Ktl-icon-tai-lieu

Lecture Project

Được đăng lên bởi jopertran-gmail-com
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 1983 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quản lý dự án phần mềm

Nội dung
z
z
z
z
z
z
z
z

Giới thiệu về quản lý dự án phần mềm
Đo và ước lượng
Lập lịch và theo dõi
Đảm bảo chất lượng phần mềm
Nghiên cứu khả thi
Quản lý nhân sự
Quản lý thay đổi
Công cụ hỗ trợ quản lý dự án

2

Tài liệu

z

Pressman, Software Engineering,
McGraw Hill (chapter 2 & 3)
Sommerville, Software Engineering,
Addison-Wesley (chapter 29)
Ngô Trung Việt, Phương pháp luận quản
lý dự án CNTT, NXB KHKT
Giáo trình kỹ nghệ phần mềm (chương 6)

z

Các tài liệu điện tử khác

z

z

z

3

Tại sao phải quản lý dự án
z

Các dự án thường:
−
−
−

Không hoàn thành đúng hạn
Chi phí xây dựng vượt quá dự toán
Chất lượng không đảm bảo

4

Thống kê của Standish Group (2006)
z
z

z

z
z

Có tới 50% trong số các dự án phần mềm thất bại
Chỉ có 16.2% dự án là hoàn thành đúng hạn và nằm
trong giới hạn ngân sách, đáp ứng tất cả tính năng và
đặc tính như cam kết ban đầu
Có 52.7% dự án được hoàn thành và đi vào hoạt
động nhưng không hoàn thành đúng hạn và bội chi,
thêm nữa không đáp ứng đầy đủ tính năng và đặc
tính như thiết kế ban đầu
Và có 31.1% dự án thất bại trước khi được hoàn
thành
-> hơn 83.8% dự án thất bại hoặc không đáp ứng
những yêu cầu ban đầu

5

Mục tiêu
z

Quản lý các yếu tố:
−
−
−
−

Thời gian: đúng thời hạn
Chi phí: không vượt dự toán
Sản phẩm: đầy đủ các chức năng đã định
Thỏa mãn yêu cầu khách hàng
ƒ
ƒ

thỏa mãn về nhu cầu
thỏa mãn về tiến trình

6

Nhiệm vụ, quyền hạn của người quản lý dự án
z

Thời gian
−
−
−

z

Tài nguyên
−

z

thêm tiền, thêm người, thêm thiết bị

Sản phẩm
−

z

lập lịch, điều chỉnh lịch
kiểm tra/đối chiếu các tiến trình con với lịch biểu
tạo độ mềm dẻo trong lịch biểu

thêm, bớt, sửa chức năng

Rủi ro
−
−
−

phân tích rủi ro
đề xuất giải pháp
thực hiện giải pháp và giám sát
7

Các pha công việc
z
z
z
z
z
z
z

Thiết lập: viết đề án
Ước lượng (chi phí, người, thiết bị, ...)
Phân tích rủi ro
Lập kế hoạch
Chọn người
Theo dõi và kiểm soát tiến trình
Viết báo cáo và trình diễn

8

Các hoạt động thường xuyên
z

Đảm bảo chất lượng phần mềm
−
−

z

đảm bảo sự đúng đắn
đảm bảo sự tuân thủ theo chuẩn

Quản lý thay đổi/quản lý cấu hình phần mềm
−

−

Quản lý thay đổi về yêu cầu, thiết kế, mã
nguồn…
Quản lý cấu hình (được phát triển phân tán)

9

1. Đo và ước lượng
z
z

Cách thức tiếp cập quản lý: đo và ước lượng
Đo phần mềm
−

z

Ước lượng
−
−
−

z

kích thước, chi phí, hiệu năng, chất lượng
kích thước
chi phí
thời gian

Chỉ quản lý được các yếu tố có thể đo được

10

Độ đo và ước lượng
z

Ước lượng phần mềm là ...
Qunlýd án phnmm
Lecture Project - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lecture Project - Người đăng: jopertran-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Lecture Project 9 10 532