Ktl-icon-tai-lieu

LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Được đăng lên bởi Thanhluan Vu
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 4132 lần   |   Lượt tải: 18 lần
CHUYÊN ĐỀ 4:

LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
NGƯỜI TRÌNH BÀY: NGUYỄN VĂN HẢI

02/28/13

1

NỘI DUNG CHƯƠNG IV
4.1. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ LẬP VÀ
QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG CÔNG TRÌNH
4.2. TỔNG MỨC ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
4.3. DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG
TRÌNH
4.4. QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG CÔNG TRÌNH

02/28/13

2

4.1. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
1. Chi phí đầu tư xây dựng công trình là toàn bộ chi phí c ần thi ết đ ể
xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo, mở rộng công trình xây
dựng.
2. Chi phí đầu tư xây dựng công trình được lập theo t ừng công trình c ụ
thể, phù hợp với giai đoạn đầu tư xây dựng công trình, các b ước
thiết kế và các quy định của Nhà nước.
3. Việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình ph ải đ ảm b ảo
mục tiêu, hiệu quả đầu tư, đồng thời phải đảm bảo tính kh ả thi
của dự án đầu tư xây dựng công trình, đảm bảo tính đúng, tính đ ủ,
hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu khách quan của
cơ chế thị trường.
4. Chủ đầu tư xây dựng công trình chịu trách nhiệm toàn diện việc qu ản
lý chi phí đầu tư xây dựng công trình từ giai đo ạn chuẩn b ị dự án
đến khi kết thúc xây dựng đưa công trình vào khai thác sử d ụng.
02/28/13

3

4.2. TỔNG MỨC ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG
TRÌNH

4.2.1. Nội dung tổng mức đầu tư của dự án đầu tư
xây dựng công trình
Tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình (sau
đây gọi là tổng mức đầu tư) là toàn bộ chi phí dự tính để
đầu tư xây dựng công trình được ghi trong quyết định
đầu tư và là cơ sở để chủ đầu tư lập kế hoạch và quản lý
vốn khi thực hiện đầu tư xây dựng công trình.
Tổng mức đầu tư bao gồm: Chi phí xây dựng; chi phí thiết
bị; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư;
chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi
phí khác và chi phí dự phòng.
02/28/13

4

4.2.2. Phương pháp xác định tổng mức đầu
a. phương pháp xác định tư thiết kế cơ sở của dự
theo
án
a1. Xác định chi phí xây dựng của dự án
a2. Xác định chi phí thiết bị của dự án
a3. Xác định chi phí bồi thường giải phòng mặt bằng và tái
định cư
a4. Xác định chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư
xây dựng và các chi phí khác của dự án
a5. Xác định chi phí dự phòng của dự án
Sẽ được hướng dẫn ở phần phương pháp lập dự toán
02/28/13

5

b. Phương pháp tính theo diện tích hoặc công suất sử dụng
của công trình và giá xây dựng tổng hợp hoặc suất vốn
đầu tư xây dựng công trình
Trường hợp xác định tổng mức đầu tư theo diện ...
02/28/13 1
CHUYÊN Đ 4
CHUYÊN Đ 4
:
:
L P VÀ QU N LÝ CHI PHÍ Đ U T Ư
L P VÀ QU N LÝ CHI PHÍ Đ U T Ư
XÂY D NG CÔNG TRÌNH
XÂY D NG CÔNG TRÌNH
NG I TRÌNH BÀY: NGUY N VĂN H IƯỜ
NG I TRÌNH BÀY: NGUY N VĂN H IƯỜ
LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - Người đăng: Thanhluan Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 9 10 953