Ktl-icon-tai-lieu

Lipid và các chỉ số

Được đăng lên bởi Nhỏ Tuylip
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 7746 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 6: Lipid và các chỉ số
6.1 Giới thiệu chung
Lipid là nh ng h p ch t hòa tan đư c trong dung môi
h u cơ (như ether, Chloroform ho c hexane), nhưng
không hòa tan trong nư c.
Lipids bao g m các ch t:
Triacylglycercols, diacylglycercols, monoacylglycercols,
axit béo t do, phospholipid, sterol, caretonoids và các
vitamin A và D.
Triacylglycercols chi m hơn 95-99% so v i lipid t ng s
trong th c ph m
Slide 1

Chương 6: Lipid và các chỉ số
6.1 Giới thiệu chung
Triacylglycerols là este c a ba axit béo và m t phân t
glycerol. Các axit béo này khác nhau v đ dài chu i,
m c đ b t bão hòa và v trí g n trên phân t glycerol.
Do đó, các triacylglycerol ph n chính nó bao g m m t
h n h p ph c t p c a các lo i phân t .

Slide 2

1

Chương 6: Lipid và các chỉ số
Phân loại Lipid:
Lipid đơn giản:
Lipit đơn gi n là este c a acid béo và rư u.
Ch t béo: Este c a acid béo và glycerol (triacylglycerols)
Sáp: là este c a acid béo và rư u có m ch cacbon dài
hơn glycerol.
VD: este vitamin A, este vitamin B.

Slide 3

Chương 6: Lipid và các chỉ số
Lipid dạng hợp chất:
Là Lipid có nh ng nhóm ch c g n vào các este c a
acid béo và rư u.
Phospholipids: Là este glycerol c a acid béo, acid
phosphoric và các nhóm khác có ch a Nitơ
VD: Phosphatidyl choline, Phosphatidyl serine,
phosphatidyl ethanol amine và phosphatidyl inositol.

Slide 4

2

Chương 6: Lipid và các chỉ số
Dẫn xuất của Lipid:
G m Steroids (rư u có m ch carbon dài) và
Terpenes

Slide 5

Chương 6: Lipid và các chỉ số
Lipid trong thực phẩm
G m m t s ho c t t c các h p ch t lipid, nhưng quan
tr ng nh t là triacylglycerols và photpholipid.
D u ăn ch a các triacylglycerol d ng l ng
nhi t đ
phòng: d u đ u nành, d u ôliu,…nhìn chung các
triacylglycerol l ng có ngu n g c t th c v t.
M là các triacylglycerol d ng r n
nhi t đ phòng.
Ch y u có ngu n g c t đ ng v t.

Slide 6

3

Chương 6: Lipid và các chỉ số
Chuẩn bị mẫu
S y khô m u

- Dung môi d xâm nh p vào bên trong
- S y chân không nhi t đ th p ho c
đông khô nhanh
tăng di n tích b
m t m u s tăng hi u qu quá trình
chi t lipid.
- M u d nghi n hơn, phá v h nhũ
tương nư c –ch t béo
d hòa tan
trong dung môi h u cơ.

Nghi n m u

- Gi m kích c h t, tăng di n tích b
m t
chi t lipid hi u qu hơn

Th y phân b ng acid

- M t s Lipid liên k t v i protein và
carbohydrate b th y phân
chuy n
thành lipid có th chi t đư c.
Slide 7

Chương 6: Lipid và các chỉ số
Lựa chọn dung môi chiết
Dung môi lý tư ng nh t là dm có kh năng hòa tan t t
ch t béo và ít ho c không có kh năng hòa tan protein,
acid am...
1
Slide 1
Chương 6: Lipid và các chỉ số
6.1 Giới thiệu chung
Lipid là nhng hp cht hòa tan được trong dung môi
hu cơ (như ether, Chloroform hoc hexane), nhưng
không hòa tan trong nước.
Lipids bao gm các cht:
Triacylglycercols, diacylglycercols, monoacylglycercols,
axit béo tdo, phospholipid, sterol, caretonoids và các
vitamin A và D.
Triacylglycercols chiếm hơn 95-99% so vi lipid tng s
trong thc phm
Slide 2
Chương 6: Lipid và các chỉ số
6.1 Giới thiệu chung
Triacylglycerols là este ca ba axit béo và mt phân t
glycerol. Các axit béo này khác nhau về độ dài chui,
mc độ bt bão hòa và vtrí gn trên phân tglycerol.
Do đó, các triacylglycerol phn chính nó bao gm mt
hn hp phc tp ca các loi phân t.
Lipid và các chỉ số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lipid và các chỉ số - Người đăng: Nhỏ Tuylip
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Lipid và các chỉ số 9 10 127