Ktl-icon-tai-lieu

Lệnh CAD

Được đăng lên bởi nguyenthucinter
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 194 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Là sao nhỉ
AutoCAD Command
PhÝm
T¾t
Tªn LÖnh
môc ®Ých
1.
3A
3DARRAY
T¹o ra 1 m¹ng 3 chiÒu tïy chän
2.
3DO
3DORBIT
3.
3F
3DFACE
T¹o ra 1 m¹ng 3 chiÒu
4. 3P 3DPOLY
T¹o ra 1 ®a tuyÕn bao gåm c¸c ®o¹n th¼ng trong kh«ng gian 3
chiÒu
A
5.
A
ARC
VÏ cung trßn
6.
ADC
ADCENTER
7.
AA
AREA
TÝnh diÖn tÝch vµ chu vi 1 ®èi tîng hay vïng ®îc x¸c ®Þnh
8. AL ALIGN
Di chuyÓn vµ quay c¸c ®èi tîng ®Ó c¨n chØnh c¸c ®èi tîng kh¸c
b»ng c¸ch sö dông 1, 2 hoÆc 3 tËp hîp ®iÓm
9. AP APPLOAD
§a ra hép tho¹i ®Ó t¶i vµ hñy t¶i AutoLisp ADS vµ c¸c tr×nh øng
dông ARX
10.
AR
ARRAY
T¹o ra nhiÒu b¶n sao c¸c ®èi tîng ®îc chän
11.
ATT
ATTDEF
T¹o ra 1 ®Þnh nghÜa thuéc tÝnh
12.
-ATT
-ATTDEF
T¹o c¸c thuéc tÝnh cña Block
13.
ATE
ATTEDIT
HiÖu chØnh thuéc tÝnh cña Block
B
14.
B
BLOCK
T¹o Block
15.
BO
BOUNDARY
T¹o ®a tuyÕn kÝn
16.
BR
BREAK
XÐn 1 phÇn ®o¹n th¼ng gi÷a 2 ®iÓm chän
C
17.
C
CIRCLE
VÏ ®êng trßn b»ng nhiÒu c¸ch
18.
CH
PROPERTIES
HiÖu chØnh th«ng sè kü thuËt
19.
-CH
CHANGE
HiÖu chØnh text, thay ®æi R, D
20.
CHA
ChaMFER
V¸t mÐp c¸c c¹nh
21.
COL
COLOR
X¸c lËp mµu dµnh cho c¸c ®èi tîng ®îc vÏ theo tr×nh tù
22.
CO,
cp
COPY Sao chÐp ®èi tîng
D
23.
D
DIMSTYLE
T¹o ra vµ chØnh söa kÝch thíc ë dßng lÖnh
24.
DAL
DIMALIGNED
Ghi kÝch thíc th¼ng cã thÓ c¨n chØnh ®îc
25.
DAN
DIMANGULAR
Ghi kÝch thíc gãc
26.
DBA DIMBASELINE
TiÕp tôc 1 kÝch thíc ®o¹n th¼ng, gãc tõ ®êng nÒn cña kÝch thíc
®îc chän
27.
DCE DIMCENTER
T¹o ra 1 ®iÓm t©m hoÆc ®êng trßn xuyªn t©m cña c¸c cung trßn
vµ ®êng trßn
28.
DCO DIMCONTINUE
TiÕp tôc 1 ®êng th¼ng, 1 gãc tõ ®êng më réng thø 2 cña kÝch th-
íc tríc ®©y hoÆc kÝch thíc ®îc chän
29.
DDI
DIMDIAMETER
Ghi kÝch thíc ®êng kÝnh
30.
DED
DIMEDIT
ChØnh söa kÝch thíc
31.
DI
DIST
§o kho¶ng c¸ch vµ gãc gi÷a 2 ®iÓm
32.
DIV DIVIDE
§Æt mçi 1 ®èi tîng ®iÓm vµ c¸c khèi däc theo chiÒu dµi hoÆc
chu vi ®èi tîng
33.
DLI
DIMLINEAR
T¹o ra kÝch thíc th¼ng ®øng hay n»m ngang
34.
DO DONUT
VÏ c¸c ®êng trßn hay cung trßn ®îc t« dµy hay lµ vÏ h×nh vµnh
kh¨n
1
Lệnh CAD - Trang 2
Lệnh CAD - Người đăng: nguyenthucinter
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Lệnh CAD 9 10 468