Ktl-icon-tai-lieu

LTM

Được đăng lên bởi quangson.hanpro
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1123 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài giải-Đáp số-chỉ dẫn
2.1. 1.

.
0
U 1m 220e j 25

2.

V

.
0
U 2 m 60e j 30

.

.

V
V

. 1,24
0
0
; I1 
e j 25 0,8839e j 25
A
2

. 100
j
100 e j 0, 785 100 e 4
mA ; I 
e j 0, 785 70,71 e j 0, 785 mA
2

3. I1m 1,25e j 25
4. I 2 m

.
0
220 j 250
; U1 
e
155,5635e j 25
2
.
0
60 j 300
V
;U2 
e
42,4264e j 30
2

0

A

2.2.
.

I m1 5  j2,8868 5,7735e j30

1.
2.

.

I m 2  5  j2,8868 5,7735e j150
.

3.
4.

0

I m 3  5  j2,8868
.

I m 4 5  j2,8868


0



5,7735e

j


6

A


j5
5,7735e 6

A


j7
0
5,7735e j 210 5,7735e 6

5,7735e  j30

0

A


j
5,7735e 6

A

2.5. Hình 2.58
bãng ®Ìn
L

H×nh 2.58
2

P§ 40 

U§
R§



80 2
80
 R § 160  ; I § 
0,5 A ;
R§
160

.
.
U 220  U L  U § I

 L  2

 R 2§ 0,5

 2.50 2 L2

 160 2

2.6. Hình 2.59

 L 1,3 H

PQ 60 
IQ 

U Q2
RQ

110 2

 R Q 201,67  ;
RQ

110
0,5454 A ;
201,67

qu¹t

i(t)
C

H×nh 2.59

54

2
.
.
 1 
2
220  U C  U Q I 
  RQ 
 C 
2

1


2
0,5454 
  201,67
 2.50.C 
 C 9,11 F

A
L

V1

V2

R

H×nh 2.60

2.7.

Hình 2.60
a) I 

10
2

5 2


4

-chỉ số của Ampe kế.

4

Z= 2 (cos  j sin ) 1  j R  jX L .
V1 chỉ RI=5 2 , V2 chỉ XLI=5 2 .
b) V2 chỉ 0 vì XL=0 ,V1chỉ 10 , A chỉ 10.
2.8. Hình 2.61.
a) I 

10
2

5 2

-chỉ số của Ampe kế.

A
V1

C

V2

R

H×nh 2.61


Z= 2 (cos  j sin ) 1  j R  jX L .
4
4

V2 chỉ RI=5

2

, V1 chỉ XCI=5

2

b) V1 chỉ 10 V, V2chỉ 0 , A chỉ 0 vì
2.9. Hình 2.62.

55

.
1
 .
C

W
V1

R
C

V2
L

A
H×nh 2.62
UL

UPK
UC
UR
a) 0 


1
6

20.10 .2.10

20.10  6
2.10

9

9

5.10 6 rad / s,

 10 000 100; Q 

 0, 7 

+1

H×nh 2.63


50;
R

0
5.10 6

10 5 rad / s.
Q
50

.
0
b ) U m 12e j12 ; Z R  j(L 
2  j(10 7 .20.10  6 

1
7

10 .2.10  9

1
)
C

) 2  j(200  50)

0

2  j150 150e j89, 23
0
.
0
12e j12
Im 
0,08e  j 77, 23
j89, 230
150e
 i(t ) 0,08 cos(10 7 t  77,23 0 )
A
.
0
0
U R m 2.0,08e  j 77, 23 0,16e  j 77, 23  u R (t ) 0,16 cos(10 7 t  77,23 0 )

V

.
0
0
U Lm j200.0,08e  j 77, 23 16e j12, 77  u L (t ) 16 cos(10 7 t  12,77 0 )

V

.
0
0
U Cm  j50,08e  j 77, 23 4e  j167 , 23  u C (t ) 4 cos(10 7 t  167,23 0 )

V

c) Chỉ số các dụng cụ đo:
Ampe kế chỉ:

0,08
0,05657 A ;
2

Von kế V1 chỉ: 0,05657

2 2  50 2 2,38 V .

56

Von kế V2:
0,05657.150=8,48 V.
Oát kế chỉ 2.(0,05657)2=0,0064 W=6,4 mW.
Ghi chú: Oát kế đo công suất của một đoạn mạch gồm hai cuộn dây:
một
cuộn đo dòng (mắc nối tiếp),cuộn kia đo điện
K
áp ( măc song song ).
L

C...
Bài giải-Đáp số-chỉ dẫn
2.1. 1.
Ve,e
.
U;Ve
.
U
jjj
m
000
2525
1
25
1
5635155
2
220
220
2.
Ve,e
.
U;Ve
.
U
jjj
m
000
3030
2
30
2
426442
2
60
60
3.
Ae,e
,
.
I;Ae,
.
I
jjj
m
000
2525
1
25
1
88390
2
241
251
4.
mAe,e
.
I;mAee
.
I
,j,j
j
,j
m
78507850
4
7850
2
7170
2
100
100100
2.2.
Ae,e,,jI.
Ae,e,,jI.
Ae,e,,jI.
Ae,e,,jI.
j
j
m
.
j
j
m
.
j
j
m
.
j
j
m
.
6
30
4
6
7
210
3
6
5
150
2
6
30
1
77355773558868254
77355773558868253
77355773558868252
77355773558868251
0
0
0
0
2.5. Hình 2.58
;A,I;R
RR
U
P
§§
§§
§
§
50
160
80
160
80
40
2
2
H,L
L.,RLI
.
U
.
UU
§
§L
31
16050250220
22
2
2
2
2.6. Hình 2.59
;A,
,
I
;,R
RR
U
P
Q
Q
QQ
Q
Q
54540
67201
110
67201
110
60
2
2
H×nh 2.59
i(t)
C
qu¹t
54
LTM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LTM - Người đăng: quangson.hanpro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
LTM 9 10 387