Ktl-icon-tai-lieu

LCD_ADC cảm biến

Được đăng lên bởi Anh Ấy
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 458 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch­¬ng 12
Phèi ghÐp víi thÕ giíi thùc: LCD, ADC vµ c¸c c¶m biÕn
Ch­¬ng nµy kh¸m ph¸ mét sè øng dông cña 8051 víi thÕ giíi thùc. Chóng ta
gi¶i thÝch lµm c¸ch nµo phèi ghÐp 8051 víi c¸c thiÕt bÞ nh­ lµ LCD, ADC vµ c¸c
c¶m biÕn.
12.1 Phèi ghÐp mét LCD víi 8051.
ë phÇn nµy ta sÏ m« t¶ c¸c chÕ ®é ho¹t ®éng cña c¸c LCD vµ sau ®ã m« t¶
c¸ch lËp tr×nh vµ phèi ghÐp mét LCD tíi 8051.
12.1.1 Ho¹t ®éng cña LCD.
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y LCD ®ang ngµy cµng ®­îc sö dông réng r·i thay
thÕ dÇn cho c¸c ®Ìn LED (c¸c ®Ìn LED 7 ®o¹n hay nhiÒu ®o¹n). §ã lµ v× c¸c nguyªn
nh©n sau:
1. C¸c LCD cã gi¸ thµnh h¹.
2. Kh¶ n¨ng hiÓn thÞ c¸c sè, c¸c ký tù vµ ®å ho¹ tèt h¬n nhiÒu so víi c¸c ®Ìn LED
(v× c¸c ®Ìn LED chØ hiÓn thÞ ®­îc c¸c sè vµ mét sè ký tù).
3. Nhê kÕt hîp mét bé ®iÒu khiÓn lµm t­¬i vµo LCD lµm gi¶i phãng cho CPU c«ng
viÖc lµm t­¬i LCD. Trong khi ®Ìn LED ph¶i ®­îc lµm t­¬i b»ng CPU (hoÆc b»ng
c¸ch nµo ®ã) ®Ó duy tr× viÖc hiÓn thÞ d÷ liÖu.
4. DÔ dµng lËp tr×nh cho c¸c ký tù vµ ®å ho¹.
12.1.2 M« t¶ c¸c ch©n cña LCD.
LCD ®­îc nãi trong môc nµy cã 14 ch©n, chøc n¨ng cña c¸c ch©n ®­îc cho
trong b¶ng 12.1. VÞ trÝ cña c¸c ch©n ®­îc m« t¶ trªn h×nh 12.1 cho nhiÒu LCD kh¸c
nhau.
1. Ch©n VCC, VSS vµ VEE: C¸c ch©n VCC, VSS vµ VEE: CÊp d­¬ng nguån - 5v vµ ®Êt
t­¬ng øng th× VEE ®­îc dïng ®Ó ®iÒu khiÓn ®é t­¬ng ph¶n cña LCD.
2. Ch©n chän thanh ghi RS (Register Select).
Cã hai thanh ghi rÊt quan träng bªn trong LCD, ch©n RS ®­îc dïng ®Ó chän
c¸c thanh ghi nµy nh­ sau: NÕu RS = 0 th× thanh ghi mµ lÖnh ®­îc chän ®Ó cho phÐp
ng­êi dïng göi mét lÖnh ch¼ng h¹n nh­ xo¸ mµn h×nh, ®­a con trá vÒ ®Çu dßng
v.v… NÕu RS = 1 th× thanh ghi d÷ liÖu ®­îc chän cho phÐp ng­êi dïng göi d÷ liÖu
cÇn hiÓn thÞ trªn LCD.
3. Ch©n ®äc/ ghi (R/W).
§Çu vµo ®äc/ ghi cho phÐp ng­êi dïng ghi th«ng tin lªn LCD khi R/W = 0
hoÆc ®äc th«ng tin tõ nã khi R/W = 1.
4. Ch©n cho phÐp E (Enable).
Ch©n cho phÐp E ®­îc sö dông bëi LCD ®Ó chèt th«ng tin hiÖn h÷u trªn ch©n
d÷ liÖu cña nã. Khi d÷ liÖu ®­îc cÊp ®Õn ch©n d÷ liÖu th× mét xung møc cao xuèng
thÊp ph¶i ®­îc ¸p ®Õn ch©n nµy ®Ó LCD chèt d÷ liÖu trªn c¸c ch©n d÷ liªu. Xung nµy
ph¶i réng tèi thiÓu lµ 450ns.
5. Ch©n D0 - D7.
§©y lµ 8 ch©n d÷ liÖu 8 bÝt, ®­îc dïng ®Ó göi th«ng tin lªn LCD hoÆc ®äc néi
dung cña c¸c thanh ghi trong LCD.
§Ó hiÓn thÞ c¸c ch÷ c¸i vµ c¸c con sè, chóng ta göi c¸c m· ASCII cña c¸c ch÷
c¸i tõ A ®Õn Z, a ®Õn f vµ c¸c con sè tõ 0 - 9 ®Õn c¸c ch©n nµy khi bËt RS = 1.

Còng cã c¸c m· lÖnh mµ cã thÓ ®­îc göi ®Õn LCD ®Ó xo¸ mµn h×nh hoÆc ®­a
con trá vÒ ®Çu dßn...
Ch"¬ng 12
Phèi ghÐp víi thÕ giíi thùc: LCD, ADC c¸c c¶m bn
Ch#¬ng nµy kh¸m ph¸ mét øng dông cña 8051 víi thÕ giíi thùc. Chóng ta
gi¶i thÝch lµm c¸ch o phèi ghÐp 8051 víi c¸c thiÕt nh# LCD, ADC vµ c¸c
c¶m biÕn.
12.1 Phèi ghÐp mét LCD víi 8051.
ë phÇn nµy ta c¸c chÕ ®é ho¹t ®éng cña c¸c LCD vµ sau ®ã
c¸ch lËp tr×nh vµ phèi ghÐp mét LCD tíi 8051.
12.1.1 Ho¹t ®éng cña LCD.
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y LCD ®ang ngµy cµng ®#îc dông réng r·i thay
thÕ dÇn cho c¸c ®Ìn LED (c¸c ®Ìn LED 7 ®o¹n hay nhiÒu ®o¹n). §ã v× c¸c nguyªn
nh©n sau:
1. C¸c LCD gi¸ thµnh .
2. K n¨ng hiÓn thÞ c¸c , c¸c vµ ®å ho¹ tèt h¬n nhiÒu so víi c¸c ®Ìn LED
(v× c¸c ®Ìn LED chØ hiÓn thÞ ®#îc c¸c vµ mét tù).
3. N kÕt hîp mét ®iÒu khiÓn lµm t#¬i vµo LCD lµm gi¶i phãng cho CPU c«ng
viÖc lµm t#¬i LCD. Trong khi ®Ìn LED ph¶i ®#îc lµm t#¬i b»ng CPU (hoÆc b»ng
c¸ch o ®ã) ®Ó duy tr× viÖc hiÓn thÞ liÖu.
4. dµng lËp tr×nh cho c¸c vµ ®å ho¹.
12.1.2 c¸c ch©n cña LCD.
LCD ®#îc nãi trong môc nµy 14 ch©n, chøc n¨ng cña c¸c ch©n ®#îc cho
trong b¶ng 12.1. VÞ trÝ cña c¸c ch©n ®#îc trªn h×nh 12.1 cho nhiÒu LCD kh¸c
nhau.
1. Ch©n V
CC
, V
SS
vµ V
EE
: C¸c ch©n V
CC
, V
SS
vµ V
EE
: CÊp d#¬ng nguån - 5v vµ ®Êt
t#¬ng øng th× V
EE
®#îc dïng ®Ó ®iÒu khiÓn ®é t#¬ng ph¶n cña LCD.
2. Ch©n chän thanh ghi RS (Register Select).
Cã hai thanh ghi rÊt quan träng bªn trong LCD, ch©n RS ®#îc dïng ®Ó chän
c¸c thanh ghi nµy nh# sau: NÕu RS = 0 th× thanh ghi lÖnh ®#îc chän ®Ó cho phÐp
ng#êi dïng göi mét lÖnh ch¼ng h¹n nh# xo¸ mµn h×nh, ®#a con trá vÒ ®Çu dßng
v.v NÕu RS = 1 th× thanh ghi liÖu ®#îc chän cho phÐp ng#êi dïng göi liÖu
cÇn hiÓn thÞ trªn LCD.
3. Ch©n ®äc/ ghi (R/W).
§Çu vµo ®äc/ ghi cho phÐp ng#êi dïng ghi th«ng tin lªn LCD khi R/W = 0
hoÆc ®äc th«ng tin tõ khi R/W = 1.
4. Ch©n cho phÐp E (Enable).
Ch©n cho phÐp E ®#îc dông bëi LCD ®Ó chèt th«ng tin hiÖn h÷u trªn ch©n
liÖu cña . Khi liÖu ®#îc cÊp ®Õn ch©n liÖu th× mét xung møc cao xuèng
thÊp ph¶i ®#îc ¸p ®Õn ch©n nµy ®Ó LCD chèt liÖu trªn c¸c ch©n liªu. Xung nµy
ph¶i réng tèi thiÓu 450ns.
5. Ch©n D0 - D7.
§©y 8 ch©n liÖu 8 bÝt, ®#îc dïng ®Ó göi th«ng tin lªn LCD hoÆc ®äc néi
dung cña c¸c thanh ghi trong LCD.
§Ó hiÓn thÞ c¸c ch÷ c¸i vµ c¸c con , chóng ta göi c¸c ASCII cña c¸c ch÷
c¸i tõ A ®Õn Z, a ®Õn f vµ c¸c con tõ 0 - 9 ®Õn c¸c ch©n nµy khi bËt RS = 1.
LCD_ADC cảm biến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LCD_ADC cảm biến - Người đăng: Anh Ấy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
LCD_ADC cảm biến 9 10 731