Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình ứng dụng cơ điện tử bài tập ví dụ

Được đăng lên bởi school231995
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 504 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ngay 2
Bài 1: Viết chương trình:
- Tạo ma trận a (m x n) , b (m x n), c (m x n), d (m x n) với giá trị m, n nhập từ bàn phím.
- Nhập giá trị cho 2 ma trận a và b. Tính ma trận c = a+b, d = a-b.
- Hiển thị 4 ma trận a, b, c và d.
Bài 2: Viết chương trình:
- Tạo ma trận a (m x n) , b (n x k), c (m x k), với giá trị m, n, k nhập từ bàn phím.
- Nhập giá trị cho 2 ma trận a và b. Tính ma trận c = a*b.
- Hiển thị 3 ma trận a, b và c.
Bài 3: Viết chương trình tạo mảng 1 chiều a gồm n phần tử (giá trị n nhập từ bàn phím). Mỗi phần tử mang giá
trị ngẫu nhiên thuộc (-10,10).
- Tìm giá trị min, max và trung bình của các phần tử trong mảng a.
- Hiển thị mảng a và các giá trị vừa tìm được.
- Hiển thị mảng a theo thứ tự ngược lại.
Bài 4: Viết chương trình tạo mảng 1 chiều a gồm n phần tử (giá trị n nhập từ bàn phím và phải lớn hơn 20). Mỗi
phần tử mang giá trị ngẫu nhiên thuộc (-10, 10).
Tạo mảng b gồm 5 phần tử: {0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2} Tạo
mảng c gồm 5 phần tử: {0.1, 0.2, 0, -0.2, -0.1}
Tính tích chập b với a. Tính
tích chập c với a.

Bài 5: Viết chương trình tạo mảng 1 chiều a gồm n phần tử (giá trị n nhập từ bàn phím và phải lớn hơn 4).
Mỗi phần tử mang giá trị ngẫu nhiên thuộc (-10, 10).
- Hiển thị mảng a theo thứ tự từ lớn đến nhỏ.
- Hiển thị mảng a theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.
- Tìm trung vị của mảng a và vị trí của nó trong mảng a.
2

2

Bài 6: Viết chương trình nội suy các điểm trên đường tròn x + y = 25 bằng cách tạo 40 điểm có tọa độ
(x,y) thỏa điều kiện đường tròn (lưu ý: các điểm phải cách đều nhau). Hiển thị lên màn hình các điểm này.
Bài 7: Tạo một mảng X gồm có 10 phần tử mang giá trị lần lượt từ 12 đến 21.
2
Tạo một mảng Y gồm có 10 phần tử mang giá trị sao cho Y(i) = 3*X(i) + 5
(với i = 0 : 9) Tạo
một mảng Z gồm 10 phần tử mang giá trị ngẫu nhiên trong khoảng (-3, 3);
Tạo mảng W gồm 10 phần tử sao cho W(i) = Y(i) + Z(i)
(với i = 0:9)
- Hiển thị cả 4 mảng trên ra màn hình.
- Giả thuyết W = a*X2 + b. Dùng phép tối thiểu bình phương sai số để ước lượng giá trị a và b phù hợp.

Bai giai.

/////////////////////////////////// bai1.cpp : main project file.
#include "stdafx.h"
using namespace System;
int main(array<System::String ^> ^args)
{
int m,n,i,j;
Console::WriteLine(L"nhap so hang");
m=Convert::ToInt16(Console::ReadLine());
Console::WriteLine(L"nhap so cot");
n=Convert::ToInt16(Console::ReadLine());
array<int,2>^ a=gcnew array<int,2>(m,n);
array<int,2>^ b=gcnew array<int,2>(m,n);
array<int,2>^ c=gcnew array<int,2>(m,n);
array<int,2>^ d=gcnew array<int,...
Ngay 2
Bài 1: Viết chương trình:
- Tạo ma trận a (m x n) , b (m x n), c (m x n), d (m x n) với giá trị m, n nhập từ bàn phím.
- Nhập giá trị cho 2 ma trận a và b. Tính ma trận c = a+b, d = a-b.
- Hiển thị 4 ma trận a, b, c và d.
Bài 2: Viết chương trình:
- Tạo ma trận a (m x n) , b (n x k), c (m x k), với giá trị m, n, k nhập từ bàn phím.
- Nhập giá trị cho 2 ma trận a và b. Tính ma trận c = a*b.
- Hiển thị 3 ma trận a, b và c.
Bài 3: Viết chương trình tạo mảng 1 chiều a gồm n phần tử (giá trị n nhập từ bàn phím). Mỗi phần tử mang giá
trị ngẫu nhiên thuộc (-10,10).
- Tìm giá trị min, max và trung bình của các phần tử trong mảng a.
- Hiển thị mảng a và các giá trị vừa tìm được.
- Hiển thị mảng a theo thứ tự ngược lại.
Bài 4: Viết chương trình tạo mảng 1 chiều a gồm n phần tử (giá trị n nhập từ bàn phím và phải lớn hơn 20). Mỗi
phần tử mang giá trị ngẫu nhiên thuộc (-10, 10).
Tạo mảng b gồm 5 phần tử: {0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2} Tạo
mảng c gồm 5 phần tử: {0.1, 0.2, 0, -0.2, -0.1}
Tính tích chập b với a. Tính
tích chập c với a.
Bài 5: Viết chương trình tạo mảng 1 chiều a gồm n phần tử (giá trị n nhập từ bàn phím và phải lớn hơn 4).
Mỗi phần tử mang giá trị ngẫu nhiên thuộc (-10, 10).
- Hiển thị mảng a theo thứ tự từ lớn đến nhỏ.
- Hiển thị mảng a theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.
- Tìm trung vị của mảng a và vị trí của nó trong mảng a.
Bài 6: Viết chương trình nội suy các điểm trên đường tròn x
2
+ y
2
= 25 bằng cách tạo 40 điểm có tọa độ
(x,y) thỏa điều kiện đường tròn (lưu ý: các điểm phải cách đều nhau). Hiển thị lên màn hình các điểm này.
Bài 7: Tạo một mảng X gồm có 10 phần tử mang giá trị lần lượt từ 12 đến 21.
Tạo một mảng Y gồm có 10 phần tử mang giá trị sao cho Y(i) = 3*X(i)
2
+ 5 (với i = 0 : 9) Tạo
một mảng Z gồm 10 phần tử mang giá trị ngẫu nhiên trong khoảng (-3, 3);
Tạo mảng W gồm 10 phần tử sao cho W(i) = Y(i) + Z(i) (với i = 0:9)
- Hiển thị cả 4 mảng trên ra màn hình.
- Giả thuyết W = a*X2 + b. Dùng phép tối thiểu bình phương sai số để ước lượng giá trị a và b phù hợp.
Lập trình ứng dụng cơ điện tử bài tập ví dụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình ứng dụng cơ điện tử bài tập ví dụ - Người đăng: school231995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Lập trình ứng dụng cơ điện tử bài tập ví dụ 9 10 29