Ktl-icon-tai-lieu

LTM

Được đăng lên bởi quangson.hanpro
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 598 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài giảI - đáp số - chỉ dẫn
6.1.

  ( r0  jL 0 )(g 0  jC 0 )

= [nepe] + j  [rad];

 4,58.10  3 nepe / km;  219.10  3 rad / km

Zs 
v Ph 

r0  jL 0
0
=548 e  j1, 2
g 0  jC 0


1

 2,87.10 5 km / S ;

LoCo





Vph
f

28,7 km;

6.2.  = 2,4.10-3 Nepe/km, = 1,76.10-3 rad/km -theo (6.8).
Nhân (6.5) với (6.7) để tính r0 = 1,591  và L0=176 H.
Chia (6.5) cho (6.7) để tính g0 = 3,52.10-61/ .km và C0=0,67 nF
6.3. Từ thay vào (6.16) x=0 (ở đầu đường dây) sẽ có:

.
. .
 U 0m U l m chl  Z s I l m shl

. .
  U l m shl  . chl
I lm
 I 0m Z s

Trong hệ phương trình trên, chia phương trình thứ nhất cho phương trình thứ
hai được biểu thức tổng trở đầu vào của mạch.
Như vậy: khi hở mạch cuối ĐDD thì Il m=0 nên:
Z V 0 hë Z s cth  l
(*)
Khi ngắn mạch cuối ĐDD thì Ul m= 0 nên
Z V 0 ng ¾ n Z s th  l

(**)

Khi mắc tải Zt= 500 e j300 [] thì công thức ZV0 tính như sau:

186

.
. .
.
 U 0m Z t I lm chl  Z s I lm shl I lm (Z t chl  Z s shl)

.
.
.
. Zt
I
l
m
 I Z t shl  I chl I ( shl  chl )
lm
lm Z
 0m Z s
s
Z V0 



Z t chl  Z s shl
Zt
(***)
shl  chl
Zs

Như vậy thứ tự tính BT này như sau:
-Tính Zs và  tương tự như BT 6.1
-Tính l= 

l

+j 

l

- Tính tổng trở đầu vào theo các công thức (*),(**) và (***)
Chú ý: tính các hàm hypecbolic của (l+jl) áp dụng các công thức:
thx  thjy
thx  jtgy
th(x  j y ) 

hay áp dụng công thức:
1 thxthjy 1  jthxtgy
sh 2x
sin 2y
th(x ± jy)= A+jB ; A  ch 2x  cos 2y ; B ch 2x  cos 2y

sh(x ± j y)=Wej ; W=
ch(x ± j y)=Wej ; W=
Trên máy tính muốn
bấm cthx thì bấm thx rồi
lấy nghịch đảo(cthx=1/thx)

6.4.

187

sh 2 x  sin 2 y
2

2

;  arctg( cthx.tgy )

sh x  cos y

;  arctg( thx.tgy )

a)Từ hình 6.7 ta thấy độ dài đường dây

l = 550 km.

.

Điện áp ở đầu đường dây là U 0 m 1 [V].Vì mắc HHPT nên :

.

.

I 0m

0
U 0m
1


1,346.10  3 e j10
0
Zz
743e  j10

i0(t)=1,346 sin(5000t+100) [mA]
Vì ở chế độ HHPT nên dùng quan hệ (6.22.) và 6.23.:

.

 l

.

U l m e U 0m e

.

.

Il m 
b)

 35,7.10  4.550  j172.10 4.550

u l (t ) 0,14 sin(5000t  3,177)

U l m 0,14e  j9,46

.



.

4

0,14e  j9,46
[ V]

0,188.10  3 e  j9,28

743e  j0,17
i lm 0,188 sin(5000t  9,28)

Zs

 X
 35, 7.10
U Xm e U 0m e

.

e

.100  j172.10  4.100

e

[mA]
0,7e  j1,72

u X (t ) 0,7 sin(5000t  1,72)

.

[ V]

 j1, 72

U Xm  0,7e
 3  j1,55

0
,
94
.
10
e
I Xm 
 j 0,17
Zs

743e
i Xm 0,942 sin(5000t  1,55)

uX(0)=-0,69 V
iX(0)=- 0,94 mA
6...
Bài giảI - đáp số - chỉ dẫn
6.1.

0000
= [nepe] + j [rad];

33
1021910584
00
00
=548
0
21

5
10872
1


728
6.2. = 2,4.10
-3
Nepe/km, = 1,76.10
-3
rad/km -theo (6.8).
Nhân (6.5) với (6.7) để tính r
0
= 1,591 và L
0
=176 H.
Chia (6.5) cho (6.7) để tính g
0
= 3,52.10
-6
1/ .km và C
0
=0,67 nF
6.3. Từ thay vào (6.16) x=0 (ở đầu đường dây) sẽ có:
ll
l
l
ll



0
0
Trong hệ phương trình trên, chia phương trình thứ nhất cho phương trình thứ
hai được biểu thức tổng trở đầu vào của mạch.
Như vậy: khi hở mạch cuối ĐDD thì I
l
m
=0 nên:
 !
"
l
0
Khi ngắn mạch cuối ĐDD thì U
l m
= 0 nên
Khi mắc tải Z
t
= 500
0
30
[] thì công thức Z
V0
tính như sau:
$%&
LTM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LTM - Người đăng: quangson.hanpro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
LTM 9 10 435