Ktl-icon-tai-lieu

Llý thuyết ôtô 9

Được đăng lên bởi Nguyễn Quốc Tuấn
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 956 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 9

PHANH Ô TÔ

Mục tiêu :
Sau khi học xong chương này các sinh viên có khả năng :
1. Nêu được lực phanh và mô men phanh cần thiết trên ô tô.
2. Xác định được lực phanh và các mômen tác dụng lên bánh xe khi phanh.
3. Xác định được lực phanh ô tô và điều kiện bảo đảm phanh tối ưu.
4. Tính tốn được phân bố lực phanh và mô men phanh.
5. Tính tốn được mômen phanh cần thiết tại các cơ cấu phanh.
6. Xác định được các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả phanh.
7. Trình bày được ổn định của ô tô khi phanh.
8. Trình bày được về phanh chống hãm cứng ABS, khả năng nâng cao hiệu quả và ổn định
của ô tô khi phanh.

133

9.1. LỰC PHANH VÀ MÔMEN PHANH CẦN THIẾT TRÊN Ô TÔ.
9.1.1.

Lực phanh và các mômen tác dụng lên bánh xe khi phanh :

Mjb
Mp



Gb
0
Fx

v

rb
Mf
Fp
Zb

Hình 9.1: Sơ đồ lực và mômen tác dụng lên bánh xe khi phanh.
Khi đạp phanh thì ở cơ cấu phanh tạo ra mômen ma sát còn gọi là mômen phanh Mp. Tại
vùng tiếp xúc giữa bánh xe với đường xuất hiện lực phanh (Fp) ngược với chiều chuyển động của
ô tô.

Ta có:
Fp =

Mp

(9.1)

rb

Với :
Mp – Mômen phanh tác dụng lên bánh xe.
Fp – Lực phanh tác dụng tại điểm tiếp xúc giữa bánh xe với mặt đường.
rb – Bán kính tính tốn của bánh xe.
Khi mômen phanh Mp tăng thì lực phanh Fp tăng, nhưng lực phanh không thể tăng một
cách tùy ý. Bởi vì lực phanh lớn nhất bị giới hạn bởi điều kiện bám giữa bánh xe với mặt đường,
nghĩa là:
Fpmax = F = Zb.

(9.2)

134

Trong đó :
F – Lực bám dọc giữa bánh xe với mặt đường.
Zb – Phản lực pháp tuyến tác dụng lên bánh xe.
 – Hệ số bám dọc giữa bánh xe với mặt đường.
Khi phanh, ngồi mômen phanh, còn có mômen quán tính Mjb và mômen cản lăn tác dụng
lên bánh xe.Bởi vậy lực hãm tổng cộng tác dụng lên bánh xe sẽ là :
Fh =

M p  M f  M jb
rb

= Fp +

M f  M jb
rb

(9.3)

Trong quá trình phanh, do Mp tăng dần nên Fp cũng tăng dần lên và đến một lúc nào đó Fp
= Fpmax = F thì các bánh xe bị trượt lết. Khi bánh xe bị trượt lết hồn tồn thì hệ số bám  giảm
xuống giá trị min, cho nên lực phanh cũng giảm xuống giá trị nhỏ nhất, dẫn đến hiệu quả phanh
thấp nhất. Ngồi ra, nếu các bánh xe trước bị trượt lết sẽ làm mất tính dẫn hướng khi phanh (xe
không điều khiển được), còn nếu các bánh xe sau bị trượt lết sẽ làm mất tính ổn định khi phanh
(các bánh xe dễ dàng bị trượt ngang khi có lực ngang nhỏ tác dụng lên xe).
Từ biểu thức (9.2) ta thấy rằng để có Fp lớn thì cả hệ số bám  và Zb đều phải có giá trị lớn.
Cho nên để sử dụng hết tồn bộ trọng lượng bám của xe, chúng ta phải bố trí cơ cấu phanh ở tất c...
133
CHƯƠNG 9
PHANH Ô TÔ
Mục tiêu :
Sau khi học xong chương này các sinh viên có khả năng :
1. Nêu được lực phanh và mô men phanh cần thiết trên ô tô.
2. Xác định được lực phanh và các mômen tác dụng lên bánh xe khi phanh.
3. Xác định được lực phanh ô tô và điều kiện bảo đảm phanh tối ưu.
4. Tính tốn được phân bố lực phanh và mô men phanh.
5. Tính tốn được mômen phanh cần thiết tại các cơ cấu phanh.
6. Xác định được các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả phanh.
7. Trình bày được ổn định của ô tô khi phanh.
8. Trình bày được về phanh chống hãm cứng ABS, khả năng nâng cao hiệu quả và ổn định
của ô tô khi phanh.
Llý thuyết ôtô 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Llý thuyết ôtô 9 - Người đăng: Nguyễn Quốc Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Llý thuyết ôtô 9 9 10 471