Ktl-icon-tai-lieu

LTM

Được đăng lên bởi quangson.hanpro
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 742 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài Giải-Đáp số-chỉ dẫn

5.1. a) Từ hệ phương trình (5.5):

.

.

U1

. .
.
 U1 A11 U 2  A12 I 2
. . .
 I A U  A I
 1 21 2 22 2

(5.5)

I1(Z1  Z2 ) Z1  Z2 Z1
A11  . .
 .  1 
Z
Z
2
2
I

0
t
ø
c
hë
2

2
'
2
U2
I1 Z2
(Hình5.26a)

.

U1

.

I1 Z1

A12  . .
 . Z1 ( Hình 5.26b)
I 2 U 2 0 tøc chËp 2  2' I1
.

.

1
A 21  . .
.

(Hình5.26a)
Z2
U 2 I 2 0 tøc hë 2  2' I 1 Z 2
I1

.

I1

I1

.

I1

A 22  . .
 . 1 ( Hình 5.26b)
U

0
tøc
chËp
2

2
'
2
I2
I1
A
A
1
1
b)
Y11  22  Y1 ; Y12 

 Y1 Y21 ;
A12
Z1
A 12
Z1
A
Z  Z2
1
1
Y22  11  1
 
Y1  Y2
A 12
Z1 Z 2
Z1 Z 2
Z 11 

A
A 11
Z
A
(1  1 ) Z 2 Z 1  Z 2 ; Z 12 
Z 2 Z 21 ; Z 22  22 Z 2
A 21
Z2
A 21
A 21

c) Theo hệ phương trình (5.1) dòng I2 có chiều như hình 5.27.

166

.
.
.
 I1 Y11 U 1  Y12 U 2
.
.
.
 I Y U  Y U
2
 2
21 1
22

.

(5.1)

.

1
Y11  . .
.
 Y1 (hình 5.27b)
Z1
U 1 U 2 0 tøc chËp 2  2' I 1 Z1
I1

I1

.

.

1
Y12  . .
 .

 Y1 (hình 5.27a)
Z
1
U 2 U 1 0 tøc chËp 1  1'  I 1 Z 1
I1

I1

.

.

1
Y21  . .
.

 Y1 (hình5.2b)
Z
1
U 1 U 2 0 tøc chËp 2  2' I1 Z1
I2

 I1

.

.

I2

I2

Y22  . .
.
Y1  Y2 (hình 5.27a)
U

0
tøc
chËp
1

1
'
1
U2
I 2 ( Z 1 // Z 2 )

d) L=27,95 mH  Z1=j 2.228 000.27,95.10-3  40  ; C= 24 nF 
1

Z2= jC 
(1  j1,38)
A 
 j0,0345

5.2.

1
j2.228000.24.10  9
j40
1 

A [T]

 Z2
1  Z
3
A    
 1
Z2
1



 Z1 Z 3 Z1 Z 3

167

 Z1
1  Z
2

 1

 Z2

 j29 

Z1 Z 3 
Z 2  1  Z 1 Y2
 
Z 3   Y2
1

Z2 

Z1  Z 3 


Z2 
1  Y3 Z 2
 
Z  Y  Y3  Y1 Y3 Z 2
1 2   1
Z1 

Z2



1  Y1 Z 2 

Z 1  Z 3  Z 1 Z 3 Y2 
;
1  Z 3 Y2


5.3. Có thể xác định ma trận bằng phương pháp ngắn và hở mạch theo các hệ phương trình
(5.1) và (5.2)., tuy nhiên sẽ đơn giản hơn nhiều nếu:
-Lập hệ phương trình dòng mạch vòng cho mạch hình T rồi so sánh với (5.2) sẽ xác
định ngay được:
 Z1  Z 2
Z  T  
Z 2

-

Z2



Z2  Z3 

(*)

Lập hệ phương trình điện thê nút cho mạch hình  rồi so sánh với (5.1) sẽ xác
định ngay được:
 Y1  Y2
Y    
  Y2

 Y2



Y2  Y3 

(**)

Dùng công thức (5.9) biến đổi (*) về Y nhận được:
Z2  Z3

Z Z  Z Z  Z Z
1 2
1 3
2 3
YT 

 Z2

 Z1 Z 2  Z1 Z 3  Z 2 Z 3

 Z2

Z1 Z 2  Z1 Z 3  Z 2 Z 3 


Z1  Z 2

Z1 Z 2  Z1 Z 3  Z 2 Z 3 

(#)

Dùng công thức (5.11) biến đổi (**) về Z nhận được:
Y2  Y3

Y Y  Y Y  Y Y
1 2
1 3
2 3
Z    

Y2

 Y1 Y2  Y1 Y3  Y2 Y3

5.4.

 Z1
H 
 1


Y2

Y1 Y2  Y1 Y3  ...
Bài Giải-Đáp số-chỉ dẫn
5.1. a) Từ hệ phương trình (5.5):
2
22
2
21
1
2
12
2
11
1
...
...
IAUAI
IAUAU
(5.5)
2
1
2
21
2
1
21
1
2
2
1
11
Z
Z
1
Z
ZZ
ZI
)ZZ(I
'22tøc0I
U
U
A
.
.
.
.
.
(Hình5.26a)
1
1
1
1
2
2
1
12
220
Z
I
ZI
'chËptøcU
I
U
A
.
.
.
.
.
( Hình 5.26b)
2
2
1
1
2
2
1
21
1
220
Z
ZI
I
'tøcI
U
I
A
.
.
.
.
.
(Hình5.26a)
1
220
1
1
2
2
1
22
.
.
.
.
.
I
I
'chËptøcU
I
I
A
( Hình 5.26b)
21
2121
21
12
11
22
211
112
121
112
22
11
11
11
YY
ZZZZ
ZZ
A
A
Y
;YY
ZA
A
Y;Y
ZA
A
Y)b
2
21
22
22212
21
12212
2
1
21
11
11
1 Z
A
A
Z;ZZ
A
A
Z;ZZZ)
Z
Z
(
A
A
Z
c) Theo hệ phương trình (5.1) dòng I
2
có chiều như hình 5.27.
166
LTM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LTM - Người đăng: quangson.hanpro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
LTM 9 10 730