Ktl-icon-tai-lieu

LCD HD44780 - Giao Tiếp Và Lập Trình Điều Khiển

Được đăng lên bởi tien_hoanghi
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 4968 lần   |   Lượt tải: 43 lần
LCD HD44780 - Giao Tiếp Và Lập Trình Điều Khiển
Trietnguyen, SPKT, 30/6/2007

* Giới thiệu :
Ngày nay, thiết bị hiển thị LCD (Liquid Crystal Display) được sử dụng trong rất nhiều các ứng
dụng của VĐK. LCD có rất nhiều ưu điểm so với các dạng hiển thị khác: Nó có khả năng hiển thị kí tự đa
dạng, trực quan (chữ, số và kí tự đồ họa), dễ dàng đưa vào mạch ứng dụng theo nhiều giao thức giao tiếp
khác nhau, tốn rất ít tài nguyên hệ thống và giá thành rẽ …
Bài viết này chủ yếu dựa vào datasheet HD44780 của Hitachi, một loại chíp điều khiển LCD rất
thông dụng ở nước ta. Phần đầu là phần giới thiệu và đặc tính của HD44780 có tính chất tham khảo, phần
sau là một KIT ứng dụng cụ thể để các bạn có thể tự làm thí nghiệm.

Phần 1 :

Tổng Quát Về LCD HD44780

1> Hình dáng và kích thước:
Có rất nhiều loại LCD với nhiều hình dáng và kích thước khác nhau, trên hình 1 là hai loại LCD thông
dụng.

Hình 1 : Hình dáng của hai loại LCD thông dụng
Khi sản xuất LCD, nhà sản xuất đã tích hợp chíp điều khiển (HD44780) bên trong lớp vỏ và chỉ đưa
các chân giao tiếp cần thiết. Các chân này được đánh số thứ tự và đặt tên như hình 2 :

Hình 2 : Sơ đồ chân của LCD

Trang 1

2> Chức năng các chân :
Chân số Tên

Chức năng

1

VSS

Chân nối đất cho LCD, khi thiết kế mạch ta nối chân này với GND của mạch điều
khiển

2

VDD

Chân cấp nguồn cho LCD, khi thiết kế mạch ta nối chân này với VCC=5V của mạch
điều khiển

3

Vee

Chân này dùng để điều chỉnh độ tương phản của LCD.
Chân chọn thanh ghi (Register select). Nối chân RS với logic “0” (GND) hoặc logic
“1” (VCC) để chọn thanh ghi.

4

RS

+ Logic “0”: Bus DB0-DB7 sẽ nối với thanh ghi lệnh IR của LCD (ở chế độ “ghi” write) hoặc nối với bộ đếm địa chỉ của LCD (ở chế độ “đọc” - read)
+ Logic “1”: Bus DB0-DB7 sẽ nối với thanh ghi dữ liệu DR bên trong LCD.

5

R/W

Chân chọn chế độ đọc/ghi (Read/Write). Nối chân R/W với logic “0” để LCD hoạt
động ở chế độ ghi, hoặc nối với logic “1” để LCD ở chế độ đọc.
Chân cho phép (Enable). Sau khi các tín hiệu được đặt lên bus DB0-DB7, các lệnh
chỉ được chấp nhận khi có 1 xung cho phép của chân E.

6

E

+ Ở chế độ ghi: Dữ liệu ở bus sẽ được LCD chuyển vào(chấp nhận) thanh ghi bên
trong nó khi phát hiện một xung (high-to-low transition) của tín hiệu chân E.
+ Ở chế độ đọc: Dữ liệu sẽ được LCD xuất ra DB0-DB7 khi phát hiện cạnh lên (lowto-high transition) ở chân E và được LCD giữ ở bus đến khi nào chân E xuống mức
thấp.
Tám đường của bus dữ liệu dùng để trao đổi thông tin với MPU. Có 2 chế độ sử
dụng 8 đường bu...
Trang 1
LCD HD44780 - Giao Tiếp Và Lp Trình Điu Khin
Trietnguyen, SPKT, 30/6/2007
* Gii thiu :
Ngày nay, thiết b hin th LCD (Liquid Crystal Display) được s dng trong rt nhiu các ng
dng ca VĐK. LCD có rt nhiu ưu đim so vi các dng hin th khác: Nó có kh năng hin th kí t đa
dng, trc quan (ch, s và kí t đồ ha), d dàng đưa vào mch ng dng theo nhiu giao thc giao tiếp
khác nhau, tn rt ít tài nguyên h thng và giá thành r
Bài viết này ch yếu da vào datasheet HD44780 ca Hitachi, mt loi chíp điu khin LCD rt
thông dng nước ta. Phn đầu là phn gii thiu và đặc tính ca HD44780 có tính cht tham kho, phn
sau là mt KIT ng dng c th để các bn có th t làm thí nghim.
Phn 1 :
1> Hình dáng và kích thước:
rt nhiu loi LCD vi nhiu hình dáng và kích thước khác nhau, trên hình 1 là hai loi LCD thông
dng.
Hình 1 : Hình dáng ca hai loi LCD thông dng
Khi sn xut LCD, nhà sn xut đã tích hp chíp điu khin (HD44780) bên trong lp v và ch đưa
các chân giao tiếp cn thiết. Các chân này được đánh s th tđặt tên như hình 2 :
Hình 2 : Sơ đồ chân ca LCD
Tng Quát V LCD HD44780
LCD HD44780 - Giao Tiếp Và Lập Trình Điều Khiển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LCD HD44780 - Giao Tiếp Và Lập Trình Điều Khiển - Người đăng: tien_hoanghi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
LCD HD44780 - Giao Tiếp Và Lập Trình Điều Khiển 9 10 271