Ktl-icon-tai-lieu

LTM

Được đăng lên bởi quangson.hanpro
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1237 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài giải - Đáp số - chỉ dẫn

1.1. a) Đầu tiên cần ghi nhớ: sđđ có chiều từ âm nguồn sang dương nguồn (hình
1.41), dòng điện mạch ngoài có chiều từ dương nguồn về âm nguồn, nên
E I.r0  I.R U  U; I 

E
0,15A;
r0  R

Sụt áp trên nguồn U=I. r0=0,45V; Điện áp giữa 2 cực của nguồn:
U=I. R=1,05=E-U;

b) Giải tương tự.
1.2. a) Hình 1.42. a)
I

E1  E 2  E 3
0,5 A;
r01  r02  r03

U ab  (E 1  I.r01 ) 
 (12  0,5.4)  10V;
U bc E 2  I.r02 18  0,5.3 19,5V;

U cd  (E 3  I.r03 )  (10  0,5)  9,5V

b) Nếu đổi chiều nguồn E2 như ở hình 1.42. b)
I

E1  E 2  E 3
40
 2A; U ab  (E 1  I.r01 )  4V; U bc  (E 2  I.r02 )  6V;
r01  r02  r03  R 20

U cd  (E 3  I.r03 )  8V

Dấu “-” ở đây cho thấy chiều thực của các điện áp ngược với chiều trên hình
vẽ.
1.3. Mạch trên là không thể tồn tại trong trực tế. Với cách mắc như vậy buộc phải
tính đến nội trở các nguồn. Nếu các nguồn có nội trở thì bài toán trở nên đơn
giản.
1.4.

I

24  12
0,24
50

A; U 24  0,24.30 16,8 V 12  0,24.20
E
r0

1.5. Khi ngắn mạch hai cực nguồn thì I  ; p I 2 r0 

E2
0,4 W
r0

33

Khi mắc mạch ngoài điện trở R thì I 

E
E2
; p
R.
r0  R
( r0  R) 2

Để công suất ra đạt max phải chọn biến số R thích hợp: để pmax thì p’=0:
p' E 2

(r0  R) 2  R.2(R  r )
(r0  R) 4

0 Hay

(r0  R) 2  2R(R  r0 ) r02  2rR  R 2  2R 2  2r0 R r 2  R 2 0 
p max R r0 

R r0

E 2 0,4

0,1 W 100 mW
4r0
4
u(t) [V]
5

a)

0

1

i(t) [A]
1

0

2 t [s]
b)

1

2 t [s]

p(t) [W]
5

c)

0

1
H×nh1.43

1.6. +Với điện áp thứ nhất: hình 1. 10. a):

khi t  0
0
 5t
khi 0 1s

u(t ) 
.

5
t

10
khi
1
s

t

2
s

 0
khi 2s  t
Đồ thị hình 1.43. a)

34

2 t [s]

khi t  0
0
t
khi 0 1s

u( t )

i(t)=
.
R

t

2
khi
1
s

t

2
s

 0
khi 2s  t
Đồ thị hình 1.43. b)
Công suất tức thời:
p(t)=R. i2(t)=

u 2 (t )

R

u(t) [V]

a)

5

0
i(t) [A]
1

0
p(t) [W]

1

2 t [s]

1

2 t [s]

1

2 t [s]

b)

c)

5

0

H×nh1.44

khi t  0
0
 2
khi 0 1s
 5t
 2
 5(t  4t  4) khi 1s t 2s
0
khi 2s  t

Đồ thị hình 1.43c
Năng lượng tiêu tán dưới dạng nhiệt năng:

t3 1 5
WR p(t )dt 5t dt 5  W
30 3
0
0
1

1

2

1,67W
35

+Với điện áp thứ hai đồ thị

khi t  0
0
 5t
khi 0 1s

u(t) 
.
5
t

5
khi
1
s

t

2
s

 0
khi 2s  t

hình1.10b)

Đồ thị hình 1.44. a)

khi t  0
0

u(t)  t khi 0 1s
i(t)  
Đồ thị hình 1.44. b)
R  t  1 khi1s t 2s
 0
khi 2s  t
 0 khi t  0
2
u 2 (t) 2  5t khi 0 1
Đồ thị hình 1.44. c)
p(t)  R.i (t) 
...
Bài giải - Đáp số - chỉ dẫn
1.1. a) Đầu tiên cần ghi nhớ: sđđ có chiều từ âm nguồn sang dương nguồn (hình
1.41), dòng điện mạch ngoài chiều từ dương nguồn về âm nguồn, nên
;A,
Rr
E
I;UUR.Ir.IE 150
0
0
Sụt áp trên nguồn U=I. r
0
=0,45V; Điện áp giữa 2 cực của nguồn:
U=I. R=1,05=E-U;
b) Giải tương tự.
1.2. a) Hình 1.42. a)
)r.IE(U
;A,
rrr
EEE
I
ab 011
030201
321
50
V,),()r.IE(U;V,.,r.IEU
;V).,(
cdbc
59501051935018
1045012
033022
b) Nếu đổi chiều nguồn E
2
như ở hình 1.42. b)
V)r.IE(U
;V)r.IE(U;V)r.IE(U;A
Rrrr
EEE
I
cd
bcab
8
642
20
40
033
022011
030201
321
Dấu- đây cho thấy chiều thực của các điện áp ngược với chiều trên hình
vẽ.
1.3. Mạch trên là không thể tồn tại trong trực tế. Với cách mắc như vậy buộc phải
tính đến nội trở các nguồn. Nếu các nguồn có nội tr t bài toán tr nên đơn
giản.
1.4.
20240128163024024240
50
1224
.,V,.,U;A,I
1.5. Khi ngắn mạch hai cực nguồn thì
W,
r
E
rIp;
r
E
I 40
0
2
0
2
0
33
LTM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LTM - Người đăng: quangson.hanpro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
LTM 9 10 363