Ktl-icon-tai-lieu

LTM

Được đăng lên bởi quangson.hanpro
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 717 lần   |   Lượt tải: 0 lần
3.42.
+Tác động của xung thứ nhất:
Trong khoảng thời gian 05 mS: coi tác động là bậc thang.
i(t ) A 1 e



R
t
L

 B 1  5e  100 t  5.

T ¹ i t 5.10  3 s 
i(5.10  3 )  5e  0,5  5 1,9673 [A]

Trong khoảng thời gian 510 mS:là dao động tự do.
i(t ) 1,9673 e  100( t  5.10

 3)

.

T ¹ i t 10.10  3 s  i(10  2 s) 1,1932.A

+Tác động của xung thứ hai:
Trong khoảng thời gian 1015 mS: coi tác động của xung thứ 2 là bậc
thang:
i(t ) A 2 e  100( t  10

2

)

 B 2 ; B 2 5; A 2  B 2

i(t )  3.8068e  100( t  10

2

t 10mS

1,1932  A 2 1,1932  5  3,8068

 5.T ¹ i t 15 mS  i(15.10  3 s) 5  3,8068e  0,5 2,6910 [A]

)

Trong khoảng thời gian 1520 mS:là dao động tự do.
3

i(t ) 2,6910 e  100( t  15.10 ) . T ¹ i t 20 mS 2.10  2 s  i(2.10  2 s) 1,6321. [A]
+Trong khoảng thời gian 2025 mS: coi tác động của xung thứ 3 là bậc thang:
i(t ) A 3e 100( t  2.10

2

)

 B 3 ; B 3 5; A 3  B 3

i(t )  3,3679e 100( t  2.10

2

)

t 20mS

1,6321  A 3 1,6321  5  3,3679

 5.T ¹ i t 25 mS  i(25.10 3 s) 5  3,3679e  0,5 2,9572 [A]

Trong khoảng thời gian 2530 mS:là dao động tự do.
i(t ) 2,9572 e  100( t  25.10

 3)

. T ¹ i t 30 mS 3.10  2 s  i(3.10  2 s) 1,7936.

[ A]

+Trong khoảng thời gian 3035 mS: coi tác động của xung thứ 4 là bậc thang:
i(t ) A 4 e  100( t  3.10

2

)

 B 4 ; B 4 5 ; A 4  B 4

i(t )  3,2064e  100( t  3.10

2

t 30mS

1,7936  A 4 1,7936  5  3,3064

 5.T ¹ i t 35 mS  i(35.10  3 s) 5  3,2064e  0,5 3,0552 A

)

Trong khoảng thời gian 3540 mS:là dao động tự do.
i(t ) 3,0552 e  100( t  35.10

 3)

. T ¹ i t 40 mS 4.10  2 s  i(4.10  2 s) 1,8530.

[ A]

+Trong khoảng thời gian 4045 mS: coi tác động của xung thứ 5 là bậc thang:
i(t ) A 5 e  100( t  4.10

2

)

 B 5 ; B 5 5 ; A 5  B 5

i(t )  3,1470e  100( t  3.10

2

)

t 40mS

1,8530  A 5 1,8530  5  3,1470

 5.T ¹ i t 45 mS  i(45.10  3 s) 5  3,147e  0,5 3,0912 [ A]

114

Trong khoảng thời gian 4550 mS:là dao động tự do.
i(t ) 3,0912 e  100( t  45.10

 3)

. T ¹ i t 50 mS 5.10  2 s  i(5.10  2 s) 1,8749.

[ A]

+Trong khoảng thời gian 5055 mS: coi tác động của xung thứ 6 là bậc thang:
i(t ) A 6 e  100( t  5.10

2

)

 B 6 ; B 6 5 ; A 6  B 6

i(t )  3,1510e  100( t  5.10

2

)

t 50mS

1,8749  A 5 1,8745  5  3,1251

 5.T ¹ i t 55 mS  i(55.10  3 s) 5  3,151e  0,5 3,1045 [A]

Trong khoảng thời gian 5560 mS:là dao động tự do.
...
3.42.
+Tác động của xung thứ nhất:
Trong khoảng thời gian 0
5 mS: coi tác động là bậc thang.
]A[,e).(i
s.ti¹T
.eBeA)t(i
,
t
t
L
R
9673155105
105
55
503
3
100
11
Trong khoảng thời gian 5
10 mS:là dao động tự do.
A.,)s(is.ti¹T
.e,)t(i
).t(
19321101010
96731
23
3
105100
+Tác động của xung thứ hai:
Trong khoảng thời gian 10
15 mS: coi tác động của xung thứ 2 bậc
thang:
]A[,e,)s.(imSti¹T.e.)t(i
,,A,
mSt
BA;B;BeA)t(i
,)t(
)t(
69102806835101515580683
8068351932119321
10
5
50310100
22222
10100
2
2
2
Trong khoảng thời gian 15
20 mS:là dao động tự do.
]A[.,)s.(is.mSti¹T.e,)t(i
).t(
632111021022069102
22
3
1015100
+Trong khoảng thời gian 20
25 mS: coi tác động của xung thứ 3 là bậc thang:
]A[,e,)s.(imSti¹T.e,)t(i
,,A,
mSt
BA;B;BeA)t(i
,).t(
).t(
95722367935102525536793
3679356321163211
20
5
503102100
33333
102100
3
2
2
Trong khoảng thời gian 25
30 mS:là dao động tự do.
]A[.,)s.(is.mSti¹T.e,)t(i
).t(
793611031033095722
22
3
1025100
+Trong khoảng thời gian 30
35 mS: coi tác động của xung thứ 4 là bậc thang:
A,e,)s.(imSti¹T.e,)t(i
,,A,
mSt
BA;B;BeA)t(i
,).t(
).t(
05523206435103535520643
3064357936179361
30
5
503103100
44444
103100
4
2
2
Trong khoảng thời gian 35
40 mS:là dao động tự do.
]A[.,)s.(is.mSti¹T.e,)t(i
).t(
853011041044005523
22
3
1035100
+Trong khoảng thời gian 40
45 mS: coi tác động của xung thứ 5 là bậc thang:
]A[,e,)s.(imSti¹T.e,)t(i
,,A,
mSt
BA;B;BeA)t(i
,).t(
).t(
0912314735104545514703
1470358530185301
40
5
503103100
55555
104100
5
2
2
114
LTM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LTM - Người đăng: quangson.hanpro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
LTM 9 10 952