Ktl-icon-tai-lieu

Lò hơi - Cơ khí động lực

Được đăng lên bởi dinhhienck
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 285 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM

Biểu mẫu 3a

KHOA: Cơ khí động lực
BỘ MÔN: Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh
Tên học phần: Lò hơi

Mã học phần: 1232010

Số ĐVHT: 04
Trình độ đào tạo: Đại học chính quy
Chương 1: NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC VÀ HIỆU SUẤT CỦA LÒ HƠI
1. Các nội dung kiến thức tối thiểu mà sinh viên phải nắm vững sau khi học xong chương 1
1.1 – Hiểu và nêu được các thông số cơ bản của lò hơi, các qui ước và đặc tính của nhiên liệu
1.2 – Nắm được các tổn thất nhiệt của lò hơi
2. Các mục tiêu kiểm tra đánh giá và dạng câu hỏi kiểm tra đánh giá gợi ý chương 1
STT

Mục tiêu kiểm tra đánh
giá

1

Mức độ Nhớ được các kiến
thức ở mục 1

2

Mức độ Hiểu được các kiến
thức đã học ở mục 1

3

Khả năng vận dụng các
kiến thức đã học ở mục 1

4

Khả năng so sánh, đánh giá

Nội dung

Dạng câu hỏi gợi ý

Các thông số cơ
bản của lò hơi

Định nghĩa các thông số cơ bản
của lò hơi

Xác định được các
thể tích không khí
lý thuyết và thực tế

Sử dụng kiến thức đã học để xác
định

Các loại tổn thất
của lò hơi
Các tổn thất

Trình bày các tổn thất của lò hơi
Đặc điểm của các loại tổn thất

3. Ngân hàng câu hỏi và đáp án chi tiết chương 1
TT

1

2

Loại
Câu hỏi
Đáp án
Câu hỏi
Đáp án

3

Câu hỏi

Nội dung
Trình baøy caùc thoâng soá cô baûn cuûa loø hôi?
- Sản lượng hơi (D):
- Áp suất và nhiệt độ hơi.
- Năng suất bốc hơi:
- Phụ tải nhiệt Q:
- Hiệu suất nhiệt của Lò hơi
Trình baøy khaùi nieäm nhieät trò cao vaø nhieät trò thaáp? Caùc tính
chaát cuûa daàu Mazut (FO)?
Nhiệt trị cao Qc :
Nhiệt trị thấp Qt
Các tính chất của Mazut: (FO)
- Độ nhớt
- Nhiệt độ đông đặc
- Nhiệt độ bắt lửa
Nhiệt độ bốc cháy
Trình baøy khaùi nieäm nhieân lieäu quy öôùc vaø ñaëc tính quy daãn cuûa
nhieân lieäu?

Điểm
2,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2,5

1

Đáp án

Để so sánh nhiệt trị của các nhiên liệu khác nhau người ta dùng
khái niệm nhiên liệu quy ước đó là nhiên liệu nhiệt trị thấp bằng
29300kJ/kg = 7000kCal/kg. Lúc này độ tiêu hao nhiên liệu B q có
thể tính sang độ tiêu hao nhiên liệu quy ước nhờ công thức quy đổi
Bq = B.E
Qtlv
Qtlv
E = th =
Qq
29300
B - Độ tiêu hao nhiên liệu bình thường
E – Tương đương nhiệt của nhiên liệu
Đặc tính quy dẫn của nhiên liệu: Các nhiên liệu có độ ẩm độ tro
giống nhau thường có nhiệt trị khác nhau. Để so sánh độ ẩm độ tro
và độ lưu huỳnh của các nhiên liệu, người ta sử dụng các đặc tính
của nhiên liệu, và tính trên 1000 kCal hay 4190 kJ
Aqd
A lv
A lv
 lv  Aqd = 4190 lv
Qt
4190 Qt
Độ ẩm quy dẫn:
S clv
Sqd = 4190 lv (lưu huỳnh)
Qt

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA: Cơ khí động lực
BỘ MÔN: Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh
Tên học phần: Lò hơi Mã học phần: 1232010
Số ĐVHT: 04
Trình độ đào tạo: Đại học chính quy
Chương 1: NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC VÀ HIỆU SUẤT CỦA LÒ HƠI
1. Các nội dung kiến thức tối thiểu mà sinh viên phải nắm vững sau khi học xong chương 1
1.1 – Hiểu và nêu được các thông số cơ bản của lò hơi, các qui ước và đặc tính của nhiên liệu
1.2 – Nắm được các tổn thất nhiệt của lò hơi
2. Các mục tiêu kiểm tra đánh giá và dạng câu hỏi kiểm tra đánh giá gợi ý chương 1
STT Mục tiêu kiểm tra đánh
giá
Nội dung Dạng câu hỏi gợi ý
1
Mức độ Nhớ được các kiến
thức ở mục 1
Các thông số cơ
bản của lò hơi
Định nghĩa các thông số cơ bản
của lò hơi
2
Mức độ Hiểu được các kiến
thức đã học ở mục 1
Xác định được các
thể tích không khí
lý thuyết và thực tế
Sử dụng kiến thức đã học để xác
định
3
Khả năng vận dụng các
kiến thức đã học ở mục 1
Các loại tổn thất
của lò hơi
Trình bày các tổn thất của lò hơi
4 Khả năng so sánh, đánh giá
Các tổn thất Đặc điểm của các loại tổn thất
3. Ngân hàng câu hỏi và đáp án chi tiết chương 1
TT Loại Nội dung Điểm
1
Câu hỏi
Trình baøy caùc thoâng soá cô baûn cuûa loø hôi?
2,5
Đáp án
- Sản lượng hơi (D):
- Áp suất và nhiệt độ hơi.
- Năng suất bốc hơi:
- Phụ tải nhiệt Q:
- Hiệu suất nhiệt của Lò hơi
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2 Câu hỏi
Trình baøy khaùi nieäm nhieät trò cao vaø nhieät trò thaáp? Caùc tính
chaát cuûa daàu Mazut (FO)?
2,5
Đáp án Nhiệt trị cao Q
c
:
Nhiệt trị thấp Q
t
Các tính chất của Mazut: (FO)
- Độ nhớt
- Nhiệt độ đông đặc
- Nhiệt độ bắt lửa
Nhiệt độ bốc cháy
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
3 Câu hỏi
Trình baøy khaùi nieäm nhieân lieäu quy öôùc vaø ñaëc tính quy daãn cuûa
nhieân lieäu?
2,5
1
Biểu mẫu 3a
Lò hơi - Cơ khí động lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lò hơi - Cơ khí động lực - Người đăng: dinhhienck
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Lò hơi - Cơ khí động lực 9 10 469