Ktl-icon-tai-lieu

linh kiện điện tử cơ bản

Được đăng lên bởi Moloe Hưng
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 218 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1. ĐIỆN TRỞ
1.1. Khái niệm điện trở
1.1.1. Điện trở là gì?
Điện trở là sự cản trở dòng điện của một vật dẫn điện, nếu một vật dẫn điện tốt thì điện trở
nhỏ, vật dẫn điện kém thì điện trở lớn, vật cách điện thì điện trở là vô cùng lớn.
1.1.2. Điện trở của dây dẫn
Điện trở của dây dẫn phụ thộc vào chất liệu, độ dài và tiết diện của dây, được tính theo công
thức sau:
R = ρ.L / S
Trong đó:
 ρ là điện trở suất phụ thuộc vào chất liệu
 L là chiều dài dây dẫn
 S là tiết diện dây dẫn
 R là điện trở đơn vị là Ohm
1.2. Các thông số điện trở
 Giá trị (ví dụ 1 Ohm, 2.7 kOhm, 1.5 MOhm, …)
 Công suất
 Loại thường dùng nhất là 0.25W, người ta mặc định nói đến điện trở mà ko nói thêm
“bao nhiêu watt” thì ai cũng hiểu là 1/4W.
 Các loại lớn hơn: 1/2 W, 1W, 2W, 5W,…
 Cũng có các loại điện trở công suất nhỏ hơn, tầm 1/8 W, 1/10W, … thường gặp đối với
linh kiện SMD.
 Ngoài ra, ta còn phải để ý đến “sai số”. Tất nhiên, điện trở sai số 1% thì phải tốt hơn
loại sai số 5%.
 Các mức sai số: 20%, 10%, 5%, 2%, 1%, 0.5%, 0.25%, 0.1%.
Điện trở là loại linh kiện không phân biệt cực tính.
1.2.1. Công suất
Công suất càng lớn thì kích thước điện trở càng lớn (nhớ rằng trị số điện trở không ảnh
hưởng tới kích thước)

1

Điện trở 0.25W

Điện trở 0.25W và 0.5W

Điện trở với các mức công suất: 0.25W –
>0.5W –>1W…
Các loại điện trở tầm 5W, 7W trở lên thường được bọc trong sứ (khi hoạt động ở tầm công
Điện trở 2W

suất lớn, điện trở sẽ toả nhiệt nên mới phải đặt trong lớp sứ này).

Điện trở công suất: Điện trở lớn nhất: 20W – 10 Ohm – sai số 5% (J)
1.2.2. Đọc trị số theo vạch màu
Thông thường điện trở có 2 loại: 4 vạch màu và 5 vạch màu. Trị số điện trở được quy định
bởi bảng mã màu.

2

Chúng ta cần nhớ thứ tự: Đen – Nâu – Đỏ – Lam – Vàng – Lục – Lam – Tím – Xám – Trắng ứng với
các chữ số từ 0 –> 9.

Cách đọc trị số điện trở theo mã màu
 Đối với điện trở 4 vạch màu
2 vạch chỉ chữ số – 1 vạch hệ số nhân – vạch ngoài cùng là dung sai (sai số).
Loại điện trở 4 vạch màu có sai số là 5%, 10%, hay 20% với màu tương ứng trên bảng mã
màu, cột thứ 3: 5% ứng với màu nhũ vàng, 10% ứng với màu nhũ bạc, nếu không có vạch sai số
thì ứng với dung sai là 20%.
Hai màu này khác biệt với các màu chỉ chữ số còn lại, do đó ta thường dựa vào vạch màu
nhũ vàng hay nhũ bạc để phân biệt nên đọc các vạch màu trên thân điện trở theo chiều nào.
3

Tất nhiên, vạch dung sai chỉ cho ta biết sai số, khi đọc giá trị chúng ta không đọc vạch này.
Ví dụ: hình điện trở 4 vạch màu phía trên, bên trái: Lần lượ...
1
CHƯƠNG 1. ĐIN TR
1.1. Khái nim đin tr
1.1.1. Đin tr gì?
Điện tr là s cn tr dòng đin ca mt vt dn điện, nếu mt vt dn điện tt thì điện tr
nh, vt dn điện kém thì điện tr ln, vt cách điện thì đin tr là vô cùng ln.
1.1.2. Đin tr ca dây dn
Điện tr ca dây dn ph thc vào cht liu, độ dài tiết din ca y, được tính theo công
thc sau:
R = ρ.L / S
Trong đó:
ρđiện tr sut ph thuc vào cht liu
L là chiu dài dây dn
S là tiết din dây dn
R là điện tr đơn vị là Ohm
1.2. Các thông s đin tr
Giá tr (ví d 1 Ohm, 2.7 kOhm, 1.5 MOhm, …)
Công sut
Loại thường dùng nhất 0.25W, người ta mặc định nói đến điện tr ko nói thêm
“bao nhiêu watt” thì ai cũng hiểu là 1/4W.
Các loi lớn hơn: 1/2 W, 1W, 2W, 5W,…
Cũng có các loại điện tr công sut nh hơn, tm 1/8 W, 1/10W, … thường gặp đối vi
linh kin SMD.
Ngoài ra, ta còn phải để ý đến sai số”. Tất nhiên, điện tr sai s 1% thì phi tốt hơn
loi sai s 5%.
Các mc sai s: 20%, 10%, 5%, 2%, 1%, 0.5%, 0.25%, 0.1%.
Điện tr là loi linh kin không phân bit cc tính.
1.2.1. Công sut
Công sut càng lớn thì kích thước điện tr càng ln (nh rng tr s điện tr không nh
hưởng tới kích thước)
linh kiện điện tử cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
linh kiện điện tử cơ bản - Người đăng: Moloe Hưng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
linh kiện điện tử cơ bản 9 10 377