Ktl-icon-tai-lieu

Lên men rượu vang dưa hấu

Được đăng lên bởi Dung Vo
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2722 lần   |   Lượt tải: 39 lần
Tạp chí Khoa học 2011:18b 137-145

Trường Đại học Cần Thơ

PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN NẤM MEN VÀ XÁC
ĐỊNH ĐIỀU KIỆN ẢNH HƯỞNG QUY TRÌNH LÊN
MEN RƯỢU VANG DƯA HẤU
Ngô Thị Phương Dung, Lý Huỳnh Liên Hương và Huỳnh Xuân Phong1

ABSTRACT
Watermelon is one of the most popular fruits in tropical countries including Vietnam.
Making a new product from watermelon could contribute to the diversity and the added
values of fermented products from fruits. In this study, the processing of watermelon wine
was examined based on the different factors including yeast culture, levels of yeast
inoculants, concentration of added sugar in watermelon juice, temperature and time of
incubation. After the fermentation, the physiochemical properties and microbiological
criteria of final product were analyzed for their based on the method of the Vietnam
standard 7045:2002. The results indicated that the watermelon wine processing by using
the commercial strain of Saccharomyces cerevisiae could performed effectively in the
favorable conditions including the yeast levels of 107 cells/ml, the added saccharose
concentration at 30°Brix, the incubation time for 10 days and the temperature incubation
at 25°C.
Keywords: Saccharomyces cerevisiae, watermelon, wine fermentation, yeast
Title: Isolation, selection of yeasts and determination of factors affecting watermelon
wine fermentation

TÓM TẮT
Dưa hấu là nguồn trái cây rất phổ biến ở các nước nhiệt đới, trong đó có Việt Nam.
Nghiên cứu phát triển sản phẩm từ dưa hấu có thể góp phần đa dạng hóa các sản phẩm
lên men từ trái cây và nâng cao giá trị sản phẩm. Nghiên cứu khảo sát quy trình lên men
thích hợp để sản xuất rượu vang dưa hấu dựa trên các chỉ tiêu về loại nấm men và mật số
nấm men, hàm lượng đường bổ sung vào dịch lên men, chỉ tiêu về nhiệt độ ủ và thời gian
lên men. Kết quả đạt được cho thấy quy trình lên men rượu vang dưa hấu cho độ cồn cao,
có giá trị cảm quan tốt và đạt tiêu chuẩn về rượu TCVN 7045:2002 được tiến hành với
dòng nấm men Saccharomyces cerevisiae với mật số nấm men trong dịch lên men là 107
tế bào/ml, dịch lên men được bổ sung đường saccharose đạt 30°Brix và lên men rượu ủ ở
25°C trong thời gian 10 ngày.
Từ khóa: Saccharomyces cerevisiae, dưa hấu, sự lên men rượu, nấm men

1 GIỚI THIỆU
Việt Nam là nước có khí hậu nóng ẩm nên trái cây nhiệt đới rất phong phú và đa
dạng. Dưa hấu là một trong những loại trái cây được trồng và sử dụng phổ biến và
quanh năm ở Việt Nam. Đây là loại trái cây rất có giá trị dinh dưỡng và dược liệu,...
Tp chí Khoa hc 2011:18b 137-145 Trường Đại hc Cn Thơ
137
PHÂN LP, TUYN CHN NM MEN VÀ XÁC
ĐỊNH ĐIU KIN NH HƯỞNG QUY TRÌNH LÊN
MEN RƯỢU VANG DƯA HU
Ngô Th Phương Dung, Lý Hunh Liên Hương và Hunh Xuân Phong
1
ABSTRACT
Watermelon is one of the most popular fruits in tropical countries including Vietnam.
Making a new product from watermelon could contribute to the diversity and the added
values of fermented products from fruits. In this study, the processing of watermelon wine
was examined based on the different factors including yeast culture, levels of yeast
inoculants, concentration of added sugar in watermelon juice, temperature and time of
incubation. After the fermentation, the physiochemical properties and microbiological
criteria of final product were analyzed for their based on the method of the Vietnam
standard 7045:2002. The results indicated that the watermelon wine processing by using
the commercial strain of Saccharomyces cerevisiae could performed effectively in the
favorable conditions including the yeast levels of 10
7
cells/ml, the added saccharose
concentration at 30°Brix, the incubation time for 10 days and the temperature incubation
at 25°C.
Keywords: Saccharomyces cerevisiae, watermelon, wine fermentation, yeast
Title: Isolation, selection of yeasts and determination of factors affecting watermelon
wine fermentation
TÓM TT
Dưa hu là ngun trái cây rt ph biến các nước nhit đới, trong đó có Vit Nam.
Nghiên cu phát trin sn phm t dưa hu có th góp phn đa dng hóa các sn phm
lên men t trái cây và nâng cao giá tr sn phm. Nghiên cu kho sát quy trình lên men
thích hp để sn xut rượu vang dưa hu da trên các ch tiêu v loi nm men và mt s
nm men, hàm lượng đường b
sung vào dch lên men, ch tiêu v nhit độ và thi gian
lên men. Kết qu đạt được cho thy quy trình lên men rượu vang dưa hu cho độ cn cao,
có giá tr cm quan tt và đạt tiêu chun v rượu TCVN 7045:2002 được tiến hành vi
dòng nm men Saccharomyces cerevisiae vi mt s nm men trong dch lên men là 10
7
tế bào/ml, dch lên men được b sung đường saccharose đạt 30°Brix và lên men rượu
25°C trong thi gian 10 ngày.
T khóa: Saccharomyces cerevisiae, dưa hu, s lên men rượu, nm men
1 GII THIU
Vit Nam là nước có khí hu nóng m nên trái cây nhit đới rt phong phú và đa
dng. Dưa hu là mt trong nhng loi trái cây được trng và s dng ph biến và
quanh năm Vit Nam. Đây là loi trái cây rt có giá tr dinh dưỡng và dược liu,
do không ch dùng để gii khát đơn thun, trong dưa hu còn có nhiu vitamin và
khoáng cht cn thiết cho cơ th. Theo thng kê ca FAO, sn lượng dưa hu
Vit Nam đứng th 20 trên Thế gii vào năm 2005. Sn lượng dưa hu khá ln
nhưng khó bo qun và giá thành thp là thc trng chung hin nay, trong khi dưa
1
Vin Nghiên cu và Phát trin Công ngh Sinh hc, Trường Đại hc Cn Thơ
Lên men rượu vang dưa hấu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lên men rượu vang dưa hấu - Người đăng: Dung Vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Lên men rượu vang dưa hấu 9 10 429