Ktl-icon-tai-lieu

lệnh cơ bản của mathlab

Được đăng lên bởi Thân Việt Dũng
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 2956 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Khảo sát ứng dụng MATLAB trong điều khiển tự động

TẬP LỆNH CƠ BẢN CỦA MATLAB
I.

LỆNH CƠ BẢN

Chú ý: Các lệnh đều viết bằng chữ thường, nhưng vì tác giả muốn viết hoa để người xem tiện
theo dõi.
1. Lệnh ANS
a) Công dụng: (Purpose)
Là biến chứa kết quả mặc định.
b) Giải thích: (Description)
Khi thực hiện một lệnh nào đó mà chưa có biến chứa kết quả, thì MATLAB lấy biến Ans
làm biến chứa kết quả đó.
c) Ví dụ: (Examples)
2-1
ans = 1
2. Lệnh CLOCK
a) Công dụng: (Purpose)
Thông báo ngày giờ hiện tại.
b) Cú pháp:(Syntax)
c = clock
c) Giải thích: (Description)
Để thông báo dễ đọc ta dùng hàm fix.
d) Ví dụ: (Examples)
c = clock
c=
1.0e+003*
2.0010 0.0040 0.0200 0.0030 0.0420 0.0501
c = fix(clock)
c = 2001

4

20

3

43

3

3. Lệnh COMPUTER
a) Công dụng: (Purpose)
Cho biết hệ điều hành của máy vi tính đang sử dụng Matlab.

Khảo sát ứng dụng MATLAB trong điều khiển tự động
b) Cú pháp: (Syntax)
computer
[c,m] = computer
c) Giải thích: (Description)
c: chứa thông báo hệ điều hành của máy.
m: số phần tử của ma trận lớn nhất mà máy có thể làm việc được với Matlab.
d) Ví dụ: (Examples)
» [c,m]=computer
c=
PCWIN

m=
2.1475e+009
4. Lệnh DATE
a) Công dụng: (Purpose)
Thông báo ngày tháng năm hiện tại
b) Cú pháp: (Syntax)
s = date
c) Ví dụ:
» s=date
s=
20-Apr-2001
5. Lệnh CD
a) Công dụng:
Chuyển đổi thư mục làm việc.
b) Cú pháp:
cd
cd diretory

Khảo sát ứng dụng MATLAB trong điều khiển tự động
cd ..
c) Giải thích:
cd: cho biết thư nục hiện hành.
diretory: đường dẫn đến thư mục muốn làm việc.
cd .. chuyển đến thư mục cấp cao hơn một bậc.
6. Lệnh CLC
a) Công dụng:
Xóa cửa sổ lệnh.
b) Cú pháp:
clc
c) Ví dụ:
clc, for i: 25, home, A = rand(5), end.
7. Lệnh CLEAR
a) Công dụng:
Xóa các đề mục trong bộ nhớ.
b) Cú pháp:
clear
clear name
clear name1 name2 name3
clear functions
clear variables
clear mex
clear global
clear all
c) Giải thích:
clear: xóa tất cả các biến khỏi vùng làm việc.
clear name: xóa các biến hay hàm được chỉ ra trong name.
clear functions: xóa tất cả các hàm trong bộ nhơ.
clear variables: xóa tất cả các biến ra khỏi bộ nhớ.
clear mex: xóa tất cả các tập tin .mex ra khỏi bộ nhớ.
clear: xóa tất cả các biến chung.
clear all: xóa tất cả các biến, hàm, và các tập tin .mex khỏi bộ nhớ. Lệnh này làm cho bộ nhớ
trống hoàn toàn.
8. Lệnh DELETE

Khảo sát ứng dụng MATLAB trong điều khiển tự động
a) Công dụng:
Xóa tập tin và đối tượng đồ họa.
b) Cú pháp:
delete filename
delete (n)
c) Giải thích:
file name: tên tập tin cần xóa.
n: biến chứa đối tượng đồ họa cần xóa. Nếu đối t...
Khảo sát ứng dụng MATLAB trong điều khiển tự động
TẬP LỆNH CƠ BẢN CỦA MATLAB
I. LỆNH CƠ BẢN
Chú ý: Các lệnh đều viết bằng chữ thường, nhưng vì tác giả muốn viết hoa để người xem tiện
theo dõi.
1. Lệnh ANS
a) Công dụng: (Purpose)
Là biến chứa kết quả mặc định.
b) Giải thích: (Description)
Khi thực hiện một lệnh nào đó chưa biến chứa kết quả, thì MATLAB lấy biến Ans
làm biến chứa kết quả đó.
c) Ví dụ: (Examples)
2-1
ans = 1
2. Lệnh CLOCK
a) Công dụng: (Purpose)
Thông báo ngày giờ hiện tại.
b) Cú pháp:(Syntax)
c = clock
c) Giải thích: (Description)
Để thông báo dễ đọc ta dùng hàm fix.
d) Ví dụ: (Examples)
c = clock
c =
1.0e+003*
2.0010 0.0040 0.0200 0.0030 0.0420 0.0501
c = fix(clock)
c = 2001 4 20 3 43 3
3. Lệnh COMPUTER
a) Công dụng: (Purpose)
Cho biết hệ điều hành của máy vi tính đang sử dụng Matlab.
lệnh cơ bản của mathlab - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lệnh cơ bản của mathlab - Người đăng: Thân Việt Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
lệnh cơ bản của mathlab 9 10 122