Ktl-icon-tai-lieu

lựa chọn hệ thống điều hòa không khí

Được đăng lên bởi Pe Le
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 682 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LỰA CHỌN CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU
HÒA KHÔNG KHÍ
1 CƠ SỞ LỰA CHỌN MÁY ĐIỀU HÒA
KHÔNG KHÍ
Việc lựa chọn máy điều hoà được tiến hành theo các bước sau:
a. Chọn hãng máy
Thị trường Việt nam hiện nay sử dụng nhiều hãng máy hoà khác nhau. Nổi tiếng hơn cả là
các hãng máy Carrier, Trane, York (Mỹ), Daikin, Toshiba, Mitsubishi, Hitachi, National
(Nhật), LG (Hàn Quốc)...
Hiện nay công ty Cổ phần Cơ điện lạnh - TP. Hồ Chí Minh đã sản xuất được các máy
điều hoà mang nhãn hiệu Reetech có các đặc tính kỹ thuật không thua kém các hãng nước
ngoài. đây là sản phẩm chính hiệu Việt Nam đầu tiên.
Mỗi hãng máy nổi trội về một vài chủng loại nhất định, nên việc lựa chọn máy hãng
nào còn tuỳ thuộc vào các điều kiện cụ thể của công trình, tình hình tài chính của chủ đầu tư,
điều kiện thanh toán, thời gian giao hàng ...vv
b. Chọn kiểu máy :
Căn cứ vào đặc tính cụ thể của công trình, công suất thiết kế, yêu cầu của khách hàng và các
yêu cầu đặc biệt khác để lựa chọn kiểu máy phù hợp nhất cho công trình. Để làm tốt điều
này cần nắm bắt kỹ các đặc điểm kỹ thuật, ưu nhược điểm của từng kiểu dạng máy điều hòa
để từ đó lựa chọn kiểu máy thích hợp nhất cho công trình về tất cả các phương diện.
Có các dạng máy điều hoà sau:
- Máy điều hoà cục bộ : Cửa sổ, Máy điều hoà 2 mãnh, máy điều hoà ghép và máy điều hoà
rời thổi tự do.
- Máy điều hoà phân tán : Máy điều hoà VRV, máy điều hoà làm lạnh bằng nước (water
chiller).
- Máy điều hoà trung tâm : Máy điều hoà dạng tủ cấp gió bằng hệ thống kênh gió.
c. Chọn máy
Sau khi đã chọn hãng sản xuất, kiểu loại máy , bước cuối cùng là chọn model máy .
Việc chọn máy cụ thể được căn cứ vào kết quả thành lập và tính toán sơ đồ điều hoà không
khí, trong đó 2 thông số quan trọng nhất làm căn cứ lựa chọn là :
- Năng suất gió L thổi vào phòng , kg/s
- Năng suất lạnh Qo của thiết bị xử lý không khí , kW
- Công suất sưởi QSI và QSII của bộ sấy cấp I và II (nếu cần), kW

2 CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ HIỆN ĐẠI
2.1 Hệ thống kiểu cục bộ
Hệ thống điều hòa không khí kiểu cục bộ là hệ thống chỉ điều hòa không khí trong một
phạm vi hẹp, thường chỉ là một phòng riêng độc lập hoặc một vài phòng nhỏ.
Trên thực tế loại máy điều hòa kiểu này gồm 4 loại phổ biến sau :
74

Máy điều hòa dạng cửa sổ (Window type)
Máy điều hòa kiểu rời (split type)
Máy điều hòa kiểu ghép (multi-split type).
Máy điều hoà đặt nền thổi tự do (Free blow floor standing split type)

2.1.1 Máy điều hòa không khí dạng của sổ (Window Type)
Máy điều hòa dạng cửa sổ thường được lắp đặt trên các tường trông giống như c...
LA CHN CÁC H THNG ĐIU
HÒA KHÔNG KHÍ
1 CƠ S LA CHN MÁY ĐIU HÒA
KHÔNG KHÍ
Vic la chn máy điu hoà được tiến hành theo các bước sau:
a. Chn hãng máy
Th trường Vit nam hin nay s dng nhiu hãng máy hoà khác nhau. Ni tiếng hơn c
các hãng máy Carrier, Trane, York (M), Daikin, Toshiba, Mitsubishi, Hitachi, National
(Nht), LG (Hàn Quc)...
Hin nay công ty C phn Cơ đin lnh - TP. H Chí Minh đã sn xut được các máy
điu hoà mang nhãn hiu Reetech có các đặc tính k thut không thua kém các hãng nước
ngoài. đây là sn phm chính hiu Vit Nam đầu tiên.
Mi hãng máy ni tri v mt vài chng loi nht định, nên vic la chn máy hãng
nào còn tu thuc vào các điu kin c th ca công trình, tình hình tài chính ca ch đầu tư,
điu kin thanh toán, thi gian giao hàng ...vv
b. Chn kiu máy :
Căn c vào đặc tính c th ca công trình, công sut thiết kế, yêu cu ca khách hàng và các
yêu cu đặc bit khác để la chn kiu máy phù hp nht cho công trình. Để làm tt điu
này cn nm bt k các đặc đim k thut, ưu nhược đim ca tng kiu dng máy điu hòa
để t đó la chn kiu máy thích hp nht cho công trình v tt c các phương din.
Có các dng máy điu hoà sau:
- Máy điu hoà cc b : Ca s, Máy điu hoà 2 mãnh, máy điu hoà ghép và máy điu hoà
ri thi t do.
- Máy điu hoà phân tán : Máy điu hoà VRV, máy điu hoà làm lnh bng nước (water
chiller).
- Máy điu hoà trung tâm : Máy điu hoà dng t cp gió bng h thng kênh gió.
c. Chn máy
Sau khi đã chn hãng sn xut, kiu loi máy , bước cui cùng là chn model máy .
Vic chn máy c th được căn c vào kết qu thành lp và tính toán sơ đồ điu hoà không
khí, trong đó 2 thông s quan trng nht làm căn c la chn là :
- Năng sut gió L thi vào phòng , kg/s
- Năng sut lnh Q
o
ca thiết b x lý không khí , kW
- Công sut sưởi Q
SI
và Q
SII
ca b sy cp I và II (nếu cn), kW
2 CÁC H THNG ĐIU HOÀ HIN ĐẠI
2.1 H thng kiu cc b
H thng điu hòa không khí kiu cc b là h thng ch điu hòa không khí trong mt
phm vi hp, thường ch là mt phòng riêng độc lp hoc mt vài phòng nh.
Trên thc tế loi máy điu hòa kiu này gm 4 loi ph biến sau :
74
lựa chọn hệ thống điều hòa không khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lựa chọn hệ thống điều hòa không khí - Người đăng: Pe Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
lựa chọn hệ thống điều hòa không khí 9 10 699