Ktl-icon-tai-lieu

Lí thuyết dao động cơ

Được đăng lên bởi Lang Tu
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1107 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DAO ĐỘNG CƠ
A.KIẾN THỨC CƠ BẢN

I. Dao động điều hoà
1) Dao động cơ
Dao động cơ là chuyển động có giới hạn trong không gian, lặp đi lặp lại nhiều lần quanh một vị trí cân bằng.
2) Dao động tuần hoàn
Dao động tuần hoàn là dao động mà sau những khoảng thời gian bằng nhau gọi là chu kỳ vật trở lại vị trí cũ theo hướng
cũ.
3) Dao động điều hoà:
a,Định nghĩa:
Dao động điều hoà là dao động trong đó li độ của vật là một hàm số cosin (hay sin) của thơi gian.
Phương trình dao động: x=Acos(ωt+ϕ) với A, ω, ϕ là những hằng số (A, ω dương)
x: là li độ dao động, cho biết độ lệch của vật so với vị trí cân bằng (toạ độ của vật trên trục ox)
A: là biên độ dao động, là giá trị lớn nhất của li độ ứng với cos(ωt+φ) =1
( ωt+ϕ) : là pha của dao động tại thời điểm t, cho biết trạng thái của dao động tại thời điểm t. (rad)
ϕ: là pha ban đầu của dao động, cho biết trạng thái của dao động tại thời điểm ban đầu (lúc t=0) (rad)
ω: là tần số góc của dao động, cho biết tần số của dao động (f=2π/ω) (rad/s)
b,Các đại lượng tức thời:
-Li độ: x=Acos(ωt+ϕ); s=S0cos(ωt+ϕ); α=α0cos(ωt+ϕ)
-Vận tốc: v=x’=-ωA.sin(ωt+ϕ) =ωAcos(ωt+ϕ+ )
• |vmax|=Aω Khi x = 0 - Vật qua vị trí cân bằng.
vmin= 0 khi x = ±A ở vị trí biên
KL: Vận tốc biến thiên điều hoà sớm pha hơn li độ góc π /2 (vuông pha)..
-Gia tốc: a=v’=-ω2Acos(ωt+ϕ)=ω2Acos(ωt+ϕ±π)= -ω²x
• |a|max =Aω² khi x = ±A - vật ở biên
• a = 0 khi x = 0 (VTCB) khi đó Fhl = 0 .
• Gia tốc luôn hướng ngược dấu với li độ (hay véc tơ gia tốc
luôn hướng về vị trí cân bằng ).
KL: Gia tốc luôn luôn ngược chiều với li độ và có độ lớn
tỉ lệ với độ lớn của li độ.
-Lực tổng hợp (lực hồi phục, lực kéo về):
Fhl=ma=-mω2Acos(ωt+ϕ)=mω2Acos(ωt+ϕ±π)

α l
s
ω

-A

0

ϕ

x

A

Đặc điểm: * Là lực gây dao động cho vật
* Luôn hướng về VTCB
* Biến thiên điều hoà cùng tần số với li độ
Lưu ý:
m
+ Với con lắc đơn lự c hồi phục tỉ lệ thuận với khối lượng.
k
+ Với con lắc lò xo lực hồi phục không phụ thuộc vào khối lượng.
Động năng: Wđ=Wsin2(ωt+ϕ)= - cos(2ωt+2ϕ) =½ mv² = ½mω²A²sin²(ωt + φ)
-Thế năng: Wt=Wcos2(ωt+ϕ)= + cos(2ωt+2ϕ)= kx2= mω2x2= mω²A²cos²(ωt + φ)(trong đó k=mω2)
Dao động điều hoà có tần số góc là ω, tần số f, chu kỳ T thì động năng và thế năng biến thiên với
tần số góc 2ω, tần số 2f, chu kỳ T/2.
c,Mối liên hệ:
+Li độ dài và li độ góc: s=l.α ; S0=l.α0
+Li độ và vận tốc: + =1
hoặc:
+Vận tốc và gia tốc: + =1
+Li độ và gia tốc: a=-ω2x
Hợp lực: Fhl=ma=-mω2x

=A2; ω2x2+v2=ω2A2

hoặc: + =A2; v2+ =ω2A2;
ω2v2+a2=ω4A2
Gia tốc biến thiên điều hoà ngược pha với li độ, vuông pha với vận ...
DAO ĐỘNG CƠ
A.KIẾN THỨC CƠ BẢN
I. Dao động điều hoà
1) Dao động cơ
Dao động cơ là chuyển động có gii hạn trong không gian, lặp đi lặp lại nhiều lần quanh một vị trí cân bằng.
2) Dao động tuần hoàn
Dao động tuần hoàn là dao động mà sau những khoảng thời gian bằng nhau gọi là chu kỳ vật trở lại vị trí cũ theo hướng
cũ.
3) Dao động điều hoà:
a,Định nghĩa:
Dao động điều hoà là dao động trong đó li độ của vật là một hàm số cosin (hay sin) của thơi gian.
Phương trình dao động: x=Acos(ωt+ϕ) với A, ω, ϕ là những hằng số (A, ω dương)
x: là li độ dao động, cho biết độ lệch của vật so với vị trí cân bằng (toạ độ của vật trên trục ox)
A: là biên độ dao động, là giá trị lớn nhất của li độ ứng với cos(ωt+φ) =1
( ωt+ϕ) : là pha của dao động tại thời điểm t, cho biết trạng thái của dao động tại thời điểm t. (rad)
ϕ: là pha ban đầu của dao động, cho biết trạng thái của dao động tại thời điểm ban đầu (lúc t=0) (rad)
ω: là tần số góc của dao động, cho biết tần số của dao động (f=2π/ω) (rad/s)
b,Các đại lượng tức thời:
-Li độ: x=Acos(ωt+ϕ); s=S
0
cos(ωt+ϕ); α=α
0
cos(ωt+ϕ)
-Vận tốc: v=x’=-ωA.sin(ωt+ϕ) =ωAcos(ωt+ϕ+
)
|vmax|=Aω Khi x = 0 - Vật qua vị trí cân bằng.
vmin= 0 khi x = ±A ở vị trí biên
KL: Vận tốc biến thiên điều hoà sớm pha hơn li độ góc
π
/2 (vuông pha)..
-Gia tốc: a=v’=-ω
2
Acos(ωt+ϕ)=ω
2
Acos(ωt+ϕ±π)= -ω²x
|a|max =Aω² khi x = ±A - vật ở biên
a = 0 khi x = 0 (VTCB) khi đó Fhl = 0 .
Gia tốc luôn hướng ngược dấu với li độ (hay véc tơ gia tốc
luôn hướng về vị trí cân bằng ).
KL: Gia tốc luôn luôn ngược chiều với li độ và có độ lớn
tỉ lệ với độ lớn của li độ.
-Lực tổng hợp (lực hồi phục, lực kéo về):
F
hl
=ma=-mω
2
Acos(ωt+ϕ)=mω
2
Acos(ωt+ϕ±π)
Đặc điểm: * Là lực gây dao động cho vật
* Luôn hướng về VTCB
* Biến thiên điều hoà cùng tần số với li độ
Lưu ý:
+ Với con lắc đơn lự c hồi phục tỉ lệ thuận với khối lượng.
+ Với con lắc lò xo lực hồi phục không phụ thuộc vào khối lượng.
Động năng: W
đ
=Wsin
2
(ωt+ϕ)=
-
cos(2ωt+2ϕ) =½ mv² = ½mω²A²sin²(ωt + φ)
-Thế năng: W
t
=Wcos
2
(ωt+ϕ)=
+
cos(2ωt+2ϕ)=
kx
2
=
mω
2
x
2
=
mω²A²cos²(ωt + φ)(trong đó k=m
ω
2
)
Dao động điều hoà có tần số góc là ω, tần số f, chu kỳ T thì động năng và thế năng biến thiên với
tần số góc 2ω, tần số 2f, chu kỳ T/2.
c,Mối liên hệ:
+Li độ dài và li độ góc: s=l.α ; S
0
=l.α
0
+Li độ và vận tốc:
+
=1 hoặc:
=A
2
; ω
2
x
2
+v
2
=ω
2
A
2
+Vận tốc và gia tốc:
+
=1 hoặc:
+
=A
2
; v
2
+
=ω
2
A
2;
ω
2
v
2
+a
2
=ω
4
A
2
+Li độ và gia tốc: a=-ω
2
x Gia tốc biến thiên điều hoà ngược pha với li độ, vuông pha với vận tốc.
Hợp lực: F
hl
=ma=-mω
2
x Hợp lực biến thiên điều hoà cùng pha với a, ngược pha với li độ,vuông pha với
vận tốc.
CÔNG THỨC VÀ ĐỀ THI
1
-A 0 ϕ x A
ω
m
k
α
l
s
Lí thuyết dao động cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lí thuyết dao động cơ - Người đăng: Lang Tu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Lí thuyết dao động cơ 9 10 593