Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình PLC

Được đăng lên bởi hquocphu
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 298 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Truong DH SPKT TP. HCMChöông 4
PHAÀN MEÀM STEP7
4.1 Sô löôïc veà phaàn meàm STEP7.
STEP 7 laø moät phaàn meàm duøng ñeå phuïc vuï cho vieäc ñaët caáu hình vaø laäp trình
cho caùc boä ñieàu khieå n laäp trình ñöôïc (PLC_Programmable Logic Controller). Ñaây
laø boä phaàn meàm do haõng Siemens thieát keá, bao goàm caùc version cô baûn sau :
 STEP 7 Micro/Dos vaø STEP 7 Micro/Win daønh cho caùc öùng duïng chuaån, ñôn
giaûn treân SIMATIC S7-200.
 STEP 7 Mini daønh cho caùc öùng duïng chuaån, ñôn giaûn treân SIMATIC S7-300 vaø
SIMATIC C7-620.
 STEP 7 daønh cho caùc öùng duïng treân SIMATIC S7-300/S7-400, SIMATIC M7300/M7-400 vaø SIMATIC C7 vôùi caùc chöùc naêng roäng hôn:
M




P. HC
T
t
a
u
Coù khaû naêng gaùn caùc thoâng soá cho caùc module thaø
h m vaø caùc boä xöû lyù truyeàn
Ky
m
a
h
thoâng.
Su p
H
D
g
ruonu maùy tính.
Coù theå hoaït ñoäng ôû cheá ñoä
Tnhieà
©
n
quye
Banlieäu toaøn cuïc.
Truyeàn thoâng döõ

 Truyeàn döõ lieäu theo söï kieän söû duïng caùc khoái haøm truyeàn thoâng
(communication function blocks).
 Ñaët caáu hình keát noái.
4.1.1 Caøi ñaët Step7.
 Yeâu caàu phaàn cöùng:
 Heä ñieàu haønh : Windows 95, Windows 98 hay Windows NT.
 Phaàn cöùng :
 Boä xöû lyù 80486 hay cao hôn.


RAM: ít nhaát laø 32Mbytes.

 Maøn hình, chuoät, baøn phím coù hoã trôï Win 95/98/NT.
 Caøi ñaët STEP 7:
 Cho ñóa STEP 7 vaøo oå ñóa CD-ROM.
 Chaïy chöông trình setup treân ñóa, cuõng gioáng nhö vieäc caøi ñaët caùc phaàn
meàm khaùc. Tuy nhieân vieäc caøi ñaët STEP 7 coù vaøi ñieåm khaùc bieät so vôù i caùc
phaàn meàm khaùc:

Trang 42
Thu vien DH SPKT TP. HCM - 

Truong DH SPKT TP. HCM Khai baùo soá hieäu saûn phaåm: soá hieäu saûn phaåm luoân ñi keøm theo ñóa.
Do ñoù khi quaù trình caøi ñaë t yeâu caàu soá hieäu saûn phaåm, baïn phaûi ñieàn ñaày ñuû
caùc thoâng tin vaøo caùc muïc yeâu caàu.
 Ñaêng kyù baûn quyeàn (AuthorsW): baûn quyeàn cuûa STEP 7 do Simens
cung caáp thöôøng ñöôïc chöùa trong ñóa meàm rieâng (maøu ñoû). Ta coù theå ñaêng
kyù baûn quyeàn ngay trong quaù trình caøi ñaët hay sau khi caøi ñaët phaàn meàm
xong baïn chaïy chöông trình AuthorsW.exe coù trong danh saùch cuûa
SIMATIC.
4.1.2 Caùc coâng vieäc khi laøm vieäc vôùi phaàn meàm STEP 7.
 Laäp keá hoaïch cho boä ñieàu khieån.
 Thieát keá caáu truùc chöông trình.
 Khôûi ñoäng STEP 7.
 Taïo caáu truùc project.
 Ñaët caáu hình cho traïm.
u

K
pham

M

P. HC
uat T

y th

H S n thoâng.
 Ñaët caáu hì...
Trang 42
Chöông 4
PHAÀN MEÀM STEP7
4.1 ôïc veà phaàn meàm STEP7.
STEP 7 laø moät phaàn meàm duøng ñeå phuïc vuï cho vieäc ñaët caáu nh vaø laäp trình
cho caùc boä ñieàu khieån laäp trình ñöôïc (PLC_Programmable Logic Controller). Ñaây
laø boä phaàn meàm do haõng Siemens thieát keá, bao goàm caùc version cô baûn sau :
STEP 7 Micro/Dos vaø STEP 7 Micro/Win daønh cho caùc öùng duïng chuaån, ñôn
giaûn treân SIMATIC S7-200.
STEP 7 Mini daønh cho caùc öùng duïng chuaån, ñôn giaûn treân SIMATIC S7-300 vaø
SIMATIC C7-620.
STEP 7 daønh cho caùc öùng duïng treân SIMATIC S7-300/S7-400, SIMATIC M7-
300/M7-400 vaø SIMATIC C7 ùi caùc chöùc naêng roäng hôn:
Coù khnaêng gaùn caùc thoâng soá cho caùc module haøm vaø caùc boä xöû ltruyeàn
thoâng.
Coù theå hoaït ñoäng ôû cheá ñoä nhieàu maùy tính.
Truyeàn thoâng döõ lieäu toaøn cuïc.
Truyeàn õ lieäu theo ï kieän û duïng caùc khoái haøm truyeàn thoâng
(communication function blocks).
Ñaët caáu hình keát noái.
4.1.1 Caøi ñaët Step7.
Yeâu caàu phaàn cöùng:
Heä ñieàu haønh : Windows 95, Windows 98 hay Windows NT.
Phaàn cöùng :
Boä û lyù 80486 hay cao hôn.
RAM: ít nhaát laø
32Mbytes
.
Maøn hình, chuoät, baøn phím coù hoã trôï Win 95/98/NT.
Caøi ñaët STEP 7:
Cho ñóa STEP 7 vaøo oå ñóa CD-ROM.
Chaïy chöông trình setup treân ñóa, cuõng gioáng nhö vieäc caøi ñaët caùc phaàn
meàm khaùc. Tuy nhieân vieäc caøi ñaët STEP 7 coù vaøi ñieåm khaùc bieät so ùi caùc
phaàn meàm khaùc:
Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn
Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
Ban quyen © Truong DH Su pham Ky thuat TP. HCM
Lập trình PLC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình PLC - Người đăng: hquocphu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Lập trình PLC 9 10 197