Ktl-icon-tai-lieu

Lời nói đầu

Được đăng lên bởi Mai Huy Hoàng
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 168 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
Trong lÞch sö loµi ngêi cã nhiÒu ph¸t minh quan träng, vµ viÖc chÕ t¹o ra chiÕc xª «
t« lµ mét ph¸t minh v« cïng vÜ ®¹i. ChiÕc xe Hoiw ch¹y b»ng ®éng c¬ x¨ng (®éng
c¬ « t« ) ®îc Karl Benz ph¸t minh ra ë §øc n¨m 1885. Tuy vËy, nhiÒu kü s ngêi
§øc kh¸c còng ®· lµm viÖc ®Ó chÕ t¹o ra nh÷ng chiÕc xe h¬i kh¸c trong cïng thêi
gian, c¸c nhµ ph¸t minh ®ã lµ : Karl Benz( ®îc cÊp b»ng s¸ng chÕ ngµy 29/1/1886 ë
Mannhenim cho chiÕc xe «ng chÕ t¹o n¨m 1885), Gottlieb Dai vµ Wilhlem
Maybach ë Stuttart n¨m 1886 ( còng lµ ngêi ph¸t minh ra nh÷ng chiÕc xe ®Çu
tiªn ), ngoµi ra cßn cã Siegfied Marcus ngêi §øc - Áo. Råi sau ®ã « t« ngµy mét c¶i
tiÕn h¬n, hiÖn ®¹i h¬n. Tíi ®Çu thÕ kØ 20, m« h×nh Ford trë thµnh h×nh mÉu cho nÒn
kinh tÕ hiÖn ®¹i, xe « t« ®îc ®a vµo s¶n xuÊt hµng lo¹t nhê ®ã xe « t« ®Õn ®îc nhiÒu
n¬i trªn thÕ giíi vµ ngµy mét th«ng dông h¬n. Cho ®Õn ngµy nay, nÒn c«ng nghiÖp
« t« ë trªn mçi níc cã mét lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn riªng.
Riªng víi níc ta , trong giai ®o¹n c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc,
ngµnh c«ng nghiÖp « t« còng ph¸t triÓn m¹nh. Trong vµi n¨m gÇn ®©y, sè lîng « t«
trong níc ta ngµy cµng gia t¨ng. Ngµy nay , « t« ®· trë thµnh mét ph¬ng tiÖn di l¹i
phæ th«ng vµ th©n thiÖn víi ngêi d©n. viif thÕ, nhµ níc còng cã nhiÒu dù ¸n chÝnh
s¸ch ®Ó thóc ®Èy ngµnh c«ng nghiÖp nµy. Bªn c¹ch nh÷ng c«ng ty « t« cña ViÖt
Nam nh c«ng ty Mïng 1 th¸ng 5, c«ng ty c¬ khÝ « t« Sµi Gßn, th× nh÷ng n¨m gÇn
®©y, nhiÒu h·ng « t« hµng ®Çu thÕ giíi nh Toyota, Ford, Mercedes, Hyundai,
Suzuki... §· ®Çu t vµo thÞ trêng ViÖt Nam ®iÒu nµy t¸c ®éng m¹nh tíi viÖc ®µo t¹o
kü thuËt viªn trong níc ®Ó b¾t kÞp tiÕn bé cña thÕ giíi, ®¸p øng nÒn c«ng nghiÖp «
t« trong níc. V× vËy,viÖc ®µo t¹o c¸c kü thuËt viªn « t« lµ ®iÒu cÇn thiÕt víi ®Êt níc
trong thêi ®¹i c«ng nghiÖp. N¾m b¾t ®îc sùc quan träng nµy, trêng Cao §¼ng C«ng
nghiÖp CÈm Ph¶ thuéc bé c«ng th¬ng ®· ®µo t¹o ®îc c¸c kü thuËt viªn cã tr×nh ®é
cao, ®¸p øng nhu cÇu cña x· héi.
Lµ häc sinh theo ngµnh häc c¬ khÝ « t« cña trêng, th«ng thêi gian nghiªn cøu
vµ häc tËp, ®Ó kh¼ng ®Þnh chÊt lîng ®µo t¹o cña nhµ trêng nãi chung vµ khoa c¬ khÝ
®éng lùc nãi riªng, chóng em ®îc giao ®Ò tµi nghiªn cøu vÒ hép sè 4 cÊp cña xe
FLAT, thuyÕt minh vÒ ®Ò tµi gåm cã 3 ch¬ng:
Ch¬ng 1: Tæng quan vÒ hép sè.
Ch¬ng 2: S¬ ®å cÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc cña hép sè 4 cÊp tèc ®é.
Ch¬ng 3: Quy tr×nh kiÓm tra, chÈn ®o¸n hép sè 4 cÊp.
Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Ò tµi , tuy g¾p nhiÒu khã kh¨n nhng cã sù gióp ®ì vµ
híng dÉn tØ mØ cña thÇy Nguy...
Lêi nãi ®Çu
Trong lÞch sö loµi ngêi cã nhiÒu ph¸t minh quan träng, vµ viÖc chÕ t¹o ra chiÕc xª «
t« lµ mét ph¸t minh v« cïng vÜ ®¹i. ChiÕc xe Hoiw ch¹y b»ng ®éng c¬ x¨ng (®éng
c¬ « t« ) ®îc Karl Benz ph¸t minh ra ë §øc n¨m 1885. Tuy vËy, nhiÒu kü s ngêi
§øc kh¸c còng ®· lµm viÖc ®Ó chÕ t¹o ra nh÷ng chiÕc xe h¬i kh¸c trong cïng thêi
gian, c¸c nhµ ph¸t minh ®ã lµ : Karl Benz( ®îc cÊp b»ng s¸ng chÕ ngµy 29/1/1886 ë
Mannhenim cho chiÕc xe «ng chÕ t¹o n¨m 1885), Gottlieb Dai vµ Wilhlem
Maybach ë Stuttart n¨m 1886 ( còng lµ ngêi ph¸t minh ra nh÷ng chiÕc xe ®Çu
tiªn ), ngoµi ra cßn cã Siegfied Marcus ngêi §øc - Áo. Råi sau ®ã « t« ngµy mét c¶i
tiÕn h¬n, hiÖn ®¹i h¬n. Tíi ®Çu thÕ kØ 20, m« h×nh Ford trë thµnh h×nh mÉu cho nÒn
kinh tÕ hiÖn ®¹i, xe « t« ®îc ®a vµo s¶n xuÊt hµng lo¹t nhê ®ã xe « t« ®Õn ®îc nhiÒu
n¬i trªn thÕ giíi vµ ngµy mét th«ng dông h¬n. Cho ®Õn ngµy nay, nÒn c«ng nghiÖp
« t« ë trªn mçi níc cã mét lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn riªng.
Riªng víi níc ta , trong giai ®o¹n c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc,
ngµnh c«ng nghiÖp « t« còng ph¸t triÓn m¹nh. Trong vµi n¨m gÇn ®©y, sè lîng « t«
trong níc ta ngµy cµng gia t¨ng. Ngµy nay , « t« ®· trë thµnh mét ph¬ng tiÖn di l¹i
phæ th«ng vµ th©n thiÖn víi ngêi d©n. viif thÕ, nhµ níc còng cã nhiÒu dù ¸n chÝnh
s¸ch ®Ó thóc ®Èy ngµnh c«ng nghiÖp nµy. Bªn c¹ch nh÷ng c«ng ty « t« cña ViÖt
Nam nh c«ng ty Mïng 1 th¸ng 5, c«ng ty c¬ khÝ « t« Sµi Gßn, th× nh÷ng n¨m gÇn
®©y, nhiÒu h·ng « t« hµng ®Çu thÕ giíi nh Toyota, Ford, Mercedes, Hyundai,
Suzuki... §· ®Çu t vµo thÞ trêng ViÖt Nam ®iÒu nµy t¸c ®éng m¹nh tíi viÖc ®µo t¹o
kü thuËt viªn trong níc ®Ó b¾t kÞp tiÕn bé cña thÕ giíi, ®¸p øng nÒn c«ng nghiÖp «
t« trong níc. V× vËy,viÖc ®µo t¹o c¸c kü thuËt viªn « t« lµ ®iÒu cÇn thiÕt víi ®Êt níc
trong thêi ®¹i c«ng nghiÖp. N¾m b¾t ®îc sùc quan träng nµy, trêng Cao §¼ng C«ng
nghiÖp CÈm Ph¶ thuéc bé c«ng th¬ng ®· ®µo t¹o ®îc c¸c kü thuËt viªn cã tr×nh ®é
cao, ®¸p øng nhu cÇu cña x· héi.
Lµ häc sinh theo ngµnh häc c¬ khÝ « t« cña trêng, th«ng thêi gian nghiªn cøu
vµ häc tËp, ®Ó kh¼ng ®Þnh chÊt lîng ®µo t¹o cña nhµ trêng nãi chung vµ khoa c¬ khÝ
®éng lùc nãi riªng, chóng em ®îc giao ®Ò tµi nghiªn cøu vÒ hép sè 4 cÊp cña xe
FLAT, thuyÕt minh vÒ ®Ò tµi gåm cã 3 ch¬ng:
Ch¬ng 1: Tæng quan vÒ hép sè.
Ch¬ng 2: S¬ ®å cÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc cña hép sè 4 cÊp tèc ®é.
Ch¬ng 3: Quy tr×nh kiÓm tra, chÈn ®o¸n hép sè 4 cÊp.
Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Ò tµi , tuy g¾p nhiÒu khã kh¨n nhng cã sù gióp ®ì vµ
híng dÉn tØ mØ cña thÇy NguyÔn Minh S¬n cïng c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa vµ c¸c
b¹n cïng líp,chóng em ®· hoµn thµnh ®Ò tµi theo thêi gian quy ®Þnh.
Do kiÕn thøc b¶n th©n cßn h¹n chÕ, ®Ò tµi lµ mét ph¹m vi réng nªn trong khi
t×m hiÓu nghiªn cøu khã tr¸nh khái sai sãt. Em rÊt mong ®îc sù gãp ý cña c¸c thÇy
vµ c¸c b¹n trong líp ®Ó ®Ò tµi hoµn thiÖn h¬n n÷a.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n !
Lời nói đầu - Người đăng: Mai Huy Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Lời nói đầu 9 10 626