Ktl-icon-tai-lieu

LCD 16x2

Được đăng lên bởi lecongbinh-tdt
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 361 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LCD-016M002B
Vishay

16 x 2 Character LCD
FEATURES
• 5 x 8 dots with cursor
• Built-in controller (KS 0066 or Equivalent)
• + 5V power supply (Also available for + 3V)
• 1/16 duty cycle
• B/L to be driven by pin 1, pin 2 or pin 15, pin 16 or A.K (LED)
• N.V. optional for + 3V power supply

MECHANICAL DATA
ITEM

ABSOLUTE MAXIMUM RATING

STANDARD VALUE

UNIT

Module Dimension

80.0 x 36.0

mm

Viewing Area

66.0 x 16.0

mm

Power Supply

Dot Size

0.56 x 0.66

mm

Input Voltage

Character Size

2.96 x 5.56

mm

ITEM

SYMBOL

STANDARD VALUE

UNIT

MIN.

TYP.

MAX.

VDD-VSS

- 0.3

–

7.0

V

VI

- 0.3

–

VDD

V

NOTE: VSS = 0 Volt, VDD = 5.0 Volt

ELECTRICAL SPECIFICATIONS
ITEM

SYMBOL

CONDITION

STANDARD VALUE

UNIT

MIN.

TYP.

MAX.

VDD = + 5V

4.7

5.0

5.3

V

VDD = + 3V

2.7

3.0

5.3

V

VDD = 5V

–

1.2

3.0

mA

- 20 °C

–

–

–

0°C

4.2

4.8

5.1

Voltage for Normal Temp.

25°C

3.8

4.2

4.6

Version Module

50°C

3.6

4.0

4.4

70°C

–

–

–

–

4.2

4.6

V

Array

–

130

260

mA

Edge

–

20

40

Vel = 110VAC:400Hz

–

–

5.0

Input Voltage

VDD

Supply Current

IDD

Recommended LC Driving

VDD - V0

LED Forward Voltage

VF

25°C

LED Forward Current

IF

25°C

EL Power Supply Current

IEL

V

mA

DISPLAY CHARACTER ADDRESS CODE:
Display Position
DD RAM Address
DD RAM Address

1
00
40

Document Number: 37217
Revision 01-Oct-02

2
01
41

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

For Technical Questions, Contact: Displays@Vishay.com

14 15

16
0F
4F


31

LCD-016M002B
Vishay

16 x 2 Character LCD

PIN NUMBER

SYMBOL

FUNCTION

1

Vss

GND

2

Vdd

+ 3V or + 5V

3

Vo

Contrast Adjustment

4

RS

H/L Register Select Signal

5

R/W

H/L Read/Write Signal

6

E

H → L Enable Signal

7

DB0

H/L Data Bus Line

8

DB1

H/L Data Bus Line

9

DB2

H/L Data Bus Line

10

DB3

H/L Data Bus Line

11

DB4

H/L Data Bus Line

12

DB5

H/L Data Bus Line

13

DB6

H/L Data Bus Line

14

DB7

H/L Data Bus Line

15

A/Vee

+ 4.2V for LED/Negative Voltage Output

16

K

Power Supply for B/L (OV)

DIMENSIONS in millimeters
0.6
0.55

3.55
2.95

0.6

5.95
5.55
0.7
0.65

DOT SIZE

71.2

4.95
7.55

66.0 (VA)
56.2 (AA)

3.0

P2.54* 15 = 38.1
1.8

16 Ø 1.0 PTH

1

H1 MAX

2.5

8.0

2.5

11.76

15.76

12.55

9.8

5.2

12.45

5.1

18.3
31.0

13.08
5.08

11.5 (AA)

16.0 (VA)

9.7 MAX
H2

16

K

25.2

36.0 ± 0.5

0.4

80.0 ± 0.5

A

4 Ø 1.0
2.5

40.55

1.6

4-Ø 2.5 PTH
4-Ø 5.0 PAD

75.0

1.6
EL OR NO B/L

LED - H/L B/L


32

HIGH

LOW

H1

13.2

12....
www.vishay.com
31
LCD-016M002B
Vishay
Document Number: 37217
Revision 01-Oct-02
For Technical Questions, Contact: Displays@Vishay.com
16 x 2 Character LCD
FEATURES
5 x 8 dots with cursor
Built-in controller (KS 0066 or Equivalent)
+ 5V power supply (Also available for + 3V)
1/16 duty cycle
B/L to be driven by pin 1, pin 2 or pin 15, pin 16 or A.K (LED)
N.V. optional for + 3V power supply
MECHANICAL DATA
ITEM STANDARD VALUE UNIT
Module Dimension 80.0 x 36.0 mm
Viewing Area 66.0 x 16.0 mm
Dot Size 0.56 x 0.66 mm
Character Size 2.96 x 5.56 mm
ABSOLUTE MAXIMUM RATING
ITEM SYMBOL STANDARD VALUE UNIT
MIN. TYP. MAX.
Power Supply VDD-VSS - 0.3 7.0 V
Input Voltage VI - 0.3 VDD V
NOTE: VSS = 0 Volt, VDD = 5.0 Volt
ELECTRICAL SPECIFICATIONS
ITEM SYMBOL CONDITION STANDARD VALUE UNIT
MIN. TYP. MAX.
Input Voltage VDD VDD = + 5V 4.7 5.0 5.3 V
VDD = + 3V 2.7 3.0 5.3 V
Supply Current IDD VDD = 5V 1.2 3.0 mA
- 20 °C–
Recommended LC Driving VDD - V0 0°C 4.2 4.8 5.1 V
Voltage for Normal Temp. 25°C 3.8 4.2 4.6
Version Module 50°C 3.6 4.0 4.4
70°C–
LED Forward Voltage VF 25°C 4.2 4.6 V
LED Forward Current IF 25°C Array 130 260 mA
Edge 20 40
EL Power Supply Current IEL Vel = 110VAC:400Hz 5.0 mA
Display Position
DD RAM Address
DD RAM Address
DISPLAY CHARACTER ADDRESS CODE:
00 01 0F
40 41 4F
12 345678910111213141516
LCD 16x2 - Trang 2
LCD 16x2 - Người đăng: lecongbinh-tdt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
LCD 16x2 9 10 932