Ktl-icon-tai-lieu

Lò con lăn

Được đăng lên bởi quocthang2549
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 2200 lần   |   Lượt tải: 15 lần
GVHD: TS. Nguyễn Khánh Sơn

Mục lục
Chương 1: TỔNG QUAN QUÁ TRÌNH NUNG .................................................................................3
MỘT SỐ KHÁI NIỆM ..........................................................................................................3

I.
II.

BIẾN ĐỔI HÓA LÝ KHI NUNG......................................................................................5

III.

ĐƯỜNG CONG NUNG.....................................................................................................6

IV.

NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH NUNG ...................................... 10

Chương 2: LÒ NUNG VÀ CẤU TẠO LÒ NUNG CON LĂN.......................................................... 11
GIỚI THIỆU CHUNG ........................................................................................................ 11

I.
II.

PHÂN LOẠI .................................................................................................................... 11

1.

Lò đứng ............................................................................................................................ 11

2.

Lò nằm ............................................................................................................................. 12

3.

Lò bầu – lò lửa đảo .......................................................................................................... 12

4.

Lò vòng ............................................................................................................................ 12

5.

Lò tunnel .......................................................................................................................... 12

III.

THUYẾT MINH SỰ LỰA CHỌN LÒ CON LĂN ......................................................... 13

IV.

LÒ CON LĂN.................................................................................................................. 13

1.

Xây dựng lò ...................................................................................................................... 13

2.

Cấu tạo ............................................................................................................................. 13

3.

Thành phần của lò nung .................................................................................................. 14

Chương 3: QUÁ TRÌNH CHÁY CỦA NHIÊN LIỆU........................................................................ 18
CƠ SỞ LÝ THUYẾT ......................................
GVHD: TS. Nguyễn Khánh Sơn
SVTH: Phạm Hoàng Thuý Vi 1
Mục lục
Chương 1: TỔNG QUAN QUÁ TRÌNH NUNG .................................................................................3
I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM ..........................................................................................................3
II. BIẾN ĐỔI HÓA LÝ KHI NUNG ......................................................................................5
III. ĐƯỜNG CONG NUNG .....................................................................................................6
IV. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH NUNG ...................................... 10
Chương 2: LÒ NUNG VÀ CẤU TẠO LÒ NUNG CON LĂN.......................................................... 11
I. GIỚI THIỆU CHUNG ........................................................................................................ 11
II. PHÂN LOẠI .................................................................................................................... 11
1. Lò đứng ............................................................................................................................ 11
2. Lò nằm ............................................................................................................................. 12
3. Lò bầu – lò lửa đo .......................................................................................................... 12
4. Lò vòng ............................................................................................................................ 12
5. Lò tunnel .......................................................................................................................... 12
III. THUYẾT MINH SỰ LỰA CHỌN LÒ CON LĂN ......................................................... 13
IV. LÒ CON LĂN .................................................................................................................. 13
1. Xây dựng lò ...................................................................................................................... 13
2. Cấu to ............................................................................................................................. 13
3. Thành phần củanung .................................................................................................. 14
Chương 3: QUÁ TRÌNH CHÁY CỦA NHIÊN LIỆU........................................................................ 18
I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT .......................................................................................................... 18
II. TÍNH TOÁN .................................................................................................................... 18
1. Tính q trình cháy của nguyên liệu .............................................................................. 18
2. Thành phần sản phẩm cháy ............................................................................................ 19
3. Xác định nhiệt độ cháy .................................................................................................... 20
Chương 4: TÍNH TOÁN CÁC THÔNG S LÒ CON LĂN .............................................................. 22
I. THIẾT KẾ LÒ NUNG ........................................................................................................ 22
II. TÍNH PHÂN BỐ NHIỆT ................................................................................................ 26
1. Đối với tường lò ............................................................................................................... 29
2. Đối vớim lò .................................................................................................................. 30
3. Đối với nền lò ................................................................................................................... 31
Chương 5: TÍNH TOÁN CÂN BẰNG NHIỆT .................................................................................. 32
I. CÂN BẰNG NHIỆT CHO ZONE SẤY, ZONE ĐỐT NÓNG, ZONE NUNG................... 32
1. Nhiệt cung cấp ................................................................................................................. 32
Lò con lăn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lò con lăn - Người đăng: quocthang2549
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Lò con lăn 9 10 258