÕ LAÄP TRÌNH STL
2.1. Caáu truùc leänh
Nhö ñaõ bieát, caáu truùc cuûa moät leänh STL coù daïng
“Tn lnh” + “Toaùn haïng”
Ví duï:
Nhaõn : L PIW274 // Ñoïc noäi dung coång vo cuûa module Analog
teân leänh toaùn haïng
Trong ñoù toaùn haïnhg coù theå laø moät döõ lieäu hoaëc moät ñòa c oâ nhôù.
2.1.1 Toaùn haïng ldöõ lieäu
- Döõ lieäu logic TRUE (1) vaø (0) coù ñoä daøi 1 bit.
Ví duï
CALL FC1
In_Bit_1 = TRUE //Giaù trò logic 1 ñöôïc gaùn cho bieán hình thöùc In_Bit_1
In_Bit_2 = FALSE // Gi trò logic ñöôïc gaùn cho bieán hình thöùc
In_Bit_2
Ret_val = MW0 //Gitrò tr veà.
-
Döõ lieäu soá nhò phaân.
Ví duï
L 2#110011 //Naïp soá nhò phaân 110011 vaøo thanh ghi ACCU1
-
Döõ lieäu laø soá Hexadecimal x cñdaøi 1 byte (B#16#x), 1 töø (W#16#x)
hoaëc 1 töø keùp (DW#16#x).
Ví duï
L B#16#1E //Naïp soá 1E vaøo byte thaáp cuûa thanh ghi ACCU1
L W#16#3A //Naïp soá 3A2 vaøo 2 byte thaáp cuûa thanh ghi ACCU1
L DW#16#D3A2E //Naïp soá D3A2E vaøo thanh ghi ACCU1
-
Döõ lieäu l s nguyeân x vôùi ñ daøi 2 bytes cho bieán kieåu INT.
Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn
Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
Ban quyen © Truong DH Su pham Ky thuat TP. HCM
Lập trình PLC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình PLC - Người đăng: hquocphu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Lập trình PLC 9 10 312